سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

به کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - سوئد
رفقا و دوستان مبارز
در آستانه اول ماه مه روزجهانی تشدید تعرض رژیم جمهوری اسلامی به کارگران پیشرو، زنان، دانشجویان و... حاکی ازآن است که رژیم مصمم است به هر وسیله ای که شده است از حرکت رو به اعتلای جنبش کارگری و حرکت های انقلابی جلوگیری کند. از جمله با دستگیری عناصر پیشرو جنبش های اجتماعی، نظیر کارگران، زنان، دانشجویان و دیگر پیشگامان وپیشروان مبارزه، سازمانیابی و اتحاد این جنبش ها را ناممکن سازد.
در چنین شرایطی وظیفه همه نیروهای انقلابی و انسانهای آزادیخواه است که به هر وسیله ممکن به اعتلای این جنبش ها یاری رسا نند و صدای رسای کارگران پیشرو وانسانهای آزاده ای باشند که به خاطر رهایی جامعه از ستم و سرکوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت وزندانی میشوند.
آکسیون افشاگرانه شما در حمایت از جنبش کارگری و آزادی محمود صالحی از جمله تلاشهایی است که توسط فعالین کارگری و نیروهای کمونیست و آزادیخواه در ایران واقصی نقاط جهان به پیش برده می شود. ما از آکسیون اعتراضی شما حمایت کرده و برایتان آرزوی موفقیت می کنیم
روابط عمومی اتحاد فدائیان کمونیست
ا10اردیبهشت ماه 1386

هیچ نظری موجود نیست: