صندوق کارگری ایران برای دعوت به ماراتون برلین یکشنبه 25 سپتامبر 2011

دعوت به شرکت در ماراتون برلین درروز یکشنبه 25 سپتامبر 2011
10 نفر ازهوداران صندوق کارگری ایران در22 ماه مه 2011 در ماراتون هامبورگ آلمان شرکت کرده و تا بحال موفق به جمع آوری 750 یورو شده اند. مبلغ نهائی جمع آوری شده که در آینده نزدیک به اطلاع رفقا خواهد رسید به خانواده های کارگران در ایران منتقل خواهد شد.

از رفقای سازمانی دعوت میشود که در برگذاری و شرکت در مسابقۀ ماراتون برلین فعالانه شرکت نمایند. هر فرد میتواند با
بر تن کردن زیر پوش صندوق کارگری ایران:

• در ماراتن شرکت کند. فقط 42 کیلومترو 195 متر
• در نیمه ماراتن شرکت کند. 21 کیلومتر و98 متر
• در 10 کیلو متر-5 کیلو متر-3کیلومتر شرکت کند


در کلیه مسافات بالا بسته به آماده گی بدنی میتوانید بدوید و یا راه بروید. در ماراتون کامل چنانچه قبل از 6 ساعت به خط پایان برسید به گرفتن مدال ماراتون برلین نائل خواهید شد. تا بحال هودارانی از انگلیس ، سوئد ، ایتالیا ، آلمان و آمریکا شرکت خود را در این روز تائید کرده اند.

چنانچه نمیخواهید در مسابقه شرکت کنید میتوانید در برگذاری این حرکت بطروق زیرما را یاری کنید:

• پخش اطلاعیه های صندوق کارگری ایران بین مردم برلین در روز مسابقه.
• فروش زیر پوشهای صندوق کارگری به مردم و استقبال کنندگان در روز مسابقه.
• فروش کتاب خاطرات رفیق آلبرت سهرابیان به ایرانیان حاضر در روز مسابقه.(تشکیل صندوق کارگری ایدۀ وی بود)
• فروش انواع خوراک و نوشابه واقلام دیگری که از نظر پلیس و قوانین آلمان ممنوع نیست.
• دادن مسکن به شرکت کنندگان صندوق کارگری که از سایر کشور های اروپائی برای شرکت در ماراتون به برلین میایند و حاضرند پول هتل خود را در مقابل عرضۀ مسکن مجانی به صندوق کارگری اهداء کنند (3 یا 4 شب هتل بین 120 تا 220 یورومیباشد – اکثراین افراد جزء آشنایان میباشند)
• رفقا میتوانند دوستان و آشنایان خود را اعم از ایرانی و غیره ایرانی به شرکت در مسابقه ویا همکاری های لجستیکی تشویق نمایند.
• رفقا در هر شهر و کشوری غیر از آلمان که هستند میتوانند به نوعی که خود میدانند در این پروژه همفکری و همکاری کنند.
• با ترغیب دوستان برای آماده گی و شرکت در ماراتون برلین آنان را به ترک سیگار و صرف غذای سالم وتندرستی تشویق کنید.
• با شرکت در این واقعۀ ورزشی با هواداران ایرانی و غیر ایرانی صندوق کارگری ایران آشنا شوید ودر راه سازماندهی مبارزات کارگری قدمی بجلو بر دارید.
• با حضور خود در روز 25 سپتامبر بین ساعات 12 تا 2 و اجتماع در خط پایانی شرکت کنندگان صندوق کارگری را تشویق کنید.
• پیشنهادات دیگر

برای تماس در مورد چگونگی همکاری ویا طرح پرسش برای مسابقه با تلفن( 00447817330487) رفیق نصرالله تماس بگیرید.


صندوق کارگری ایران برای شرکت در ماراتون برلین 25 سپتامبر
25/06/2011

هیچ نظری موجود نیست: