نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور


اطلاعیه مشترک
اول ماه مه
کارگران جهان علیه سرمایه
متحد شویم!

اول ماه مه هر سال روزی است که اتحاد طبقاتی کارگران در سطح بین المللی به نمایش درمی­آید. کارگران و مزدبگیران باردیگر با یاد کارگران به خون تپیده شیکاگو به خیابانها می آیند و علیه استثمار سرمایه داری اعتراض می کنند. اعتراضاتی که از دل میلیون­ها میلیون کارگر برمی­خیزد و پیام آور وحدت و قدرتی به پهنای جهان است.

ولی امسال اتحاد و یکپارچه­گی طبقاتی کارگران رنگ خاص دیگری دارد، زیرا امپریالیسم جهانی و سیاست های نئولیبرالی­اش در بحرانی بس فزاینده و بی­سابقه دست و پا می­زند و بوی گندیده­گی آن مشام و زندگی کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش آزار می­دهد، چرا که هزینه بحران را استثمار شونده گان نظم سرمایه می­پردازند. این نظام جز محرومیت های اجتماعی، بیکاری و گرسنگی، جنگ و خانمان سوزی ارمغانی بهمراه ندارد. کارگران و مزدبگیران سراسر جهان در بسیاری از کشورها تظاهرات و اعتراضات عظیمی را علیه سیاست نئولیبرالیسم کاپیتالیستی و تناقضات آن تدارک دیده­اند. اول ماه مه امسال نیز تداوم همان نبردی است که در سطح گسترده تری روزانه در جریان است.

در ایران جنبش کارگری شرایط دشواری را می­گذراند، زیرا رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران متأثر از خصلت ذاتی سرمایه و بحران کنونی ناشی از آن، به شدیدترین وجه، کارگران را در زیر یوغ وستم سرمایه قرارمی دهد. بعنوان مثال درحالیکه خط فقر۸۰۰ هزارتومان برآورد شده است، دستمزدهای ماهیانه کارگران ایران در سطح۲۶۵ هزار تومان باقی می­ماند.

ازطرف دیگر کارگران در ایران حتی از برگزاری روز جهانی کارگر در۱۱ اردیبهشت ، هر نوع تجمع و اعتصاب محرومند. همچنانکه سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی دو زن پیکارگر به جهت شرکت در۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ در سنندج به زندان و تحمل ضربات تازیانه جمهوری اسلامی آنهم در آستانه هشت مارس امسال محکوم شده­اند. ولی جنبش کارگری در چارچوب شعار محوری خویش یعنی ایجاد تشکل مستقل کارگری، توده ای طبقاتی مبارزه می کند که از دل آن تا کنون چند نهاد و سندیکای کارگری پا بعرصه گذاشته اند.

در جامعه ای که ایجاد تشکل های مستقل کارگری، این خواسته به حق فعالین جنبش کارگری تازه درابتدای کاراست و تلاش برا ی تحقق آن هزینه گزافی چون دستگیری، زندان و شکنجه را به همراه می آورد.

امسال نیز کارگران در ایران در شرایط ویژه ی دیکتاتوری عریان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به پیشواز اول ماه مه می روند و هم­صدا با کارگران سراسر جهان علیه نظم سرمایه و کارفرمایان آن فریاد اعتراضات خود را گسترده ترخواهند ساخت. آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالین کارگری درزندان بسرمی برند و تحت آزاروستم وحشیانه ای قرار گرفته اند. نظیر علی نجاتی،(آزادشد) منصور اسانلو، ابراهیم مددی، سلام قادری، خالد اسدی، برهان سعیدی و بسیاری دیگر که در اسارت بسر می برند.
در این میان و در آستانۀ اول ماه مه، دربرابر مقاومت و ایستادگی طبقه ، سرانجام علی نجاتی از زندان آزاد شد .آزادی وی را به تمامی کارگران ایران شادباش می­گوئیم، باید بر تلاشمان برای رساندن فریاد مبارزاتی کارگران ایران و جمع آوری مساعدت و کمک هم طبقه ایهای جهانی کارگران ایران در جهت عقب راندن دولت سرمایه ی اسلامی و آزادی تمامی کارگران و سایر مبارزین در اسارت، بیش از پیش بیافزائیم و از تمامی مطالبات طبقاتی کارگران ایران قاطعانه حمایت نماییم .

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی بین­المللی کارگران جهان!
زنده باد همبستگی بین­المللی کارگران!
کارگر زندانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مه ۱۳۸۸/ MAY ۲۰۰۹

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور
کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا labour.kargar@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk
- شورای همبستگی کارگری - فرانکفورت kaumares@web.de
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

هیچ نظری موجود نیست: