روز جهانی کارگران خجسته و پیروز باد

خواستهای اصلی کارگران ایران خودرو
در روز جهانی کارگر
دوستان وهمکاران گرامی
آزدی بیان آزادی تشکل حق مسلم ما کارگران است


سرکوب و هرگونه اختناق را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به شرایط پلیسی حاکم بر کشور هستیم

ما کارگران

آزادی اجتماعات وبرگزاری مراسم روز کارگر بدون مجوز و بدون نیروهای
انتظامی و بدون دخالت دولت حق مسلم خود می دانیم
ما کارگران خواهان

۱-حق ایجاد تشکل بدون دخالت دولت و نیروهای ضد کارگری
۲-حق اعتصاب واجتماع و حق آزادی بیان
۳-آزادی بدون قید وشرط فوری تمامی فعالین کارگری وزندانیان سیاسی
۴-تامین امنیت شقلی و بیمه بیکاری برای همه
۵-تامین مسکن و بیمه های اجتماعی برای همه
۶-تعین حداق دسمزد متناسب با تورم
۷-انحلال شرکتهای پیمانکاری وکارهای پکیجی
۸-لقو قرار دادهای موقت واستخدام رسمی همه کارگران

هستیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

زنده باد اول ماه می روز همبستگی کارگران
جمعی از کارگران ایران خودرو
http://khodrokar.blogfa.com/

هیچ نظری موجود نیست: