جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

گفتگو با فعال کارگری علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پالتاک تاریخ جمعه اول نوامبر

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند:
از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری
اوضاع کارگران در ایران
گفتگو با فعال کارگری

علی نجاتی
عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
Paltalk
 Otage: Iran -  Tajarobe Kargari
Category: Asia,… Subcategory: Iran
  جمعه 1 نوامبر2013
ساعت 20.00 بوقت اروپای مرکزی
10 آبان 1392 ساعت 22.30 بوقت ایران
نهادهای همبستگی به برگزاری یک سلسله جلسات عمومی با فعالین کارگری و یا عضو تشکلها و نهادهای کارگری، برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و ... برای کمک به ایجاد تشکل­ها در دورۀ حاضر میپردازد. این جلسات هر بار با شرکت یک و یا چند تن برگزار خواهد شد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

هیچ نظری موجود نیست: