خبر جدید

شهابی درخواست جنبش کارگری را پذیرفته است
خبر شماره 5 یکشنبه

مطابق خبری که به تایید خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 209 زندان اوین رسیده است ،رضا در تماس تلفنی غروب یکشنبه 21 آذرماه 89 در حالی که درنهمین روز اعتصاب غذا بوده و در وضعیت ناگوار جسمی و بیحالی در تلفن سخن میگفته است ،با این حال با روحیه ی بالا از قصدش بر ادامه ی اعتصاب خشک سخن گفته است.اما با ابلاغ درخواست های اکید ، مکرر و رفیقانه ی افراد ،تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و سراسر جهان وی نهایتا پذیرفته است تا تنها به دلیل درخواست انها و برای اعلام احترام به خواسته ی جنبش کارگری اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذای تر تبدیل کند.رضا خواسته است که سلام وی را به تمامی دوستان و فعالین جنبش کارگری ابلاغ کنند.
شهابی در اثر اعتصاب غذا شامگاه دیروز یکشنبه به بهداری اوین منتقل شده بوده است و امروزیکشنبه ،اعلام کرده که بازجوها به وی قول موکد داده اند ، نهایتا تا پایان تعطیلات آاخر هفته ی جاری به طور کامل به پرونده ی وی رسیدگی کنند.همچنین بالاخره مقامات قضایی ناچار به پاسخ شده اند که پرونده ی قضایی رضا نه در دو دادگاه پیش گفته شده بلکه در دادستانی کل استان تهران در گلوبندک ثبت و بررسی میشود.
رضا شهابی به مدت 6 ماه است که در زندان اوین محبوس است و در دو ماه اخیر با وجود صدور نامه ی آزادی اش و تودیع وثیقه ی 60 میلیون تومانی توسط خانواده اش در زندان محبوس نگه داشته شده است و او در اعتراض به آزاد نکردنش دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون نیز در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرد.


خبر شماره 5 – یکشنبه 21 آذرماه 89

هیچ نظری موجود نیست: