اعلامیه شماره 2 / گزارش خبری از کانون همبستگی با کارگران - ایران / گوتنبرگ


اعلامیه شماره۲ 
گزارش خبری
کانون همبستگی با کارگران ایران  گوتنبرگ

در ادامه راهپیمایی خانم ها «پروانه حاجیلو، فیروزه رشیدی پناهجویان سیاسی ،هاشم هاشمی زاده،کارگراخراجی » سه فعال سیاسی ازاستکهلم به شهربروس و همچنان به سوی گوتنبرگ در اعتراض نسبت به قتل افشین اسانلو و وضعیت کارگران زندانی و زندانیان سیاسی همچنان دنبال می گردد.
به مطبوعات و رسانه های خبری
کارگران و آزادیخواهان
در ادامه کمپین اعتراضی به قتل افشین اسانلوو اعتراض به وضعیت اسفبار کارگران زندانی، صبح امروز جمعه ۱۴ تير ۱۳۹۲ برابر با ۰۵جولای ۲۰۱۳ چند تن ازاعضاء کانون ما، ازشهر گوتنبرگ به بروس رفتند، ضمن دیدارخانم فیروزه رشیدی وهاشم هاشمی زاده، به اتفاق همدیگر به دفتراتحادیه سراسری کارگران سوئد، درآن شهررفتند وضمن ملاقات با مسئول دفتر،مراتب این حرکت اعتراضی را توضیح دادند وبا گذاشتن امضاء خود به پای برگه این اقدام اعتراضی ، نسخه ای از آن را تحویل دفتر دادند و قرارشد که این اطلاعات دراختیارمسئول اتحادیه قرارگیرد .پس آنگاه جمع حاضرین به اتقاق به روزنامه بروس مراجعه کردند . ضمن گفتگو با خبرنگاری در رابطه با این اقدام به پرسش های او پاسخ گفته شد.

دردیدارباخبرنگارروزنامه عنوان گردید ازاین شهریک تن ازفعالان « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ » خانم پروانه حاجیلو،با اعتراض کننده گان همراه می گرددتامصافت بروس و گوتنبرگ راپیاده طی نماید.سپس به اتفاق عکس جمعی گرفته شد. باندرول های آزادی وبرابری - زندان،شکنجه،اعدام ملغی باید گردد– زندانی سیاسی آزادباید گردد– سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی به فارسی وانگلیسی، شعارهای اجتماع اعتراضی ما دربرابردفترروزنامه بوده است .

درادامه حرکت درصبح جمعه،رادیوسپهرازگوتنبرگ ورادیو زمانه ازهلند با اعتراض کنندگان ارتباط برقرارکردند و گزارش حرکت داده شد. آنگاه دوستان درمسافتی با هم همراه شدند و به سئوالات شهروندان سوئدی شهربروس پاسخ گفتند ودرنهایت سه تن به راه پیمایی خود ادامه دادند تا امشب درکمون لاندوته (فرودگاه شهر) خواهند بود و صبح فردا ساعت ده ونیم صبح به اتفاق فعالان سیاسی شهر به استقبال این سه تن درسنتروم موندال دیدارخواهیم داشت .آنگاه به اتفاق به میدان یرن توریت در برابر دفتر اتحادیه سراسری کارگران سوئد می آیند تا نامه اعتراضی خود را به صندوق پستی این اتحادیه جای دهند .
بدین ترتیب برای اجتماع اعتراضی ساعت ۳ بعد ازطهردربرابر بزرگترین روزنامه سوئد و شب نیز در برنامه همبستگی با خانواده اسانلوها و دیگر زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در محل هاگابیون شرکت خواهند نمود .
کانون ما به همراه فعالان گروههای مختلف سیاسی شهر، ضمن پشتیبانی از این اقدام اعتراضی ، نفرت خودمان را به کشتار، زندان، شکنجه واعدام درزندان های رژیم جمهوری اسلامی اعلام داشته و ازحق ازادی و تمامی خواستهای مطالباتی کارگران و زخمتکشان ایران قویا پشتیبانی می نماییم .
 کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
جمعه ۱۴ تير ۱۳۹۲ برابر با ۰۵جولای ۲۰۱۳
 


هیچ نظری موجود نیست: