پیام همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس

به اعتصاب غذای گوتنبرگ
برای آزادی محمود صالحی و دیگر فعالان جنبش های کارگری، معلمان، دانشجویان و زنان و دیگر زندانیان سیاسی در ایران
کانون همبستگی با کارگران ایران، گوتنبرگ، سوئد
دوستان و یاران مبارز

در آستانه اول ما مه، روز همبستگی بین المللی کارگران جهان، با درود به ابتکار مبارزاتی شما در پشتیبانی از فعالان دربند جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و ... ضمن همبستگی با آن مبارزان دربند، از خواست های شما حمایت کرده و برای مبارزات شما موفقیت آرزو می کنیم. دراین مبارزه، همراه شما هستیم.

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس
دوشنبه سی آوریل 2007

هیچ نظری موجود نیست: