با گام های استوار پیش بسوی برپایی اول ماه مه مستقل سال 1388


قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی كارگر
کميته برگزاری مراسم اول ماه مه:قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی كارگراول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه كارگر و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری و بيان خواسته های آنان جهت برپايی دنيايی عاری از ستم و استثمار است.امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطی برگزار می كنيم كه نظام سرمايه داری در گرداب يك بحران عظيم اقتصادی ويران كننده تری فرورفته است و در حال دست و پا زدن برای نجات خويش از آن به سر می برد.بحران عظيم اقتصادی موجود و عجز دولت های سرمايه داری در مهار آن و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش كارگران جهان، بيش از پيش گنديدگی اين نظام را پس از فروپاشی بلوك شرق و ادعای پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايی دنيايی فارغ از مناسبات ضد انسانی نظام سرمايه داری را به مثابه يگانه راه خلاصی بشريت از مصائب موجود در برابر كارگران وبشريت متمدن قرار داد.اين بحران و تبعات ويرانگر آن بر زندگی و معيشت كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ايران مربوط می شود و بر خلاف بهانه تراشی های كارفرمايان و تبليغات قلم به دستان سرمايه، هنوز سايه شوم خود را بر زندگی و معيشت روزمره كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب و مشقاتی كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گريبانيم بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادی، اجتماعی و عملكرد سرمايه داری حاكم بر ايران است.دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيكار سازی گسترده كارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت های پيمانكاری بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانی كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگری و اجرای احكام قرون وسطايی شلاق عليه كارگران و رايج كردن فرم قراردادهای برده وار جديد، مصائب و بی حقوقی هايی نيستند كه با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند.اين وضعيت سال هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود.ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستی ما را به تباهی بكشانند. ما توليد كنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود می دانيم تا با بالاترين استاندارد های حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگی كنيم.داشتن يك زندگی انسانی حق مسلم ماست و ما برای تحقق آن تمامی موانع پيش روی خود را با برپايی تشكل های مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگی مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت.در اين راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواسته های خود فرياد می زنيم و خواهان تحقق فوری اين مطالبات هستيم ۱- تامين امنيت شغلی برای همه كارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء و برچيده شدن فرم های جديد قراردادكار ۲-ماحداقل دستمزد تصويب شده ازسوی شورای عالی كار را تحميل مرگ تدريجی برميليون ها خانواده كارگری می دانيم ومصرانه خواهان افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان واقعی و تشكل های مستقل كارگری هستيم.۳-برپايی تشكل های مستقل كارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی كارگران به رسميت شناخته شوند.۴-دستمزدهای معوقه كارگران بايد فورا و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت گردد.۵-اخراج و بيكار سازی كارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی كسانی كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاری متناسب با يك زندگی انسانی برخوردار شوند.۶- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم.۷- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قويا محكوم می كنيم.۸-ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران فكری، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه، خود را متحد آنها می دانيم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر هستيم.۹- از آنجا كه كارگران فصلی و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانين تامين اجتماعی محروم هستند، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر برای رسيدن به حقوق انسانی آنها دفاع می كنيم.۱۰-سيستم سرمايه داری عامل كار كودكان است و تمامی كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسانی برخوردار شوند.۱۱-ما خواهان آزادی كليه كارگران زندانی از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی و لغو كليه احكام صادره و توقف پيگرد های قضايی و امنيتی عليه فعالين كارگری هستيم.۱۲- ما بدينوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجويی و جنبش زنان اعلام می داريم و دستگيری، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا محكوم می كنيم.۱۳-ما بخشی از طبقه كارگر جهانی هستيم و اخراج و تحميل بی حقوقی مضاعف بر كارگران مهاجر افغانی و ساير مليت ها را به هر بهانه ای محكوم می كنيم.۱۴-ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانيم و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی طبقه كارگر برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاكيد می كنيم.۱۵- اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و در تقويم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد.زنده باد اول ماه مهزنده باد همبستگی بين المللی طبقه كارگر۱ مه ۲۰۰۹۱۱ارديبهشت۱۳۸۸كميته برگزاری مراسم روز جهانی كارگرسنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سنديكای كارگران نيشكر هفت تپهاتحاديه آزاد كارگران ايران هيئت بازگشايی سنديكای كارگران نقاش و تزئينات ساختمانكانون مدافعان حقوق كارگرشورای همكاری تشكل ها و فعالين كارگري- كميته پيگيری ايجاد تشكل های كارگري- كميته هماهنگی برای كمك به ايجاد تشكل های كارگري- شورای زنان- جمعی از فعالين كارگري


دعوت به مراسم روزجهانی اول ماه مه 11 اردیبهشت در پارک لاله
کميته برگزاری مراسم اول ماه مه:دعوت به مراسم روز جهانی كارگركارگران! برای دفاع از حقوق انسانی خود و برخورداری از يك زندگی بهتر،دوشادوش هم در مراسم روز جهانی كارگر شركت كنيم.تاريخ: روز جمعه ۱۱ ارديبهشت ماه ۸۸ – ساعت: ۱۷مكان: تهران خيابان كارگر،داخل پارك لاله – ميدان آب نمااول ماه مه- ۱۱ ارديبهشت – روز جهانی کارگرگرامی باد!ما کارگران ايران، امروز يک پارچه و متحد، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواسته های خود فرياد می زنيم و خواهان تحقق فوری اين مطالبات هستيم:۱- تأ مين امنيت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و برچيده شدن فرم های جديد قرارداد کار.۲- حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی است! حداقل دستمزد کارگران بايد توسط نمايندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری تعيين گردد.۳- برپايی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست!۴ - دستمزدهای معوقه بايد بدون عذرو بهانه پرداخت گردد!۵- اخراج و بيکارسازی کارگران بايد متوقف گردد! ۶ - حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی – اجتماعی بايد برابرباشد. ۷- بازنشستگان بايد ازيک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردارشوند.۸ -کارگران با معلمان (کارگران فکری)، پرستاران وسايراقشارزحمت کش جامعه متحدند و ازمبارزات آنان پشتيبانی می کنند. ۹ - ازاعتراضات و خواسته های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتيبانی می کنيم.۱۰-کارکودکان غيرانسانی و استثمارگرانه است. ما با فعالين لغو کارکودک هم سنگرهستيم.۱۱- منصوراسانلو، ابراهيم مددی و ديگرکارگران زندانی بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند و تعقيب های قضايی عليه ديگرکارگران بايد فوراً پايان پذيرد.۱۲- ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی ديگرمانند دانشجويان و زنان می دانيم.۱۳- ما ازکارگران مهاجرمانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی ازهم طبقه ای های خود، قاطعانه پشتيبانی می کنيم.۱۴- ضمن تشکرازحمايت های جهانی ازکارگران ايران، ما کارگران ايران، خود را متحد با ديگرکارگران جهان می دانيم. ۱۵- اول ماه مه، بايد تعطيل رسمی گردد و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روزملغی گردد.زنده باد همبستگی بين المللی طبقه کارگر!۱ مه ٢٠٠۹ - ۱۱ ارديبهشت ۱۳٨٨کميته برگزاری مراسم اول ماه مه:سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه/ اتحاديه آزاد کارگران ايران/ هيأت مؤسس بازگشايی کارگران نقاش و تزيئنات ساختمان/ کانون مدافعان حقوق کارگرشورای همکاری فعالين و تشکل های کارگری:کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری/ کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری/ شورای زنان/ جمعی از فعالين کارگري


اطلاعیه مشترک نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور
اطلاعیه مشترک اول ماه مهکارگران جهان علیه سرمایه متحد شویم!اول ماه مه هر سال روزی است که اتحاد طبقاتی کارگران در سطح بین المللی به نمایش درمی¬آید. کارگران و مزدبگیران باردیگر با یاد کارگران به خون تپیده شیکاگو به خیابانها می آیند و علیه استثمار سرمایه داری اعتراض می کنند. اعتراضاتی که از دل میلیون¬ها میلیون کارگر برمی¬خیزد و پیام آور وحدت و قدرتی به پهنای جهان است.ولی امسال اتحاد و یکپارچه¬گی طبقاتی کارگران رنگ خاص دیگری دارد، زیرا امپریالیسم جهانی و سیاست های نئولیبرالی¬اش در بحرانی بس فزاینده و بی¬سابقه دست و پا می¬زند و بوی گندیده¬گی آن مشام و زندگی کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش آزار می¬دهد، چرا که هزینه بحران را استثمار شونده گان نظم سرمایه می¬پردازند. این نظام جز محرومیت های اجتماعی، بیکاری و گرسنگی، جنگ و خانمان سوزی ارمغانی بهمراه ندارد. کارگران و مزدبگیران سراسر جهان در بسیاری از کشورها تظاهرات و اعتراضات عظیمی را علیه سیاست نئولیبرالیسم کاپیتالیستی و تناقضات آن تدارک دیده¬اند. اول ماه مه امسال نیز تداوم همان نبردی است که در سطح گسترده تری روزانه در جریان است. در ایران جنبش کارگری شرایط دشواری را می¬گذراند، زیرا رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران متأثر از خصلت ذاتی سرمایه و بحران کنونی ناشی از آن، به شدیدترین وجه، کارگران را در زیر یوغ وستم سرمایه قرارمی دهد. بعنوان مثال درحالیکه خط فقر۸۰۰ هزارتومان برآورد شده است، دستمزدهای ماهیانه کارگران ایران در سطح۲۶۵ هزار تومان باقی می¬ماند.ازطرف دیگر کارگران در ایران حتی از برگزاری روز جهانی کارگر در۱۱ اردیبهشت ، هر نوع تجمع و اعتصاب محرومند. همچنانکه سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی دو زن پیکارگر به جهت شرکت در۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ در سنندج به زندان و تحمل ضربات تازیانه جمهوری اسلامی آنهم در آستانه هشت مارس امسال محکوم شده¬اند. ولی جنبش کارگری در چارچوب شعار محوری خویش یعنی ایجاد تشکل مستقل کارگری، توده ای طبقاتی مبارزه می کند که از دل آن تا کنون چند نهاد و سندیکای کارگری پا بعرصه گذاشته اند. در جامعه ای که ایجاد تشکل های مستقل کارگری، این خواسته به حق فعالین جنبش کارگری تازه درابتدای کاراست و تلاش برا ی تحقق آن هزینه گزافی چون دستگیری، زندان و شکنجه را به همراه می آورد.امسال نیز کارگران در ایران در شرایط ویژه ی دیکتاتوری عریان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به پیشواز اول ماه مه می روند و هم¬صدا با کارگران سراسر جهان علیه نظم سرمایه و کارفرمایان آن فریاد اعتراضات خود را گسترده ترخواهند ساخت. آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالین کارگری درزندان بسرمی برند و تحت آزاروستم وحشیانه ای قرار گرفته اند. نظیر علی نجاتی،(آزادشد) منصور اسانلو، ابراهیم مددی، سلام قادری، خالد اسدی، برهان سعیدی و بسیاری دیگر که در اسارت بسر می برند.در این میان و در آستانۀ اول ماه مه، دربرابر مقاومت و ایستادگی طبقه ، سرانجام علی نجاتی از زندان آزاد شد .آزادی وی را به تمامی کارگران ایران شادباش می¬گوئیم، باید بر تلاشمان برای رساندن فریاد مبارزاتی کارگران ایران و جمع آوری مساعدت و کمک هم طبقه ایهای جهانی کارگران ایران در جهت عقب راندن دولت سرمایه ی اسلامی و آزادی تمامی کارگران و سایر مبارزین در اسارت، بیش از پیش بیافزائیم و از تمامی مطالبات طبقاتی کارگران ایران قاطعانه حمایت نماییم .خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی بین¬المللی کارگران جهان!زنده باد همبستگی بین¬المللی کارگران!کارگر زندانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مه ۱۳۸۸/ MAY
۲۰۰۹
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور
کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا labour.kargar@gmail.com
کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr - کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de - کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de - کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se - کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk - شورای همبستگی کارگری - فرانکفورت kaumares@web.de- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

هیچ نظری موجود نیست: