اعلامیه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به مناسبت 10 اکتبر / روز بین المللی نفی اعدام
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

دهم اکتبر ، روز نفی اعدام
اعدام ، قتل عمد دولتی است ،
 این ماشین سرکوب را می توان با اتحاد و مبارزه سازمانیافته فرو ریزاند

در حالیکه رسانه های دولتی جمهوري اسلامي و پاره اي از رسانه هاي سرمایه داری جهانی از دولت روحاني به عنوان دولت "اميد و تعامل" ياد مي كنند و نشريه اي مانند "تایم" روحانی را به نمایندگی دولت « اعتدال » مرد سال مجله خود كرده است، بي حقوقي، سركوب و اعدام  در ايران همچنان ادامه دارد.  رئیس جمهور اسلامي و وزرایش مرتب در حال جابجایی چهره های اطلاعاتی بر راس امور و معاونت کارها هستند. لیست اعدامیان شهروندان عرب، اعدامیان در بابل ،کرج، زندان رجایی شهر، قزوین، شاهرود،رشت و غیره اسناد ديگري هستند بر جنايت دست اندركاران رژيم اسلامي.  مجلس اسلامی قوانین ضد کودک صادر می کند، بطوری که نمایندگان مجلس لایحه ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را «مشروط» به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است این قانون چنانچه از تصویب شورای نگهبان بگذرد، يكي از فاجعه بارترين قوانين نه تنها در حوزه ي تضییع حقوق زنان بلكه در حوزه ي پایمال کردن حقوق كودکان نیز مي باشد. تا همین جا تصويب آن شوكي عظيم به اكثر فعالان حقوق كودك و زنان وارد كرده است. باید با صدای بلند اعلام داشت؛ گرفتن مجوز قانونی براي در اختیار گرفتن زندگي و سرنوشت دختران بی پناه (به بهانه رعایت قوانین شرعی) و از این طریق، ارضاي غرايز جنسي سیری ناپذیر مردان شهوت راني است که نمي تواند در هيج دين و مذهبی توجيه شود. دولتی که خود را در برابر جهانیان دولت «امید و اعتدال» می نامد . تنها از مقطع اعلام ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از ٢٠٠ نفر حکم اعدامشان به اجرا گذاشته شده است و اگر مقاومت زندانیان و مبارزه خانواده هایشان نبود دهها نفر دیگر نیز در همین روزها از طناب دار، از  جرثقیل ها و در مراکز شهرها آویزان شده بودند.
اما آنچه به رابطه مردمان جامعه ما و حاكميت بربرمنشانه سرمایه داری اسلامی ایران برمی گردد، از «اعتدال» ، «تعامل» خبری نیست . انچه به حقوق مردمان ما بر می گردد جز سرکوب و کشتار و بی حقی مطلق نبوده و نیست. هنوز که هنوز است اوباش و ارازل درسطح خیابان ها و کوچه وپس کوچه ها عمل می کنند. کارگران از حد اقل حقوق بی بهره اند . هنوز طرح « استاد و شاگردی» و خالی کردن  مفهوم طبقاتی، واژه کارگر و تبديل نمودن آن به «کارپذیر» در دستور کارمجلس و وزیر اطلاعاتی دولت « اعتدال » است . هنوز بیکاری و اخراج و عدم دریافت حقوق های معوقه  کارگران و تعطیلی واحد های کارگری در ایران حرف اول را میزند. در مقابل مقاومت و ایستادگی خانواده ها، فعالان زن ، معلمان ،دانشجویان و کارگران برای وصول مطالبات خود در برابر کلیت رژیم هم چنان ادامه دارد. هنوز ایستادگی کارگران زندانی در برابر شکنجه وفشار، نمایشی از برندگی این نیروی اجتماعی را بنمایش می گذارد .هنوز اعتراض و اعتصاب کارگران برای به عقب نشینی وا داشتن چرخه سرمایه هر روز گزارش می گردد.
در آستانه ۱٠ اکتبر،روز جهانی مبارزه علیه اعدام، ما همگان را فرا می خوانیم تا برای لغو این مجازات غیر انسانی، این قتل عمد دولتی و قرون وسطایی، این وسیله ارعاب و اختناق و این بازماندۀ عهد بربریت به خیابان بیائیم،از حرمت و حق حیات انسان ها دفاع کنیم و رژیم اسلامی،  اين سمبل اعدام را محکوم کرده و صدای صدها زندانی سیاسی و عادی باشیم که در معرض خطر اعدام قرار دارند.
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج ازکشور، ضمن حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مبارزات درون کشوردرآستانه دهم اکتبر روز جهانی نفی اعدام،همه فعالان جنبش های اجتماعی را به گسترش مبارزه در همه عرصه ها برای  تنگ تر کردن فضا برکلیت نظام جمهوری اسلامی و سرکوبگرانش فرا می خوانیم . ما بر آنیم که باید بر علیه اعدام ها در ایران بپاخاست، از مقاومت خانواده ها در مقابل سرکوبگران بشکل فعال حمایت کرد، پرچم مطالبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را باید هرچه بیشتر بلند کرد و به مقابله همه جانبه با حکومت برخاست. تنها با مبارزه متحد و سازمانیافته می توان جمهوری اسلامی را به کناری نهاد و دست آنان را از حاکمیت  بر مردم کوتاه نمود. این نظام رفتنی است و باید برود!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران
زندان ،شکنجه ، اعدام ملغی باید گردد
زنده باد آزادی   -    زنده باد سوسیالیسم

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران  خارج کشور
      يكشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۱۳


هیچ نظری موجود نیست: