با هم بسوی 9 ژوئن ، روز اخراج نمایندگان قلابی شبه کارگری رژیم اسلام از سازمان جهانی کار

بیانیه "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور"
پیش بسوی 9 ژوئن 2011
روزاخراج نمایندگان مزدور رژِیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، ازاجلاس سازمان جهانی کار

کارگران،سازمانها و نهادهای کارگری جهانی

برای طبقه کارگرایران وهمه مدافعان آن درسراسرجهان، باردیگر فرصتی فراهم آمده تا به همراه فراخوان "سندیکاههای فرانسوی به تظاهرات درحمایت ازفعالین کارگری زندانی درایران وحمایت اتحادیه های سوئیس درروز ۹ ژوئن همه را به شرکت دریک گردهمائی اعتراضی دربرابردفترسازمان جهانی کاردر ژنو فرا خوانیم. " دربخشی ازفراخوان این تجمع جهانی دردفاع ازکارگران ایران آمده است :
" ما سندیکاهای فرانسوی، همراه با جنبش بین المللی سندیکائی، همبستگی خودرا نسبت به مبارزان ایرانی اعلام می داریم، زنان ومردان مبارزی که علیرغم تمام خطراتی که فعالیت های سندیکایی درایران به همراه دارد، درگیرمبارزه برای دفاع ازکارگران ایران شده اند.
ما به کلیه مبارزین زندانی که درطی ماه ها وسال های گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدائی سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشیم. مبارزه آنان بسیارتحسین آمیزوموجب افتخارآنان وخانواده های شان که حمایت شان می کنند، می باشد.
زمان آن فرارسیده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کاررا امضاء می کنند ولیکن درعمل آن هارا زیرپا می گذارند، گرفته شود. دراین رابطه حکومت ایران یک مورد بارزاست".

بیان آزاد همین حد ازواقعیت غیرقابل انکار، توسط بزرگترین جنبش های سندیکایی یعنی"کلکتیوحمایت ازکارگران مغرب وخاورمیانه" درفرانسه ودرکنارمدافعان حقوق کارگران ایرانی درپاریس، فرصت استثنایی برای ما "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور" فراهم آورده است که فریاد برآوریم : کارگران و زحمتکشان ایران به همراه خانواده های زندانیان سیاسی و مادران اعدامی و توده میلیونی درپیکاری بی امان برعلیه دیکتاتوری وسرمایه داری حاکم دردل جنبش ضد استبدادی موجود برای گسترش وتحکیم جنبش آزادیخواهی وتقویت مبارزه ونبرد طبقاتی؛ درب های زندان ها رابازکنیم و کارگران زندانی را آزاد ساخته و مامورین اطلاعاتی ومزدور و شبه کارگری رژیم جمهوری اسلامی وعوامل "خانه کارگر"جمهوری اسلامی و "شوراهای اسلامی کار" ویا "وزارت کار" جمهوری اسلامی را ازاجلاس "سازمان جهانی کار " بیرون بریزیم!
هم اینک فعالان کارگری همچون: منصوراسالو- ابراهیم مددی- رضا شهابی-عبدالحسینی- بهنام ابراهیم زاده، مجید تمجیدی- ابراهیم اسماعیلی- حسین مرادی و ... ، کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی طبقۀ کارگرایران، هنوزدرپشت درب های زندان ها، بامرگ تدریجی دست وپنجه نرم می¬کنند. همچنین کارگران زندانی واخراج ازکار، اعضاء هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رضا رخشان - علی نجاتی – فریدون نیکوفرد- جلیل احمدی – محمد حیدری مهر،همچنین ریئس اتحادیه مستقل کارگری دزفول آقای فرشید محمد زاده وسه تن ازفعالان این اتحادیه به نام های رضا گرجی- جعفر تقی نژاد- حمید رضا سلوکی هیچ خبری دردست نیست. نام های غلامرضا قنبری ازفعالین کانون صنفی معلمان- هاشم خواستار- رسول بداغی وخانم عالیه اقدام دوست معلم اخراجی وفعال زنان را دربرابرخودداریم. درهمین جا ازشما نمایندگان شرکت کننده دراجلاس جهانی خواهانیم :که نمایندگان غیرواقعی کارگران که همانا ماموران امنیتی رژیم ایران می باشند را بیرون نموده وکرسی¬های خالی اجلاس جهانی کاررا برای حضورسمبلیک نمایندگان راستین طبقۀ کارگرایران به نام کارگرانی که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به خاطر دفاع ازابتدائی ترین حقوق کارگری که همانا حق داشتن تشکل مستقل خود می باشد ودرزیرشکنجه و دربدترین شرایط به سرمی برند، نام گذاری کنید.
به اطلاع می رسانیم: تشکل های واقعی، مستقل وشناخته شده ایران – علیرغم شرایط امنیتی حاکم برفضای سیاسی واجتماعی ایران - با نام و نشان خود، درقطعنامه مشترک اول ماه مه امسال یادآورشده اند :
"ما ضمن قدردانی ازتمامی حمایت های بین المللی کارگری ومردمی ازمبارزات کارگران درایران وحمایت قاطعانه ازاعتراضات وخواسته های کارگران درسراسرجهان، خود رامتحد آنان می دانیم وبیش ازهرزمان دیگری برهمبستگی بین المللی کارگران برای رهایی ازمشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم " .
لذا ما امضاء کنندگان این بیانیه؛ نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران – در خارج کشور درروز9 ژوئن خود را درکنارفعالان" کلکتیو سندیکایی درفرانسه وسویس" وهمه جای جهان، درژنومی یابیم.
ما بشکل پیگیرخواهان؛ اخراج نمایندگان مزدور وامنیتی سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ازاجلاس سازمان جهانی کارهستیم. باشد که این اقدام متشکل وهماهنگ درژنو و درسطح جهان، زمینه آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی را فراهم آورد .

کارگران ایران تنها نیستند!
پيروز باد مبارزات قهرمانانه کارگران بر عليه رژيم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
ژوئن 2011
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه
leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن

هیچ نظری موجود نیست: