به کمیته همبستگی با مبارزات کارگران ایران – گوتنبرگ-سوئد

از: فعالان کمپین دفاع از مبارزات دمکراتیک مردم ایران – انگلستان
به همه شما درود میفرستیم
اعلام موجودیت شما در آستانه اول ماه مه و حرکت جسورانه اعلام اعتصاب غذای سه روزه ، حرکت نمادینی ایست که شور و شعف را در درون دلها بر می انگیزد.
چرا که امسال رژیم ضد انسانی و ارتجاعی جمهوری اسلامی ، همچون همیشه در پایانه سال 85 به اینسو ، شمشیر از رو بسته و هر روز جنایت می آفریند . دستگیری و سرکوب معلمان ، زنان ، دانشجویان و پیشروان کارگری و این اواخر به بهانه بد حجابی ، افسار پاره کرده و گزمگان خود را در کلان شهر تهران و دیگر نقاط کشور به جان دختران و زنان جامعه ما کشانده است .
در آستانه اول ماه مه دیگر ، محمود صالحی را می ربایند و در زندان سنندج در بند می کشند تا موجودیت روز جهانی کارگر را نادیده بگیرند.
شما در برابراین همه جنایت و خباثت ، متشکل شدید و اعلام موجودیت خود را با حرکتی سمبلیک و اعلان غذای سه روزه و خواسته های مشخص به جهانیان شناساندید .
ما فعالان : کمپین دفاع از مبارزات دمکراتیک مردم ایران – انگلستان ، ضمن اعلام پشتیبانی از شما ، خود را کنار شما نازنین یاران یافته و با شما هستیم .
دوستان ما در انگلستان ضمن تبریک اول ماه مه ، روز جهانی کارگر به تمامی کارگران حمایت و پشتیبانی کامل خود را از حرکت شما اعلام میدارند.

شاد .سربلند باشید
علی دماوندی از جانب : کمپین دفاع از مبارزات دمکراتیک مردم ایران – انگلستان
29 / 04/2007

هیچ نظری موجود نیست: