گفتگو با فعال کارگری علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پالتاک تاریخ جمعه اول نوامبر

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند:
از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری
اوضاع کارگران در ایران
گفتگو با فعال کارگری

علی نجاتی
عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
Paltalk
 Otage: Iran -  Tajarobe Kargari
Category: Asia,… Subcategory: Iran
  جمعه 1 نوامبر2013
ساعت 20.00 بوقت اروپای مرکزی
10 آبان 1392 ساعت 22.30 بوقت ایران
نهادهای همبستگی به برگزاری یک سلسله جلسات عمومی با فعالین کارگری و یا عضو تشکلها و نهادهای کارگری، برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و ... برای کمک به ایجاد تشکل­ها در دورۀ حاضر میپردازد. این جلسات هر بار با شرکت یک و یا چند تن برگزار خواهد شد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

هیچ نظری موجود نیست: