آغاز گشایش مدارس و دانشگاهها و اعلامیه جمعی نیروهای چپ و کمونیست


اول مهر ماه، حدود یازده و نیم میلیون دانش آموز دختر و پسر مدارس ابتدائی، راهنمائی و دبیرستانی، که بخشی از ٢٠ میلیون کودک و نوجوان به اصطلاح لازم التحصیل هستند، به مدارس راه می یابند. بر اساس آمارهای رسمی، سه و نیم میلیون کودک از تحصیل محروم هستند و بیش از هفت میلیون دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل کرده اند. بیش از ۲ میلیون از کودکان کار برای کمک به تأمین معیشت خانواده هایشان در کارگاه ها و خیابان ها  در سطح کشور پراکنده اند. کودکان و نوجوانان خانواده های مهاجرین و شهروندان افغان در موقعیت به مراتب دشوارتری قرار دارند. از طرف دیگر شمار مدارس خصوصی برای تحصیل  فرزندان سرمایه­داران و اقشار ثروتمند جامعه رو به افزایش است  و آموزش و پرورش به نحو بسیار آشکارتری چهره طبقاتی به خود گرفته است.
رژیم جمهوری اسلامی که همواره از رشد آگاهی و تقابل نسل جوان با سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه اش هراسان است به اشکال گوناگون کوشیده است که مراکز آموزشی را به محیط های امنیتی تبدیل کند. سران رژیم همچنین تمام تلاش خود را به کار می برند تا کودکان و نوجوانان را خرافه پرست بار آورده و برای نیل به این امر درس های مملو از خرافات، دروغ و تحریف در جهت مقدس جلوه دادن جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و برحق نشان دادن سرمایه داران تحت عنوان کارآفرینان را بر دانش آموزان تحمیل  کنند.
در سال تحصیلی جدید با ادامه تشدید فشارهای رژیم جمهوری اسلامی به منظور جبران شکست سیاست اسلامی کردن دانشگاه ها، در هزاران کلاس دانشگاهی طرح ارتجاعی و زن ستیزانه جداسازی جنسیتی انجام می گیرد. در نتیجه اجرای این سیاست، امسال در برخی از رشته ها در بیش از٦٠ دانشگاه ایران، داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرفته می شوند. کارگزاران جمهوری اسلامی از مدتها قبل اعلام کرده اند که  پذیرش دختران در ۷۷ رشته دانشگاهی و در ۳۶ دانشگاه متوقف خواهد شد و چادر، پوشش اجباری دانش آموزران دختر در دبیرستان ها می گردد. رژیم این سیاست مذبوحانه را با هدف مقابله با روند حضور و رشد زنان مبارز در عرصه های اجتماعی و نیز تداوم جو مبارزه جویانه و فرهنگ پیشرو  در محیط دانشگاه ها  و مدارس به اجرا گذاشته است.
سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می شود که معلمان کماکان به خاطر سطح پائین حقوق شان ناچارند برای تامین معیشت خانواده شان حداقل به شغل دومی هم روی آورند. این در حالی است که  خواسته ها و مبارزات حق طلبانه آنها در سالیان گذشته سرکوب گشته، رهبران تشکل های صنفی آن ها دستگیر و زندانی شده و در شرایط حاضر نیز مطالبات آن ها از طرف اداره آموزش و پرورش رژیم بی پاسخ مانده است.  
اما با توجه به همه سیاست های سرکوبگرانه رژیم بر محصلین و دانشجویان، تجربه ٣٣ سال گذشته به حکومتگران ثابت کرده است، که این نسل را نیز نمی توان به تمکین واداشت. این نسل کنشگر مبارزات ضد دیکتاتوری و ضد سرمایه داری است. دانشگاه و دبیرستان علیرغم سرکوب، اخراج، شکنجه، زندان، تجاوز و تحقیر بی رحمانه رژیم مدافع اسلام، جهل، زن ستیزی، استبدا و سرمایه، استوارتر از گذشته زنده است. 
این نسل با  استفاده از تکنولوژی جدید و درس گیری از تجارب دانش آموزان و جوانان در دوره گذشته  و جوانان مبارز در منطقه، می تواند خود را برای انجام وظایف انقلابی و مبارزاتی سنگین تری آماده کند که سرنگونی  انقلابی رژیم جمهوری  اسلامی  و کار برای آلترناتیو سوسیالیستی،  یکی از حلقه های آن است!

پیروز باد مبارزات انقلابی و رادیکال دانش آموزان، دانشجویان و معلمان!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
اتحاد، مبارزه، پیروزی!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!
اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
اتحاد فدائیان کمونیست
پیوند در خدمت کمونیست های ایران
جمعی از چپ های کلن –  آلمان
حزب رنجبران ایران
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران  (راه کارگر) کمیته مرکزی
سازمان کارگران انقلابی ایران  (راه کارگر) هئیت اجرایی
شبکه زنان
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان - اقلیت
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی در ایران - مونترال
نشست زنان چپ و کمونیست
نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان
هسته اقلیت

هیچ نظری موجود نیست: