اقدام مشترک در دفاع از آزادی رضا شهابی در خارج از کشور

اقدام مشترک

مدافعین حقوق کارگری وانجمن های فرهنگی – اجتماعی ایرانیان گوتنبرگ و...
درپشتیبانی ازرضا شهابی وسایرفعالان کارگرزندانی وزندانیان سیاسی
به استقبال نامه ی سرگشاده خانواده رضا شهابی
برای آزادی بی قید وشرط رضا شهابی وسایر فعالان کارگری درون زندان وزندانیان سیاسی،اززندان های ایران مشترکا اقدام نماییم
تشکل ها - نهاد ها و انجمن های فرهنگی – اجتماعی وسیاسی و رسانه های گروهی و وبلاگ ها
رونوشت:
به : سازمان سراسری کارگران سوئد ( ال. او )
به : اتحادیه سراسری متال
به : احزاب و سازمان های سوئدی
انتشارنامه ی سرگشاده خانواده رضا شهابی در تاریخ 18 آذر 89 با عنوان : برای آزادی رضا تلاش کنیم*
ما را برآن می دارد که نگرانی عمیق خود را ازاعتصاب غذای رضا شهابی با توجه به بیمارهای عدیده پیشین و نیزبیماری هایی که دردوره ی شش ماهه ی زندان به آن دچارشده است ،سلامت جانی وی، شدیدا درمعرض خطرقرارگرفته است ؛ اعلام داریم.
رضا شهابی درحال حاضردربیمارستان بسرمی برد ودربرابرخواست اتحادیه ها ، ومجامع جهانی کارگری و نگرانی فعالین و مدافعین حقوق کارگری ؛اعتصاب غذای خود را از"اعتصاب خشک" به "اعصاب تر"بدل ساخته است . حال او همچنان خراب است .
ما امضاء کننده گان این نامه کانون ها وانجمن های فرهنگی – اجتماعی و سیاسی و ... مدافع حق زندگی برابرانسان ها و محترم شمردن حق شهروندی ،بدینوسیله:
- از همه نهاد های کارگری، حقوق بشری، نیرو ها و انسان های آزادی خواه و طرفدار برابری و عدالت، در خواست می کنیم که به حمایت از رضا شهابی برخیزند.
- ما قویا دستگیری وحشیانه و تداوم بازداشت رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کنیم.
- ازنظرما حکومت جمهوری اسلامی باید فورا وبدون قید وشرط ودریافت هیچ وثیقه ای، رضا شهابی وهمه کارگران زندانی ازجمله ؛ ابراهیم مددی ومرتضی کمساری اززندان اوین ، علی اکبر نظری اززندان قزل حصار، غلامرضا غلامحسینی ومنصوراسالواززندان رجایی شهرآزاد گردند .
- ما با تمام توان وبااعمال فشارهمه جانبه،به رژیم سرمایه داری اسلامی ایران، ازطریق فعالین و تشکلات کارگری درجهان، برای آزادی تمامی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران ادامه خواهیم داد.
- ما تمامی امضاء کنندگان زیر؛یکباردیگرهمبستگی خود را با مبارزات مطالباتی کارگران درایران اعلام داشته و خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی اززندان های ایران هستیم.
ما اعلام می کنیم :مسئولیت هرگونه خطری که جان رضا شهابی راتهدید کند، تماما به عهده رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی ایران است وبی جواب نمی ماند .


امضاء کنندگان :
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد
)
اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان
)
کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

نشست نیروهای چپ و دمکرات در آمریکا و کانادا

شورای هماهنگی اتحاد چپ کارگری

کانون دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ

فرهنگسرای اندیشه – گوتنبرگ (سوئد
)
آسیل کمیته ی – گروه ایران – گوتنبرگ

انجمن کوشا – گوتنبرگ

انجمن ایران همراه – گوتنبرگ

انجمن تاترآزاد – گوتنبرگ

انجمن قصه – گوتنبرگ
کمیته دفاع از آزادی وبرابری درایران – وین

انجمن ایران و سوئد – مالمو

کانون پناهجویان ایرانی در سوئد

رادیو همبستگی با صدای کارگران – گوتنبرگ

رادیو همراه – گوتنبرگ

رادیو سرخ – گوتنبرگ

وبلاگ دفاع ازمبارزات کارگران ایران

وبلاگ اندیشه

سایت گزارشگران

سایت دگرگونی

سایت اکتبر


وبلاگ اکتبر

سایت ایران امروز(کانون پناهجویان ایرانی
)

سايت اتحاد كارگرى

سایت آینه‌ روز


امضاء ها ادامه دارد .....

*متن کامل
نامه ی سرگشاده خانواده رضا شهابی
برای آزادی رضا تلاش کنیم

به: کارگران ،تشکل های کارگری ،نهادهای حقوق بشری و رسانه ها

همانطور که میدانید رضا شهابی ،کارگر زندانی محبوس در بند 209 زندان اوین ،از روز شنبه 13 آذرماه 89 دست به اعتصاب غذای خشک زده است و با توجه به بیماری های عدیده پیشین و نیز بیماری هایی که در دوره ی شش ماهه ی زندان به آن دچار شده است ،سلامت جانی وی شدیدا در معرض خطر است.
در حالی که در 19 مهرماه ،نامه ی آزادی وی صادر شده و ما برای آزادیش وثیقه ی 60 میلیون تومانی تودیع کرده ایم.از طرفی هم به طور همزمان یک ابلاغیه برای وثیقه ی صد میلیون تومانی به امضای رضا رسانده اند.همچنین هر دو مقام قضایی معرفی شده به ما از در دست داشتن پرونده ی قضایی رضا شهابی اظهار بی اطلاعی میکنند.

رضا شهابی به مدت شش ماه است که به دلیل دفاع از حقوق کارگران در زندان محبوس است،
دو ماه است که با وجود صدور نامه ی آزادی هنوز در بند است و اکنون نیز سلامت او در معرض خطر جدی قرار دارد و ما نمیدانیم در اثر اعتصاب غذای خشک چه صدمات دیگری بر او وارد خواهد شد.
بدین وسیله از تمامی کارگران ،تشکل های کارگری ،نهاد های حقوق بشری و رسانه ها و تمامی وجدان های بیدار خواستاریم برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و همکاران زندانیش و دیگر کارگران زندانی از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

همسر ،برادران و اعضای خانواده ی رضا شهابی
پنجشنبه 18 آذرماه 89
تهران


هیچ نظری موجود نیست: