پیام پشتیبانی

به کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - سوئد
رفقا و دوستان گرامی
کارزار برای رهائی محمود صالحی که به خاطر برگزاری مراسم اول ماه مه محاکمه و زندانی شده است مبارزه برای برسمیت شناختن روزی است که نماد اتحاد و همبستگی گردان‌های کار در سراسر جهان در مبارزه علیه جبهه سرمایه، استبداد، تبعیض و ستم، برای خورهانی و دست یافتن به جامعه آزاد و برابر و رها از تبعیض و استبداد است.
در کشور ما که قریب سه دهه در زیر یوغ استبدادی فقها به سر می‌برد تحمیل برسمیت شناختن برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه توسط کارگران و همه هواخواهان آزادی و برابری امر سترگی است که فعالین و پیشروان جنبش کارگری در برابر خود قرار داده اند و محمود صالحی خود بهترین شاهد این مدعاست! تجمع با شکوه هزاران کارگر و خانواده‌اشان امسال در آّبشار خور نشان داد که علیرغم سیاست داغ و درفش حاکمان، فعالان کارگری این امر سترگ را به مدد اتحاد و همبستگی کارگری خود به پیش می‌برند!
ما دست یکایک شما را می‌فشاریم، از اقدام مبتکرانه شما مبنی بر اعتصاب غذا برای رهائی فوری محمود صالحی و کلیه فعالین جنبش کارگری، زنان، معلمان، دانشجویان و تمامی زندانیان سیاسی ایران حمایت کرده، و امیدواریم که همه هواداران آزادی و سوسیالیسم اقدام نمادین شما را به شیوه ممکن و موثر منعکس سازند تا ذره ذره گرمی خاموش وار ما روزی، سر بزند ز جائی و خورشیدی بشود!
به امید آن روز و با تبریک اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگری به شما
روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران-راه کارگر
آ28آوریل 2007

هیچ نظری موجود نیست: