پیام پشتیبانی

انجمن مبارزه با مواد مخدر و رادیو تلاش
از: رفقای متحصن و اعتصاب غذا کننده گان در چادر میدان یرن توریت ( گوتنبرگ) و
فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - سوئد

رفقا: درود های انقلابی ما را بپذیرید
امروز در شرایطی این تحصن و اعصاب غذا را بر گزار می کنید که سیاسیتهای تجاوزگرانه ایالات متحده امپریالیسم آمریکا در افغانستان و عراق، خاور میانه را به کانون رقابتها و تجاوزات امپریالیستی بر علیه کارگران و خلقهای تحت ستم تبد یل کرده است.
در شرایطی که در چنین چهارچوبی خطری بزرگ مردم ما را تهدید می کند، برای شما ها در مبارزه بر علیه امپریالیسم و رژیم سر سپرده جمهوری اسلامی آرزوی موفقیت و پیروزی کرده و امیدواریم که صفوف متحد مردم ما و همه سازمانهای انقلابی قادر شود، هر چه زودتر دیکتاتوری حاکم بر کشور را سرنگون و نابود سازد
مرگ بر امپریالیسم
بر قرار باد اتحاد نیروهای انقلابی و تمام خلقهای سراسر ایران
انجمن مبارزه با مواد مخدرو رادیو تلاش
آ29آوریل 2007

هیچ نظری موجود نیست: