بولتن اخبار کارگری ، ویژه ششمین مجمع عمومی نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور در هانوفر (آلمان ) مه2013

  بولتن اخبار کارگری 
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
ژوئن 2013   شماره 43
ویژه ششمین مجمع عمومی

متشکل شویم،
سازماندهی کنیم !

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکلات مستقل کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند. انعکاس اخبار و مبارزات کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف این نهادها است.
نهادهای همبستگی، در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای ارتجاعی و ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند. افشا و مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیری از بهره برداری های نیروها و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد.
 تلاش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران ، دفاع از مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است. تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از جمله وظائف ماست.


تبادل نظر و اطلاعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای همبستگی کارگری در خارج از کشور به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی ازجمله وظائف مشترک ماست.
جمع آوری کمک مالی برای تشکلات مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف نهادهای همبستگی با کارگران ایران است.
بولتن اخبارکارگری
شماره 43       مه / ژوئن 2013

اطلاعیه پایانی مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی
متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                                                              3
پیام به کارگران ایران
6         
پبام به کارگران در بند و زندانیان سیاسی
8
پیام به مادران مبارزان در بند و جانباتگان سیاسی
 9
پیام به کارگران جهان                                                                                        11    
حضور نمایندگان دو تشکل کارگری مکزیک در نشست حضوری نهادهای همبستگی                14
پیامهای به نشست گردهمائی حضوری نهادهای همبستگی                                              16
برای آزادی فوری ، بدون قید و شرط کارگران زندانی و دیگر زندانیانی سیاسی بکوشیم!
  18                                                    
متشکل شویم،
سازماندهی کنیم !
اطلاعیه پایانی ششمین گردهمایی نهادهای همبستگی
ششمین گردهمایی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور بنام متشکل شویم ، سازماندهی کنیم با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان جنبش کارگری درروز شنبه  18 مه  در شهر هانوفر آلمان آغاز به کار کرد. مجمع عمومی به طور حضوری و نیز از طریق اینترنتی با شرکت میهمانانی از جمله تعدادی از فعالین کارگری داخل کشورو نیزاعضای نهادها برگزار شد.
گردهمایی در شرایطی برگزار شد که دستمزد کارگران درایران به زیر یک چهارم خط فقر رسمی رسیده و بیکاری افزایش یافته است. فعالین کارگری کماکان یا در زندان به سر می برند و یا تحت تعقیب و آزار دائمی هستند. با توجه به بحران سیاسی و اقتصادی در ایران و شرایط ناشی از تحریم های دولت های بزرگ سرمایه داری ، سطح معیشت کارگران و مردم زحمتکش در ایران بشدت سیر نزولی یافته است.
در سطح جهانی روند اعتراضات کارگران و مردم  زحمتکش  امریکا و اروپا در مقابل سیاست های ریاضت طلبانه سرمایه داری هم چنان تداوم دارد.  اعتصابات کارگری در کشورهای مختلف نیز کم و بیش در جریان است. چندی قبل اعتراضات و اعتصابات معادن پلاتین ماریکانا درافریقا جنوبی برای افزایش دستمزد هرچند با تیراندازی پلیس ضد شورش جواب داده شد و دهها کارگردر جریان آن جان باختند بالاخره به نتیجه نشست . صدها کارگر کارخانه های پوشاک بنگلادش زیر آوار جان باختند که  به اشکال مختلف اعتراضاتی را بدنبال داشت.
گردهمایی ضمن بررسی فعالیت های خود در فاصله بین دو اجلاس حضوری به تکمیل کردن مصوباتش پرداخت وبا تکیه بر راههای انسجام نهادها درحمایت از جنبش کارگری و تکیه بر متشکل شدن و سازمانیابی کارگران این مجمع را « متشکل شویم و سازماندهی کنیم» نام نهاد.  مجمع عمومی بر دو وظیفه موازی یعنی حمایت از مبارزات کارگری در ایران و شرکت فعال در مبارزات کارگری جهانی با هدف تقویت و استحکام همبستگی بین المللی پای فشرد.
در جریان گردهمایی جهت تسهیل کار کمیسیونها و گروههای کار تشکیل شد و نیز دو سمینار جانبی برگزار شد. سمیناراول در رابطه با کارخانه لاستیک سازی کنتینانتال در کشور مکزیک بود که باحضور دو تن از نماینده گان اتحادیه مستقل کارخانه مذکور و گزارش دررابطه با وضعیت اتحادیه و نیز برخورد دولت و کارفرما به آن و پرسش و پاسخ حول آن صورت گرفت و سمینار دوم در رابطه با اوضاع جنبش کارگری ایران و با حضور چند نفر از اعضای کمیته هماهنگی در کمک به ایجاد تشکل های کارگری بود که جمع حاضر در رابطه با موانع تشکل یابی و نیز راههای استحکام فعالیت های آتی به تبادل نظر پرداختند.
پیامی از طرف تعدادی از فعالین کارگری داخل ایران به گردهمایی ششم دریافت شد که در ضمیمه  ملاحظه می شود. بررسی راههای فعالیت برای دور آتی نهادها ، پیام به کارگران ایران و جهان ، پیام به کارگران زندانی و خانواده های آنان ، اوضاع عمومی جنبش کارگری ، وتکیه بر فعالیت حول افزایش نهادهای همبستگی  درکشورهای مختلف از جمله مواردی بود که در این گردهمایی در دستور کار قرار گرفت . از آنجا که روز 13 ژوین سندیکاهای فرانسه در همبستگی با کارگران در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو فراخوان داده است، گردهمایی اقداماتی را در دستور کارخود قرار داد. در پایان در روز 20 ماه مه با انتخاب هئیت هماهنگ کننده شش ماهه آتی و سرود انترناسیونال گردهمایی در فضایی دوستانه به کار خویش خاتمه داد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور


پیام ششمین گردهمائی نهادهای همبستگی
به کارگران در ایران
زنان و مردان کارگر و زحمتکش،
ششمین مجمع عمومی سالانه نهادهای همبستگی درشهر هانوفر آلمان در روزهای 18 – 20 ماه مه 2013 درودهای فراوان خود را به شما عزیزان که در شرایط سخت و دشواری که نظام سرمایه ایجاد کرده است، میفرستد. نظام گندیده سرمایه داری در همه جهان برای سوداندوزی هرچه بیشتر و خالی کردن باز هم بیشتر سفره کارگران به فشار، ستم، سرکوب، استثمار و انواع تضییقات متوسل می شود و ارتجاع اسلامی حاکم در ایران نیز از این قاعده  پیروی کرده و با سرکوب و دستگیری و زندان به اعتراضات پاسخ می دهد.
گرانی، نرخ بالای تورم، کاهش قدرت خرید، حقوق های عقب مانده، حذف یارانه ها، اخراج­های گسترده، تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی ، قراردادهای موقتی و پیمانی و حداقل دستمزدها زیر خط فقر، همچنین عواقب تحریم­های دولت های بزرگ سرمایه داری شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحملی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است. علاوه بر این مصائب که رژیم ضد کارگری حاکم با ارتش و اوباشانش، با زور و چماق روا داشته است، حمله و دستگیری، زندان و شکنجه کارگران و فعالین کارگری را وحشیانه در طول حیاتش بکار می برد. اکنون نماینده های کارگران و فعالین آن در زندانها هستند.
فقروفشارهای محیط کار و اجبار به چند نوبت کار کردن درروز، بسیاری از کارگران را از پا درآورده و یا خانواده هایشان را ازهم پاشیده است، زنان کارگر علاوه بر ستم مضاعف، ازکمترین دستمزد برخوردار بوده ودرعین حال اولین هدف اخراج­ها هستند. تهاجم به حریم زندگی کارگران مهاجر، خاصه کارگران و زحمتکشان افغانستانی، تجاوزبه حقوق کودکان کار و خیابانی، روزانه صدها کودک مدرسه را رها کرده به محیط کاریا خیابان­ها در جستجوی لقمه­ای نان روی می­آورند، بازنشستگان پس ازعمری تلاش و کار، با قطع یا کاهش مستمری و برخی مزایاشان مواجه شده­اند، با تعطیلی مدام کارخانجات و سایر ترفندهای سرمایه­داران، روزانه خیل عظیمی از کارگران به خیابان­ها گسیل شده و به صف بی­کاران در جستجوی کار می­پیوندند، فعالین کارگری دائم تحت نظر و تعقیب بوده و هر روز با شرایط و خطرات بیشتری مواجه هستند، کارگران زندانی اکثراً سرگردان و بلاتکلیف بوده و با وجود مبتلا بودن به انواع بیماری­ها نه تنها اقدامی برای معالجه آنها نمی­شود، بلکه فشارهای جسمی و روانی بیشتری بر آنها وارد می­شود.
اما شما کارگران مبارز حتّا یک لحظه از پای ننشسته و سرسختانه در مقابل این همه ستم طبقاتی مقاومت و مقابله میکنید. اعتراضات، مبارزات، اعتصابات، راه­پیمایی­ها، تحصن­ها و سایر اشکال مقاومت و مبارزات کارگران، نشانۀ آن است که تن به این ستم و ستیز طبقاتی نداده و برای دفاع از حقوق و کسب مطالبات خود اگاهانه پیکار می­کنید. تلاش برای ایجاد تشکل­های مستقل کارگری، همآهنگ و همسو کردن مبارزات در بخشهای مختلف، حمایت­های روزافزون از مبارزات هم­طبقه­ای ها در سایر واحدها، ­تلفیق کار علنی و مخفی و ... گام­ها و اشکال مؤثری از مبارزه است که تداوم آن به تغییر توازن قوا به سود جبهۀ کار منجر خواهد شد. شما آگاهانه تر از همیشه در مقابل نظام سرمایه داری ایستاده و نیز دوستان دروغین کارگران و آلترنایتو سازی های امپریالیستی را افشا و طرد میکنید. 
ما اعضاء و نمایندگان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، شرکت کننده در ششمین گردهمآ یی حضوری نهادها همبستگی، با درود به شما کارگران مبارز، خود را جزء از این طبقه عظیم دانسته و بار دیگر تعهد می­کنیم که امر دفاع از حقوق کارگران را مهمترین وظیفۀ خود دانسته و می­کوشیم با تمام توان پاسخگوی نیازهای مبارزاتی طبقه مان باشیم.
زنده باد تشکل های کارگری
متشکل شویم، سازماندهی کنیم!
سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه در ایران
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
مه 2013

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
پیام ششمین
مجمع عمومی نهادهای همبستگی
به کارگران در بند و زندانیان سیاسی
کارگران در بند، یاران و رفقا!
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در صدد است برای حفظ بقای خود با تکیه بر نیروهای سرکوبگر و دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی مخوفش، درصدد است بی حقوقی و موقعیت نازل کارگران را تداوم بخشد. تلاش های شورانگیز شما برای کسب حقوق خود، مبارزات پر خطر شما برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری و جنب و جوش شما در راستای استقلال رای و استقلال طبقاتی خویش، سیاست های ضد کارگری رژیم سرمایه را برای تداوم و تحکیم بی حقوقی کارگران در جامعه مختل می کند. به همین دلیل با اخراج نمودن و سلب زندگی ازشما، با تحت تعقیب قرار دادن و به بند کشیدن شما فعالین کارگری، از تلاشهای فداکارانه شما به سختی انتقام می گیرد.
اما کارنامه شما، کارگران دربند، به راستی درخشان است. در عرصه های گوناگون مبارزه، همگان شاهد رشادت ها، فداکاری ها و هم چنین هوشیاری انقلابی شما بوده و هستند. شما در سیاه چال های رژیم اسلامی حماسه می آفرینید. آوازه مقاومت و پشتکار شما در سراسر ایران زبان زد صدها هزار انسان حق طلب گشته و طنین صدای شما از مرزهای ایران گذشته و جهانی شده است. چه در بند و چه در بیرون از زندان سرسختی و پافشاری تان برای کسب حقوق کارگران، افکار عمومی مترقی را به حقانیت مبارزه تان  بیش از پیش جلب کرده است. برگزاری مراسم بزرگداشت اول ماه مه سال 1392در زندان، به کارگران حق طلب، انگیزه مبارزاتی بیشتری بخشیده است.
زندانیان سیاسی، یاران و رفقا!
مبارزه و مقاومت شما علیه بی عدالتی، خفقان و استبداد سیستماتیک رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، استقامت شما در برابر سکوت قبرستانی ای که رژیم مستبد می کوشد بر جامعه تحمیل نماید، تلاشهای شورانگیز شما در سیاه چالهای جمهوری اسلامی، استواری و تحمل رنج ها و شکنجه از سوی شما، پروژه رژیم برای به شکست کشاندن مبارزه برای آزادی و برابری را عقیم ساخته است و شور و شعف مبارزه را در سر هزاران انسان بیدار کرده و باور به دگرگونی شرایط فلاکت بار موجود را در اعماق جامعه جوشانده است.
ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور، با احترام عمیق به تلاش های شما کارگران در بند و زندانیان سیاسی، به عظمت مقاومت شما درود می فرستیم، و خود را جزء کوچکی از جبهه پر شکوه شما می دانیم.
درود بر مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی
کارگر زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد سوسیالیسم
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

پیام گردهمایی نهادهای همبستگی
 به مادران مبارزان در بند و جانباختگان سیاسی
اززمان برپائی رژیم سرمایه داری اسلامی تاکنون، هزاران انسان مبارزو آزادیخواه زندانی واعدام شده اند. مرگ هرفرزند ویا شاهد دربندبودن فرزند، برای هرمادری بس ناگواراست. درمرگ فرزند گریستن ویا ملاقات با فرزند دربند وجویای حال وی شدن را هرمادری درهرزمان انجام داده است. اما ما دردوران رژیمهای سلطنتی پهلوی وجمهوری اسلامی با مادرانی روبروهستیم که بمراتب فراترازاین عمل کرده ومیکنند. این مادران فریاد اعتراض علیه  بیدادگریها راسرداده اند، به ماتم درخانه های دربسته بسنده نکرده اند بلکه تجمع وتظاهرات درجلوی زندانها راه می اندازند و خاوران را گلباران میکنند، باهم به مشورت برای ابرازدادخواهی می‌نشینند ومیکوشند افکارعمومی را از آزاروفشاری  که ازجانب دژخیمان اسلامی برفرزندان آن‌هاروا میشود، آگاه سازند. این زنان شجاع ، مادران زندانیان وجانباختگان سیاسی نام دارند.
مادران زندانیان وجانباختگان سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی رابه چالش کشیده‌اند: هم درزمینه دادخواهی و آزادی طلبی وهم علیه زن ستیزی رژیم جمهوری اسلامی این مادران سیاست سرکوبگرانه رژیمهای سلطنتی واسلامی رامحکوم دانسته و احکام بیدادگاههای این دورژیم را غیرانسانی خوانده و میخوانند. این مادران سیاست زن ستیزی رژیم اسلامی راکه تلاش دارد زنان را ازتجمع اعتراضی درملاء عام برحذردارد به تمسخرگرفته اند وبامشتهائی گره کرده وفریادهائی رسا درراهروهای ادارات دادگستری، درجلوی زندانها ودرگورستانهائی که فرزندانشان به خاک سپرده شده‌اند، شعار آزادی راسرمیدهند. مبارزات این مادران نمونه، صفحه‌ای درخشان ازتاریخ مبارزاتی مردمی پنچاه سال گذشته است. این مادران مبارز با وجود توهین‌های اوباشان حکومتی وبا وجود دستگیری وزندانی شدن، ازپای ننشسته وهمچنان برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی وجامعه ای عاری ازبی عدالتی سیاسی بی باکانه گامهائی ارزشمند برمیدارند.
نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران، یاد مادران درگذشته این جنبش راگرامی میدارد وبا احترام تمام، دستهای مبارزپرور مادران درون این جنبش رابه گرمی میفشارد. ماهمراه وهمدرد شما هستیم.     

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج کشور

پیام ششمین
 مجمع عمومی نهادهای همبستگی
به کارگران جهان !
دوستان عزیز !
ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری که در استرالیا ، کانادا و کشورهای اروپایی اقامت داریم ، دست اتحاد و همبستگی طبقاتی خود را بسوی شما دراز می کنیم . ما در نهادهای همبستگی با کارگران ایران متشکل هستیم و این پیام را از ششمین گردهمایی حضوری خود (18 تا 21 مه ) در شهر هانوفر آلمان برای شما می فرستیم .
در دنیایی بسر می بریم که نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن دارای بحرانی ساختاری و فراگیر است . نظام سرمایه داری رفع بحران خود را آنطور که در ماهیتش است ودرجلو چشمهای ما جاری است ، از طریق تحمیل سیاست هایی جستجو می کند که به جز فقر و فلاکت بیشتر بر طبقه کارگر و اقشار مزدبگیر . دولت ، ارتش و پلیس ، انواع مجالس و نهادها و خبرگزاریها در خدمت اقلیتی است که در قبال سود آوری بیشتر وانباشت سرمایه و استثمار، رفاه و آسایش اکثریت جامعه را به چالش می کشاند . اکثریت مزد بگیر جامعه و خصوصا طبقه کارگر به خاطر جایگاهی که در تولید اجتماعی دارد می توانند و ناگزیرند که به مبارزه دائمی و روزمره با سیاست های بورژوازی بپردازند . هر گونه پیشروی در جریان مبارزه علیه بورژوازی آنوقت متحقق خواهد شد که کارگران و اکثریت جامعه با هدف رفاه وسعادت اجتماعی و رفع استثمار و برده گی  متشکل شوند و با اعلام سیاست های خود در جامعه ظاهر شوند .
 هم اکنون در چهار گوشه جهان مبارزاتی در جریان بوده و هست که به اشکال مختلف در مقابل سیاست های جهانی سرمایه داری به اعتراض برخاسته است . جنبش وال استریت در امریکا ، جنبش اشغال در اروپا ، جنبش های توده ای علیه دیکتاتوری در کشورهای عربی ، اعتصابات و اعتراضات کارگری در اینجا و آنجا برای  نان ، کار و آزادی و رفاه اجتماعی و افزایش دستمزد بر قرار بوده و هست . نه تنها در دیکتاتوری های توتالیترکشورهای پیرامونی ، در کشورهای دموکرات نیز سرمایه داری شمشیر ها را از رو بسته اند و در تلاشند بار بحران کازینویی را بر دوش اکثریت جامعه انداخته و تحت عنوان صرفه جویی و ریاضت کشی سیاست های خود را به آنان دیکته کنند . تنها در کشوری مثل ایران نیست که سرمایه داری با رژیمی اسلامی اعتراضات را با اسلحه جواب می دهد وکارگران مس خاتون آباد را که برای جلوگیری از بیکار شدن اعتراض می کنند قتل عام می کند . دولت افریقای جنوبی که با شعار پرهیز از نژاد پرستی سر کار آمد ، کارگران معادن پلاتین را که برای افزایش دستمزد اعتصاب کردند به گلوله بستند و جان دهها نفر از آنها را گرفتند . اعتراضات توده ای در کشورهای عربی با مهندسی کاپیتالیستی در شکل دادن به آلترناتیو های سیاسی بورژوایی وبا بمباران و فضای نظامی و ساختن دستجات نظامی وصدور اسلحه ، به اهداف خود برای دستیابی به آزادی و رفاه اجتماعی نرسید. چین را نگاه کنیم که بزرگترین سود را سرمایه داران ،از تولید و صادراتی که به قیمت کار برده گی و بازی کردن با جان و هستی کارگران بخصوص زنان کارگر و کودکان بدست می آید ، به جیب می زنند . تصاویرعملیات بیرون آوردن جنازه کارگران مدفون شده زیر آوارکارخانه های پوشاک بنگلادش ، هر روز در خبرها نشان داده می شود . کارگرانی که جان و هستی شان بعلت سود آوری هر چه بیشتر سرمایه داری از کف رفت . در سایر کشورهای پیرامونی وضع زندگی کارگران به همین منوال است .
 دوستان عزیز !
 ما از چنان نیروی عظیمی برخورداریم که قادریم سرمایه داری و سیاست هایش را به چالش بکشیم و جامعه ای فارغ از استثمار و برده گی مزدی ، جامعه انسانهای برابر و آزاد را بنا نهیم . برای رسیدن به این هدف ما نیاز به همبستگی جهانی داریم که در عمل می بایست آن را نشان دهیم . تجارب مبارزاتی خود در هر کشور را به دیگر نقاط  جهان منتقل کنیم . از راههای مختلف با همدیگر مشورت و تبادل نظر کنیم و دیوارها و مرزها و اختلافات را با نیروی جمعی خود از بین ببریم . در مقابل ناامنی شرایط کار ، به کار واداشتن کودکان ، دستمزد نابرابر به زنان در قبال کار یکسان با مردان ، به گلوله بستن اعتراضات ، به زندان انداختن کارگران و نماینده های کارگری ، درمقابل سرکوب تظاهرات کارگری ، متحد انه بیاستیم .
سرمایه از توانایی ها و خلاقیت های کارگران استفاده می کند . سرمایه احزاب و تشکل ها و ارگانهای خود را سازمان می دهد و بازتولید می کند . ما برای مبارزه با سرمایه داری می بایست متشکل و متحد شوییم ، توانایی های جمعی خود را در خدمت به امر مبارزه علیه سرمایه بکار ببندیم. رمز پیروزی ما کارگران درمبارزه طبقاتی و همبستگی بین المللی است.
زنده باد همبستگی جهانی کارگران
زنده باد تشکل های طبقاتی کارگران
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

متشکل شویم،
سازماندهی کنیم!

حضور نمایندگان دوتشکل کارگری مکزیک
درششمین نشست حضوری
 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

دردومین روزنشست حضوری نهادهای همبستگی ، دوتن ازنمایندگان دوتشکل کارگری کشورمکزیک برای چندساعتی دراین نشست حضور یافتند. این رفقا درضمن توضیح مشکلات اتحادیه ای وشرایط کاری کارگران مکزیک، مبارزات ودستاوردهای مبارزاتی شان، پیامی خطاب  به کارگران ایران  داشتند و برضرورت همبستگی جهانی کارگران اشاره کردند.
این دونماینده کارگری ازدوتشکل کارگری بخش لاستیک سازی مکزیک بودند که برای شرکت درنشست سالانه سهامداران  کمپانی لاستیک سازی آلمانی بنام " اینترکنتی " به شهرهانوفرآمده بودند تا فشارها واحجافات کاری راکه گردانندگان این کمپانی لاستیک سازی به کارگران بخش تولید درمکزیک روامیدارند برای  کلیه سهامداران شرکت بازگوکرده وخواهان احقاق حقوق خودشوند. کارخانه " اینترکنتی"  که یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان لاستیک سازی جهان میباشد ودرکشورهائی چند ازجمله مکزیک کارخانه تولیدی دارد، همچون سایرسرمایه داران بزرگ همواره میکوشد بافشارهای مضاعف برکارگران بویژه کارگران کشورهای خارج ازمحدوده اروپا، سود سرمایه را افزایش دهد. کارگران کمپانی " اینترکنتی "     درشهر سن لوئیزپوتوزی مکزیک  1100 کارگر دارند که این اتحادیه از جانب مقامات اداری قضائی به رسمیت شناخته شده است. لیکن گردانندگان کمپانی " اینترکنتی" برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی حاضربه رسمیت شناختن این اتحادیه بعنوان تماینده کارگران نیستند وبا این اقدام ضدکارگری خود میکوشندازهرگونه مذاکره با نمایندگان کارگران درمورد دستمزدها وسایرمسائل کارگری سربازبزنند. علاوه براین گردانندگان  کارخانه تاکنون از پرداخت مبلغ 220000  یوروبودجه خدماتی درونی کارخانه که می باید از طریق نمایندگان کارگران به مصرف برسد سرباززده اند. همچنین ازپرداخت سود ویژه که سهم سالیانه هر کارگر مبلغ 900 یورومیباشد، خودداری کرده اند. نمایندگان کارگران با شرکت درجلسه سالانه سهامداران کمپانی   "اینترکنتی"  وپخش نامه سرگشاده خود اعلام داشتند: درصورتیکه همچنان ازشناسائی حقوق آنان ازجمله برسمیت شناختن اتحادیه ازجانب "اینترکنتی"  وپذیرش این اتحادیه بعنوان طرف مذاکره برای خواستهای کارگران وهمچنین پرداخت بدهی های کارخانه به کارگران سرباززده شود « برای ماکارگران راهی جز مقاومت ومبارزه باقی نمی ماند» و« اعتصاب نه تنها درلاستیک سازی شهر سان لوئیزپوتوزی بلکه درسایرکارخانه های این شرکت اجتناب ناپذیرخواهد شد ». نمایندگان تشکلات کارگران لاستیک سازی مکزیک ، توضیحاتی نیز درباره یکی دیگرازکارخانه های سابق"اینترکنتی" درمکزیک درشهراوزکادی که امروزه بامشارکت کارگران دراستخدام، تولید وتوزیع اداره میشود، به نشست ششم ارائه دادند.
گردانندگان کمپانی "اینترکنتی"  تصمیم به تعطیلی کارخانه شهراوزکادی دراستان السالتو در دسامبر سال 2001،  600 تن کارگران این کارخانه اقدام به اعتصاب میکنند. این اعتصاب که بیش ازدوسال طول کشید موردپشتیبانی بخش عظیمی ازکارگران مکزیک دربخشهای مختلف صنعت، دانشجویان وروشنفکران وبخشهائی ازدهقانان اطراف قرارمیگیرد. کارفرمایان ازبازگشائی مجدد کارخانه سربازمیزنند. دادگاه ها براثر فشار افکارعمومی ومقاومت تحسین برانگیزکارگران ، به نفع کارگران رأی میدهند وکمپانی " اینترکنتی"  مجبوربه  پرداخت دیون می‌شود که 50 درصد سهام کارخانه به کارگران بود. قرارداد واگذاری درتاریخ اول ژانویه 2005 به امضا میرسد و 18 فوریه همان سال در اختیار کارگران قرار میگیرد. 
نیم دیگرسهام کارخانه را یک شرکت آمریکائی خریداری میکند ونام کارخانه به « کئوپراسیون  د اوکیدنت » تغییرمی یابد وازآنزمان محصولات این کارخانه بانامهای «پنیو  استون » و «بلک استون » وارد بازارمیشوند. گردانندگان "اینترکنتی"  می پنداشتند که کارگران قادربه اداره کارخانه نخواهن دبود واین کارخانه بزودی ورشکست شده ونعطیل خواهد شد. لیکن برخلاف تصور و آرزوی مدیران کمپانی " اینترکنتی" ، کارگران کارخانه لاستیک سازی در اوزکادی کشورمکزیک باتلاش بیش ازپیش نه تنها توانستند چرخهای کارخانه رابه حرکت درآورند بلکه علیرغم تمامی دشواریها وازجمله تهیه مواداولیه وتعمیرات ماشین آلات ویا جایگزینی ماشین آلات، قادرشده اند تولید کارخانه رابه چند برابربرسانند و دستمزدهای آنان نیز افزایش محسوس داشته است وتعدادی جدیدنیزاستخدام  شده اند.
رفقای مکزیکی همچنین درموردتضعیقات دولتی، نقش تخریبی اتحادیه های زرد وهمچنین مبارزات کارگری دربرخی دیگرازبخشهای صنعت ازجمله تولیدبرق،  توضیحاتی دادند ودرپایان مجدداً سلام برای کارگران ایران داشتند وضرورت همبستگی جهانی کارگران رایادآورشدند. درپایان، پخش سرود انترناسیونال به زبان اسپانیائی خاتمه بخش این نشست مشترک بارفقای کارگر ازکشورمکزیک بود..           

