«نامه اعتراضی کارگران به لغو بازنشستگی با 10 سال سابقه» - از جانب : (روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک)

«نامه اعتراضی کارگران به لغو بازنشستگی با 10 سال سابقه»
«اقتصاد وسیله است نه هدف»
«در تحکیم بنیادهای اقتصادی ،اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست... بدین جهت تامین امکانات مساوی ومتناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.»              ( مقدمه قانون اساسی )
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 با توجه به مصوبه اخیر مجلس 13/6/1392 در مورد پرداخت مستمری به افراد با سابقه کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه که بسیار به جا ودرست بود،متاسفانه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.آیا محروم کردن پیرمردان و پیر زنان که در سن 60 سالگی توانایی کارگردن را ندارد از حق داشتن حداقل حقوق ،رعایت قوانین اساسی است؟این محرومیت با عدم تعمیم ماده 111 قانون تامین اجتماعی در موردکلیه بازنشستگان ومستمری بگیران جهت دریافت حداقل حقوق کامل گردیده است.هرچند که حداقل حقوق فعلی 4 برابر زیرخط فقر بوده وتامین کننده نیازهای یک شهروندایرانی نیست،امادریغ کردن این حداقل حقوق از بازنشسته تامین اجتماعی به عنوان یک امکان ناچیز برای زنده ماندن،سوق دادن پیر مردان وپیرزنان وافراد تحت تکفل به سمت مرگ تدریجی است.مانظر اعضای مجلس وشورای نگهبان رابه مقدمه ذکرشده واصل 43 قانون اساسی که تاکید کرده است«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقرو محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد....1- تامین نیازهای اساسی: مسکن،خوراک،  پوشاک، بهداشت،درمان،آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای تشکیل خانواده»همچنین اصل سوم قانون اساسی دولت راموظف کرده است که همه امکانات خود را برای امورزیربکاربرد:« بند 12- پی ریزی اقتصادصحیح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجادرفاه ورفع فقرو برطرف ساختن هر نوع محرومیت درزمینه های تغذیه ومسکن وکاروبهداشت وتعمیم بیمه»آیا در60 سالگی می توان کاری جهت تامین نیازهای خانواده خود پیداکرد؟ نداشتن حداقلی برای رفع نیازهای زندگی دراین سن گسترده تر شدن فقروتباهی نیست؟ همچنین نظرکلیه اعضای مجلس وشورای نگهبان رابه اصول 19و 20  قانون اساسی درمورد تعمیم ماده 111 قانون تامین اجتماعی به کلیه افراد بازنشسته «مساوی بودن آحادملت در برابر قانون»و«همه افرادملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند»جلب می کنیم.اصل29 قانون اساسی بصورت شفاف تاکید دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی ازنظربازنشستگی،بیکاری، پیری،ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث ونیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم، خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یک یک افراد کشورتامین کند»
باتاکید برقوانین ذکرشده و با توجه به پرداخت سهمی از درآمدمان در طی سالها به سازمان تامین اجتماعی جا داردکه دولت وسازمان تامین اجتماعی نیز در سنین پیری ازما حمایت وپشتیبانی کنند. لذا ما کارگران امضاکننده این نامه اعتراضی خواستارتصویب واجرایی شدن این  حقوق همگانی:
1-تصویب ماده قانونی بازنشستگی با 10 سال سابقه برای مردان دارای 60 سال سن و زنان 55 سال سن هستیم.
2- دریافت حداقل حقوق برای کلیه بازنشستگان باهرچندسال سابقه می باشیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران و حومه
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران وحومه
6/7/1392
رونوشت به:
شورای نگهبان(تحویل به دفترشورای نگهبان ساعت 10 و40 دقیقه صبح 7/7/1392)
مجمع تشخیص مصلحت نظام( تحویل به دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام ساعت 10 و50 دقیه صبح 7/7/1392)
وزیر کار آقای ربیعی ( ثبت در دبیرخانه به شماره 113590به تاریخ 7/7/1392)
سازمان تامین اجتماعی آقای نوربخش(ثبت در دبیرخانه به شماره1655817به تاریخ 7/7/1392)
آقایان محجوب،کامران نمایندگان مجلس(ثبت در دبیرخانه به شماره5654566به تاریخ 7/7/1392)
خبرگزاری ایلنا (تحویل به خبرگزاری ساعت 14)
سندیکاهای کارگری و انجمن های صنفی کارگری

«این نامه از طرف 744 کارگر امضا شده است. کارگران فلزکارمکانیک ،کارگران نقاش،کارگران زن شاغل در کارگاه ها،کارگران کارخانه پاکشوما،کارگران کارخانه طیوران ابزار شهرک صنعتی پرند،کارخانه تابان گستر پویا شهرک صنعتی نصیرآباد شهریار. نا گفته نماند که 20 درصد امضا های جمع آوری شده متعلق به کارگران زن شاغل در کارگاهها بوده است.
 قابل ذکر است که برای اولین بار در جمع آوری طومار در ایران  32 کارگر فلزکارمکانیک با نوشتن شماره تلفن های خود به این طومار اعتباری خاص بخشیدند.»
(روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک)
8/7/1392


هیچ نظری موجود نیست: