شب همبستگی با خانواده اسانلو و در محکومیت قتل عمد افشین اسانلو و کازگزان زندانی در شهر گوتنبرگ در تاریخ ششم جولای 2013

شماره ٣
گزارش خبری

اقدام مشترک درشهر گوتنبرگ
درمحکومیت قتل افشین اسانلووشب همبستگی با خانواده های کارگران زندانی و زندانیان سیاسی درایران

کارگران و آزادیخواهان ایران 
بدنبال دو نشست پیاپی بین جمعی از نمایندگان احزاب،سازمان ها وتشکل های مدافع جنبش کارگری شهرگوتنبرگ، در قبال قتل افشم اسانلو، و دیگر کارگران زندانی،سرانجام توافق گردید که این حرکت به نام : «جمعی ازفعالین سیاسی مدافع حقوق کارگران – گوتنبرگ» نامگزاری گردد و همه گروهها و سازمان های خواهان شرکت دراین حرکت، می توانند اعلامیه خود را دردفاع ازاقدام مشترک این جمع اعلام بیرونی نمایند. توافق اولیه در تاریخ جمعه 21 جون در نشست هاگابیون برای برپایی شب همبستگی اعلام گردید. درنشست جمعه بعد (28 جون)، فراترازبرپایی شب همبستگی، مسئله سازماندهی اعتراض ایستاده دربرابرروزنامه یوتبوری پستن نیز به آن افزوده شد.

برپایه توافق حاصله اطلاعیه های چندی درسطح شهر پخش گردید تا مردم آزادیخواه را برای شرکت در این برنامه ها فراخواندند. نطقه اوج این تحرکات اقدام جسورانه دو تن ازفعالان سیاسی  دراعتراض به قتل عمد افشین اسانلو درراه پیمایی ازاستکهلم وازبرابردفتراتحادیه سراسری کارگران سوئد(ال.او ) به سمت شهرگوتنبرگ و پایان بردن این حرکت دراین شهربازدربرابردفتر اتحادیه سراسری کارگران سوئد دراین شهر بود. خبراین راه پیمایی تحرکات چندی درشهرگوتنبرگ ا زخود بجا گذاشت.فعال شدن رادیو های شهردرامرخبررسانی ، افکارعمومی را نسبت به قتل افشین اسانلوبیش ازپیش برسرزبان ها انداخت.

در این میان دوگروه از فعالان نیروهای سیاسی شهر «انجمن پناهجویان ایرانی – گوتنبرگ » در امر یاری رسانی واستقبال ازاقدام راه پیمایی فیروزه رشیدی ، طی سفری خود را به شهر یونشوپینگ رساندند و به این ترتیب پشتیبانی عملی از این دوستان بجا گذاشته شد.

 روزجمعه 5 جولای نیز فعالان « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ » ( رفقا مریم محسنی – پروانه حاجیلو – هدایت غلامی – رحیم استخری وامیر جواهری لنگرودی)خود را به شهر بروس رساندند و با جمع دوستان همراه شدند و توانستند با همراه هم در محل دفتر اتحادیه کارگران سوئد در بروس و بعد تر د رگفتگوی مشترک با روزنامه بروس با راهپیمایان همراه باشند.دراین فاصله رفیق پروانه حاجیلواززندانیان سیاسی دهه شصت


 از فعالان کانون ما نیز تصمیم به راه پیمایی در مسیر 80 کیلومتر باقی تا گوتنبرگ را اعلانم داشت و با این دوستان همراه گردید.

کاروان سه نفری صبح روز شنبه در سنتروم موندال با استقبال فعالان کانون ما و رفقای حزب کمونیست ایران قرارگرفتند و به اتفاق به سمت شهر و میدان گوتنبرگ راهپیمایی کردیم تا نامه اعتراضی خود را به صندوق پستی دفتر اتحادیه جای دهند.

سرانجام عصر روزشنبه 15 تیر92 برابر 6 جولای 2014 ، ساعت سه  تجمع اعتراضی فعالان سیاسی و مدافع کارگران ایران دربرابرروزنامه غرب سوئد ( یوتبوری پستن ) دراعتراض به قتل افشین اسانلو ودردفاع از کارگران زندانی و آزادی بی قید وشرط آنان ، حرکت اعتراضی موافقی در برابر این روزنامه سازمان داده شد

 این حرکت اعتراضی در همان روز با حضور فیروزه رشیدی پناهنده سیاسی و هاشم هاشمی زاده کارگر اخراجی ، که از تاریخ 4 شنبه 26 ژوئن، به یک راه پیمایی طولانی (500 کیلومتر) از استکهلم تا گوتنبرگ سوئد اقدام ورزیده بود . این راه پیمایی از جلو دفتر مرکزی ال او دراستکهلم شروع و به دفترمرکزی این سازمان درگوتنبرگ ختم می شد . جدا ازاین دونفرپروانه حاجیلو از اعضاء« کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ » که ازشهر بروس خود را به جمع  دو نفره رسانده بود و با آنان این مسیر را همراه گشت ، باتفاق دربرابر دفتر روزنامه حضور پیدا کردند و با تشویق حاضرین روبرو شدند

سازماندهندگان این حرکت اعتراضی با انداختن سه حلقه کل به گردن این راه پیمایان ، از آنان استقبال کردند . سر دادن شعار ، کارگرزندانی - زندانی ساسی آزاد باید گردد / ترور،شکنجه و اعدام ملغی باید گردد / نابود باد رژیم جمهوری اسلامی به فارسی و سئدی توجه حاضرین را به خود جلب می نمود . از جانب روزنامه خبرنگاری در بین اجتماع کننده گان معترض حضور یافت و ضمن گرفتن عکس ، یاد آور شد که فریاد این حرکت اعتراضی را در روزنامه انعکاس خواهند داد
این حرکت اعتراضی به مدت دوساعت ادامه داشت . سپس حاضرین به برنامه شب همبستگی با خانواده اسانلو و سایر زندانیان کارگر ، به محل سالن هاگابیون دعوت شدند

این برنامه که طول هفته ازجانب گروهبندی های مختلف سیاسی شهردرسطح رادیوها همزمان با راه پیمایی اعتراضی فیروزه رشیدی وهاشم هاشمی زاده درسطح رسانه های شهر تبلیغ می شد . باوجود هوای بغایت گرم؛با استقبال جمعی روبرو شد. برنامه بوسیله دو تن از فعالان شهر اردشیر و شیرین با یک دقیقه کف زدن گشوده شد . برنامه شب همبستگی اعلان شد . از نمایندگان شر کت کننده و پشتیبانان این حرکت یکی پس از دیگری خواسته شد که سخنان خود را بیان دارنددر ادامه  اردشیر نصراله بیگی پیام حزب کمونیست ایران را در این رابطه قرائت کردند .
سپس ازخانم فیروزه رشیدی یکی از راه پیمانان پیاده از استکهلم به گوتنبرگ دعوت شد که سخنانی ابراز دارد . فیروزه با بیان ابرازخوشاحالی ازاستقبال جمعی درشهر گوتنبرگ . این حرکت ر ا موفقیت آمیز ومثبت ارزیابی نمود .

سپس هاشم هاشمی زاده کارگر اخراجی که مصافت بیش از 500 کیلومتر را طی کرده بود با قیافه ای سرشارازامید بالای سن رفت وبا حاضرین سخن گفت. او خوشحالی خود راازاستقبال دوستان گوتنبرگ و همراهی های آنان اعلام داشت . درمجموع  حرکت اعتراضی خود را مثبت ارزیابی نود و از تماس رادیوها و رسانه های گوناگون وهمراهی های فراان گروهها و احزاب و سازمان ها از این حرکت اعلام داشت . حرکت خود را مستقل و بدون کمک مالی گرفتن از جایی معرفی نمود.

 بار دیگر از این هم همراهی ها تشکر نمود. آنگاه یک تن از پناهجویان به نمایندگی از جانب «انجمن پناهجویان ایرانی –گوتنبرگ» ، پیام انجمن خود را قرائت نمود. پسپ از طرف «شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران -گوتنبرگ » ، اقای صمد با حاضرین گفتگو داشت و پیام جمع خود را ادا  نمود. پروانه حاجیلو از دیگر راه پیمانان این حرکت که مصافت 80 کیلومتری بروس و گوتنبرگ را در محکمیت قتل عمد افشین اسانلو طی کرده بود با جمع سخن گفت. اعلام داشت؛ این حرکت تجربه موفقی برای او بوده است .گفت ؛ ما می توانیم گلگشت هایی از این نوع در سطح شهرها و کمون های کوچک برای اطلاع رسانی و افشائ عملکرد رژیم جانی جمهوری اسلامی می توانیم درهمراهی با هم داشته باشیم .
از جانب کانون همبسگی با کارگران ایران / گوتنبرگ ، امیرجواهری برای گفتگو دعوت شد وسخن گفت:
امیربااعلان اینکه امروز روزتولد خانم فیروزه رشیدی است،تولد اورا دراین روزتبریک گفته وحاضرین نیزبا دست زدن تولدش را تبریک گفتند . 

امیرجواهری با قرائت شعرصادق افروز در رابطه به یاد افشین اسانلو سروده شده بود ، یاد او را گرامی داشت . 
برای افشین 
صادق افروز

پوسترهای انتخاباتی هنوز،
روی دیوار های خیابان هاست
دولت تدبیر و امید، از راه می رسد؛
تدبیر ؟
تدبیر برای که؟
وامید ؟
امید به چه ؟
کارگران ، غمگین ،
با چهره هایی درهم
وغم سنگین از دست دادن رفیق
روی شانه هایشان ،
جسد کارگری را حمل می کنند
که جدیدترین قربانی نظام خون و وحشت سرمایه است
گناهش ،
فعالیت سندیکایی
و روشن کردن چراغ آگاهی

تدبیر برای که ؟ امید به چه ؟
رئیس جمهور جدید
با شعار  اعتدال آمده است
اشتباه نکنید
اعتدال کاری به عدالت ندارد
منظورشان ،
پختن آشی  ست که چاشنی اش،
اصول گرایی و اصلاح طلبی ست

زندان ها هنوز
سرشاراز آزادیخواهانند
و شلاق ها و تسمه های کابل
و تخت های شکنجه ی جدید سفارش می شوند
بازجو ها در اوین و رجائی شهر
طبق معمول سر کارشان  حاضر می شوند

خلیفه مسلمین،
به زندگی معمولی اش ادامه می دهد ؛
و امام های نماز های جمعه،  شداد و غلاظ
مردم را تهدید می کنند

شادی و رقص  هنوز،
مصداق بارز فحشاست.

کارگران ،
غمگین و اخم آلود
جسد کارگری را روی شانه هایشان حمل می کنند
که نه در زندان ،
که  در  قتلگاه رجائی شهر کرج ،
از بین رفته است
زندان رجائی شهر،
بازهم ،
قربانی گرفته است
23 جون 2013
سپس امیرجواهری پیام محمود صالحی سخنگوی دو کمیته «  دفاع از رضا شهابی و کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده » که بدین مناسبت دریافت داشته بود، بشرح زیر برای حاضرین قرائت نمود: 
پیام
به یاران معترض در راهپیمایی استکهلم به گوتنبرگ
و همه پشتیبانان آنان در این اقدام انسانی
کارگران، آزادیخواهان، تجمع کنندگان در شب همبستگی با خانواده اسانلو و  کارگران زندانی و خانواده های آنان
همچنان که خود اطلاع دارید؛ کارگر زندانی افشین اسالو در تاریخ 31/3/92 در زندان رجایی شهر کرج،جان خود را از دست داد. دکتر ها و مسئولان زندان مرگ افشین را سکته قلبی اعلام کردند و با یک صورتجلسه از هر گونه بازجویی و یا تحقیق در این مورد خود را تبرئه کردند. ما که تجربه سالها زندان داریم و می دانیم که مرگ زندانیان سیاسی، به عهده دادستان و مسئولان زندان است. اما باید گفت: در کشوری که ما زندگی می کنیم تنها چیزی که قیمت آن شامل تورم نمی شود، مرگ انسانها است که هر روز ما شاهد آن هستیم. اگر تنها یک لحظه به خبرها توجه کرده باشیم در کردستان که محل زندگی ماست صبح وقتی از خواب بیدار می شوید با خبر مرگ چند نفر چشمایت باز خواهد شد. فلان کارگر از طبقه چهارم و یا پنجم افتاد و جان خود را از دست داد، چند نفر جوان که برای تامین نیازهای روزانه به خرید و فروش اجناس خانگی و یا خوراکی مشغول بودند توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، یک جوان در زندان آگاهی در حین بازجوی زیر شکنجه جان حود را از دست داد و...
 در هر صورت ما با این خبر ها آشنا هستیم و کسی هم تا امروز محاکمه و یا بازداشت نشده است. اگر امروز با فشار چند نفر از کسانیکه به شکلی خود در حاکمیت هستند و شخصی مثل مرتضوی را محاکمه می کنند، برای ما یک چیز عادی است.
ما باخبرشدیم که دو تن (خانم فیروزه رشیدی ) پناهنده سیاسی،و(هاشم هاشمی زاده) کارگر اخراجی در سوئد دراعتراض به مرگ افشین اسانلو وزندانی کردن فعالان کارگری دست به راهپیمایی ازاستکهلم به گوتنبرگ (سوئد) زدند، ضمن تقدیرازاین عزیزان و با امید روزی که تمام زندانهای دنیا درهایش بسته شود و دیگر کسانی بنام زندانیان سیاسی نداشته باشیم، به این عزیزان خسته نباشید می گویم و از کلیه کسانیکه در شکل گیری این اعتراض سهیم بودند نهایت تشکر را داریم.
زنده باشید برای ما   . محمود صالحی 13/4/92
پیام با استقبال جمع حاضر روبرو شد . امیرجواهری با تاکید بر ازادی زندانیان کارگر ، ادامه این تحرکات را تاکید داشتند. 
در این میان رفیق صمد از حانب «شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران – گوتنبرگ »با جمع گفتگو کرد و جنایت افشین اسانلو را در زندان رجایی شهررامحکوم نمود

 آنگاه یکی ازپناهجویان سیاسی ازجانب « انجمن پناهجویان ایرانی –گوتنبرگ» با حاضرین سخن گفت
سپس محمد فتاحی از طرف حزب حکمتیست درباره موقعیت طبقه کارگر و دفاع از فعالین کارگری پیرامون قتل افشین با حاضران سخن گفت و با شگفتی اعلام داشت؛فکر نمی کردم که در هوای به این خوبی ،کسی را با این سالن کاری باشد و الان حضور این حد از رفقا نشانه مبرم بودن موضوع و توجه به وضعیت دشوار جامعه ما و پیگری مسائل سیاسی آن از جانب یکایک رفقای حاضر است .
 اقدام به ایراد سخنرانی نمود. 
سپس مجریان برنامه از رفیق حبیب سلطانی ازفعالان حزب کمونیست ایران برای ایراد صحبت با حاضران دعوت کردند . او یاد آور گردید ؛ خصلت چنین تحرکاتی دراتحاد عمل نیروهای کمونیست و آزادیخواه و سوسیالیست هایی ایست که به مبارزه طبقاتی فکرمی کنند و برآنند که باید با هم عمل نمایند . امروزسکتاریسم پاسخگوما نیست . باید بشکل جمعی عمل کرد و این حرکت نشان داد که دوره نیروهای سکت بسرآمده است .
سپس ازتوفیق محمدی ازفعالین مدافع پناهندگی خواسته شد که گزارش از چگونگی شکل گیری این حرکت به حاضرین ارئه دهد . وی یاد آور شد ؛ که درطول هفته های گذشته و طی دو نشست با حضور جمعی از فعالان سیاسی شهر نمایندگان احزاب و ساتزمانها و جمعی از پناهجویان ، سازماندهی دو حرکت، تجمع در برابر روزنامه یتبوری پستن و برپایی این شب همبستگی در همین محل توافق شد . توافق گردید که حرکت مورد نظر به نام «جمعی از فعالان سیاسی مدافع کارگران ایران – گوتنبرگ »، نام نهاده شود و بازتوافق گردید که هر نیروی شرکت کننده می تواند اطلاعیه و فراخوان خود را برای دعوت و مشارکت وسیعتر مردم اعلام دارد . وی اضافه کرد در خلال این حرکت از راهپیمایی اعتراضی رفقا فیروزه رشیدی و هاشم هاشمی زاده مطلع شدیم که به تناسب توان و ظرفیت خود برای یاری به این رفقا در این فاضله ده روزعمل کردیم و توانستیم به استقبال آنها برویم وامروزوامشب نیزاین دوستان درکنار رفیق پروانه حاجیلو که درشهر بروس به صف راه پیمایی این دو رفیق پیوست، درکنار هم جای بگیریم و میزبان آنان باشیم
اضافه نمایم ؛ دربرنامه امروز شنبه هم در برابر روزنامه و هم در این سالن ، اکثر نیروهای شرکت کننده در آن دو نشست در این حرکت حضور یافتند و این حرکت موفق نتیجه این اقدام جمعی است .

 پایان بخش برنامه شب همبستگی با شعر خوانی ، شاعر جوان رفیق هادی ایران که انعکاس شاعرانه او در رابطه با کارگرانو مبارزات آنان بود تقدیم همه حاضران و کارگران کشور نمود.  از مراسم فوق تلویزیون کومه له و راه کارگر گزارش تهیه نمودند که می تواند در رساندن نمای بیرونی و بازتاب این حرکت عمل نماید.
لازم به توضیح است که رادیو های فارسی زبان شهر از جمله : رادیو سپهر - رادیو فرهنگ - رادیو سرخ - رادیو همراه - رادیو صبح شنبه باشما - و رادیو سراسری پژواک در انر خبررسانی سهم بسزایی داشتند که بدین وسیله از همه آنها تشکر و امتنان خود را اعلام میدارم 

گزارشگر: کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۲ برابر با ۱۳ جولای ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: