دستگیر یها اول ماه مه توسط جمعی از کارگران ایران خودرو محکو م شد

کارگران ايران خودرو
حمله به مراسم های روز کارگر را محکوم و خواهان آزادی فوری دستگير شدگان شدند
خودرو کار:دوستان و همکاران کارگر دولت مهر ورز يکبار ديگر به مراسم های روز کارگر يورش برده و دهها نفر از کارگران را ضمن ضرب و شتم در حضور کودکان وزنان دستگير وروانه زندانها کرده است. دوستان کارگر روز کارگر يک روز جهانی است ودر همه جا تعطيل می باشد.هيچکسی حق نداردجلو برگزاری روز جهانی کارگر را بگيرد. ما برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم و بی چون و چرای کارگران می دانيم، سرکوب و دستگيری فعالان کارگری را محکوم می کنيم و خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگيرشدگان هستيم.
جمعی از کارگران ايران خودرو

هیچ نظری موجود نیست: