بیانیه اعلام موجودیت اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیانبیانیه اعلام موجودیت
هويت ما!
بي ترديد در دوران حساس و تاريخ سازي قرارگرفته ايم. از يك سو به واسطه بحران عميق ساختاري نظام سرمايه داري كه عرصه را بر تهيدستان و مزدبگيران  تنگتر ساخته است  ، شاهد خيزش هاي  نوين توده اي با خواست نان و آزادي در روند مبارزه طبقاتي جاري در سطح جهاني هستيم . از سويى ديگر در سطح داخلى، رژيم جمهورى اسلامي كه در طى نزديك به ٣٤ سال حيات سياه خود حاصلى جز فقر، بيكارى، زندان، شكنجه ،اعدام، سنگسار، زن ستيزى، اعتياد و ....نداشته است در سراشيبى سقوط خود فشار بر اكثريت عظيم جامعه يعنى كارگران و زحمكشان را صد چندان ساخته است .
سياستهاي ماجراجويانهً هسته اى رژيم جمهورى اسلامى نيز كه تشدید تحریم ها واحتمال جنگ را به دنبال داشته ، بر پيچيدگى اوضاع و وضعيت فلاكتبار زندگي و معيشت مردم افزوده است.
در چنين شرايطى كه چشم انداز سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي فزونى يافته و قدرتهای امپرياليستي نيز در پي عقيم سازي انقلاب مردم از طريق آلترناتيو سازي هستند، شاهد آن هستيم كه نبروهاى مدافع سوسياليسم  هنوز نتوانسته اند خود رابه مثابه يك بديل قوى برای تاثیر گذاری بر روند مبارزات اجتماعی  سازماندهى كنند. با توجه به شتاب تحولات  و خطربديل سازي هاي امپرياليسم براي انقلاب آتي ايران و منطقه و با احترام به تلاشهاى پيشين  چپ راديكال ايران و درس گيرى از اشتباهات ،بايد بر سرعت گامهاافزود.  در چنين شرايطي ما جمعى از فعالين سياسي  با نام "اتحاد چپ سوسياليستى ايرانيان" برآنيم كه  براي تقويت بديل سوسياليستى  بکوشیم و به مسئولیت خود جامه عمل بپوشانيم.
اصول اعتقادى و توافقات اتحاد ما!
با تكيه بر توافقات زير و با اعتقاد به ضرورت تشكل پذيرى آحاد چپ سوسياليست ، اصول اساسى سازماندهى نوين خود را اعلام ميداريم:
  ١) تنها سرنگوني انقلابى كليت رژيم سرمايه داري جمهورى اسلامى به دست كارگران و زحمتكشان  ايران ميتواند راه را براى رسيدن به دمكراسى و وسيع ترين آزاديهاى سياسى هموار سازد. نيروى اصلی سرنگوني  رژيم جمهورى اسلامى و الترناتیوسوسیالیستی در كشورمان كارگران و زحمتكشان هستند. وظيفه اصلى  ما کمک و پشتيبانى  از خود سازمانیابی  کارگران و زحمتکشان می باشد.
 ٢) مبارزه  مؤثر عليه امپرياليسم و جنگ افروزى و دخالتگريهاى آن و تلاش پيگير براي رسیدن به دمكراسى و برابرى نميتواند جدا از مبارزه براى سوسيالیسم و جنبش تاريخى كارگران جهان باشد.
٣) دفاع از مبارزات آزاديخواهانه و برابرى طلبانه كارگران و زحمتكشان منطقه و جهان با اعتقاد به اصل انترناسيوناليسم پرولترى (بويژه برآمد اخير مبارزات كارگران و زحمتكشان در خاورميانه).
٤) دفاع  پيگير وراديكال از پلوراليسم سياسی
٥)دفاع از آزادي بى قيد و شرط بيان و انديشه 
   ٦)دفاع از مبارزات زنان ايران عليه نابرابريهاى اجتماعى، اقتصادى و جنسيتى
  ٧) دفاع از حقوق انسانى و شهروندى دگرباشان    
٨) دفاع از اصل حق تعيين سرنوشت ملى و مبارزه عليه هر نوع ستم ملى و مذهبى   
٩)پشتيبانى از مبارزات جهاني براى حفظ محيط زيست (به مثابه يكى از ملزومات سوسياليسم)      
١٠) مبارزه  عليه زندان سياسي و دفاع از حقوق انسانى و آزادى بى قيد و شرط زندانيان سياسي و عقيدتى
   ١١) دفاع قاطع از لغو كيفر اعدام
١٢) مبارزه براي صلح جهاني در گرو مبارزه  عليه جنگ طلبى امپرياليستى و رژيم هاى ديكتاتور است

سر فصلهاى مهم تشكيلاتى در اين اتحاد!
گفتمان و توافقات فوق استراتژى مبارزاتى بيرونى ما را دراين مقطع مشخص تاريخى بيان داشته و صف ما را به طور شفاف از ليبراليسم جارى در اپوزيسيون ضد رژيم جمهورى اسلامى و بويژه دمكراسي خواهى بورژوايى مجزا ميكند . ما لازم ميدانيم كه سر فصل هاى تشكيلاتى مرتبط با اين اتحاد نوين را نيز اعلام داریم:
**عضويت در اين تشكل به صفت فردى و بر مبناى يك فرد يك رأى مى باشد.
**اعضا آزاد هستند كه عضو سازمان، حزب و يا تشكل ديگرى  باشند كه در تضاد با پرنسيپهاى اين اتحاد نباشد.
**اعضاء با حفظ نظرگاه ها و گرايشات سیاسی مختلف ،  به هيج وجه داراى حق ويژه و يا حقوق ویژه فراكسيونى نبوده و حقوق فردى هميشه بايد به نحوى شفاف تعيين كننده باشد. اين معيار به ويژه در خصوص شركت  در ارگانهاى تشكيلاتى موضوعيت دارد؛ هر گونه كنترل گرايشى و فراكسيونى مردود شمرده ميشود.
**ايجاد و گسترش دروني روابط دمكراتیك ( بحث و إقناع در تعيين پرنسيپها و استراتژى، اعتماد و احترام متقابل....).
**اين تشكل بايد بتواند در تمام زمينه هاى فعاليت، روابط  دمكراتيك انسانى برخاسته از آرمانهاى سوسياليستى را در درون خود به مثابه يك اصل و به عنوان واقعيتهاى عملى و نه صرفا شعارى به نمايش بگذارد.
**اين تشكل اگر چه ظرفى است براى برخورد نظرات به منظور پايه ريزى اتحاد عمل و همكاري اما نبايد به عنوان محلى مطلوب براى مبارزات و كشمكشهاى ايدئولوژيك صرف تلقى گردد. ارگانهاى نوشتارى و سمينار هاى بيرونى اين تشكل محلى مناسب براى ارائه نظرات كلى ايدئولوژيك مى باشند.
رابطه ما با خانواده بزرگ چپ راديكال ايران!
 ما باحفظ استقلال سياسي- تشكيلاتى از هر گونه همكاري و اتحاد عمل با طيف خانواده بزرگ چپ راديكال ( سازمانها، احزاب، نهادها، افراد و...) استقبال مى كنیم.
! فعاليت رسانه اى ما
اعتقاد داريم كه در كنار اتحاد عمل هاى موردي و پايدار در اين مقطع، فعاليت مستمر رو به سوي ايران به منظور تبليغ و ترويج چشم انداز هاى سوسياليستى وخبر رساني، نياز به رسانه اى فراگير دارد.  با اين باور و با توجه به سرعت پايين اينترنت در ايران، در اولين گام با پخش برنامه هفتگي  "دریچه " بر تلاشهاى خود براى ايجاد شبكه تلويزيونى متعلق به خانواده بزرگ چپ راديكال خواهيم افزود.  این برنامه همراه و همگام با تلاشهاى ارزنده رسانه هاى همسو، دريچه ديگري خواهد بود براى بي صدايان، بي هيچ بودگان.
سرنگون باد رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى
زنده باد آزادى
زنده باد سوسياليسم
اتحادچپ سوسياليستى ايرانيان
ادرس:
  iransocialist@gmail.com
١٠سپتامبر، ٢٠١٢

۱ نظر:

ناشناس گفت...

dalghak haye emruzi