با درود به رفقای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری
عزیزان در شرایطی مجمع را برگزار می‏کنید که سیطره بحران سرمایه‏داری به دورترین نقطه جهان نیز کشیده شده است.اکنون هیچ موجود زنده‏ای بدون تاثیر از این تخریب ساختاری باقی نمانده است.موجودیت انسان و ماهیت انسانی،دستخوش حوادث تلخ و تراژدیک امروز و فردا قرار گرفته است.اگر چه اعتراضات وسیعی نسبت به این ستمگری را در جهان مشاهده می‏کنیم،اما متاسفانه انسانهای اندکی از جمعیت میلیاردی هستند که انسان را و رهایی جدی از مناسبات تولیدی سرمایه داری را تجسد وظیفه بدانند.آنانی که این وظیفه را به عهده می‏گیرند وجدان بیدار جامعه هستند.که قطعا بایستی فشار ناملایمات زیادی را بر دوش بکشند.زیرا این دوستان عزیز بر خلاف رودخانه در حال جریان مالکیت استثمارگرانه سرمایه‏داری شنا می‏کنند.نقد این عزیزان بر کلیت مناسبات تولیدی موجود با تعینات اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی است.به راستی آنهایی که خوشبختی و زیبایی،آرامش را برای همه ساکنان  زمین می‏خواهند،در این دوره تاریخی که با یورش همه جانبه سرمایه‏داری مواجه هستند،بیش از هر کسی تحت فشار هیستریک و روانی این نظام بوده‏ و هستند.سرمایه‏داران همه ابزارهای ممکن تاریخی را در اختیار گرفته،از هر شیوه‏ای که برایش امکان داشته باشد.افکار، آرزوها،امیال،تشکلات،نهادها،احزاب و گروه‏های مختلف مرتبط با جنبش کارگری را وادار به عقب نشینی از خواسته‏های طبیعی و انسانی سوسیالیستی می‏نماید.این پرسش همیشه برای ما تداعی می‏شود.ما چگونه می‏توانیم،تحمل این فشار همه جانبه و کمر‏شکن روحی و روانی سرمایه‏داری را داشته باشیم؟چگونه می‏توانیم برای برون رفت از این وضعیت و تحمل پذیری این هجوم به همدیگر یاری رسانیم.شاید جواب این پرسش از سویی بسیار آسان باشد و آنهم اتحاد باشد.اما تاریخا می‏دانیم علاالعموم انسان به علت سیطره مناسبات حریصانه مالکیت ضد انسانی تا کنونی ،انزوا طلبی،فردگرایی،منفعت فردی ،تاریخا بر زندگی و ذهنیتش سیطره داشته در نتیجه قضاوت صحیح اندیشدن و مراجعه به دیالکتیک علمی را با مشکل مواجه ساخته است.انسان امروز با ویژه‏گیهای پیچیده‏ای از همه نظر و خصوصا روحی و روانی و اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،روبرو می‏باشد.این حکایت از ساختار سرمایه‏داریست.وبرای رسیدن به یک پلاتفرم همه جانبه و طبقاتی به عظمت سنگینی همه کوهای جهان تلاش پیگیر و از خود گذشگی نیاز دارد.برای رسیدن به اتحادهای موثر و مثبت، نیاز هر روزه ما به فداکاری و گذشتن از فرهنگ و سیاست‏های حاکم کنونی است.فدا نمودن فردگرایی محض وادغام آن در کار اجتماعی است.اما همچنان که گفتم پیچیده‏گیهای موجود کنونی این امر را مشکلتر نموده است.خصلت دوران کنونی بازتاب شیوه تولید و توزیع و مصرفی است.که اکنون حاکم برذهنهای ماست.ما آگاهانه یا نا خودآگاهانه نباید تحت تسلط این شیوه  مسلط  حاکم باشیم.هر فردی را بایستی با متدولوژی علمی دیالکتیکی امروز مورد قضاوت قرار داد.همچنان که سرمایه‏داری هر روز خود را برای سرکوب آبدید می‏نماید.ما کارگران وفعالین کارگری نیاز به آبدید شدن روزانه علیه ترفند های انان داریم ..قضاوت ما از هر فردی چه در کنار ما باشد یا نباشد بایستی با کارکرد دفاع طبقاتی و از جرگه دفاع از منافع طبقاتی کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد.ما امیدواریم عزیزان نهاد همبستگی همچنان که تا کنون توانسته‏اند در دفاع از منافع طبقاتی کارگران موثر و تاثیر گزار باشند.با اتحاد محکمتری،باز هم تاثیرات مثبت‏شان دوام داشته باشد.و پیوندشان با هم طبقه‏ایهایشان گسترده‏تر شود.به سهم خویش ازاحساس مسئولیت و تلاش پیگیرتان در امر رهایی کارگران قدر دانی کرده و آرزوی سلامتی و موفقیت  بیشتر برای همگی شما را داریم.          
جهانگیر محمود ویسی، محمد عبدی پور، اسماعیل نیازی، محمد رضا زاده، عمر شاکری، عمر مینایی          از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری


به ششمین مجمع عمومی سالانه نهادهای همبستگی در شهر هانوفر آلمان
درودهای گرم به شما عزیزان که در نهادهای همبستگی متشکل گردیده اید. همان طور که اطلاع دارید، سال های اخیر یکی از دشوارترین دوره ها برای پناهجویان، از جمله پناهجویان ایرانی در سوئد بوده است. اینان با شرایط بسیار سخت و غیرانسانی، دست و پنجه نرم می کنند و اغلب از خدمات ضروری همچون آموزش و بهداشت و درمان بی بهره اند. دریافتی اندک آنان از مراجع دولتی کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و اغلب پناهجویان برای گذران زندگی ناچار به انجام کارهای سخت طی ساعات طولانی و با دستمزدی اندک می باشند. اینک اما، دغدغه دیگری نیز به ذهن خسته آنان تحمیل گشته است و آن اجرای طرح «روا»(عملیات اخراج موثر و امن) از سوی پلیس سوئد می باشد. هرچند که در موارد بسیاری، پرونده های پناهجویان یادشده مورد بررسی عادلانه قرار نگرفته است.
کانون پناهجویان ایرانی در سوئد که بنا به وظیفه خود، همواره در دفاع از حقوق پناهجویان فعال بوده است، در این مورد نیز، اقدامات متعددی به عمل آورده است و از جمله تظاهرات بزرگی را علیه طرح اخراج، در دوم مارس سال جاری، در شهر گوتنبرگ سوئد سازمان داده و برگزار نموده است. در عین حال، جلوگیری از اجرای طرح «روا» و عملی ساختن طرح پیشنهادی برخی سازمان های حقوق بشری مبنی بر عفو عمومی پناهجویان فاقد مدرک و دارای زندگی مخفی در سال 2014، نیاز به همکاری گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی دارد. از این رو، از شما که به دفاع از زحمتکشان و ستمدیدگان برخاسته اید، درخواست می نماییم نسبت بدین موضوع توجه خاصی مبذول دارید و با صدور پیام یا اطلاعیه ای، علیه طرح اخراج پناهجویان از سوئد و حمایت از طرح عفو عمومی آنان در سال 2014، از پناهجویان در خطر اخراج، پشتیبانی نمایید.
با احترام فراوان
کانون پناهجویان ایرانی در سوئد، 16 مه 2013
///////////////////////////////
پیام اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
به ششمین مجمع عمومی  نهاد های همبستگی با کارگران ایران – خارج از کشور در هانوفر( آلمان)
با درود های رفیقانه
به ششمین نشست شما رفقا
وضعیت طبقه کارگرایران درزیرفشاررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برهیچکس پوشیده نیست. با نگاهی گذرا می توان موقعیت اسفبارکارگران ایران رادریافت.ازدستمزدنازل انان گرفته تا حقوق های معوقه ،تورم و گرانی، اخراج وبیکاری همه وهمه از"نعماتی" است که رژیم اسلامی برای کارگران به ارمغان آورده است.
 دراین دوره سی وچند ساله ازتاریخ کشورمان کارگران ازهرگونه تشکل بی بهره بوده اند.جمهوری اسلامی از ایجاد هر نوع تشکل اعم از اتحادیه ، سندیکا و... و امرسازمانیابی آنان رابرنمی تابدوبصورت وحشیانه ای سرکوب می نماید. زندان ها ازکارگران وفعالین انان لبریزشده است واین فلاکت همچنان ادامه دارد.
رفقا
اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان ،ضمن سپاس از دعوت شما برای شرکت در ششمین اجلاس نهاد ها ، در حمایت از ازتحرکات وشعاع عمل شما نهاد ها درهمبستگی وحمایت ازکارگران وایجاد تشکل های کارگری پشتیبانی نموده وخود راهمراه وهم سنگرشما می داند ودراین راه ازتمام امکانات خود استفاده می نماید. از نظر ما مبرم ترین مسله امروزطبقه کارگرهمانا ایجاد تشکلهای کارگری می باشد.وموفقعیت شما درحمایت ازاهداف کارگران راارزومندیم
زنده باد آزادی. زنده باد سوسیالیسم، نابود باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران
اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان ، شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۱۸ می ۲۰۱۳
برای آزادی فوری، بدون قید و شرط کارگران زندانی
ودیگر زندانیان سیاسی بکوشیم!
رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی
با زندانیان سیاسی رفتار می کند.
رژیم سرمایه داری
شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی،
علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.
رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و
 سالها بازداشت برای کارگران زندانی و
شروط و وثیقه های سنگینی
برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.
رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.
رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند.
تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید.
باید  بر علیه این وضعیت برخاست. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و ... را فرامیخواند که به هرشکل و با هر توانی که دارند
کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی نموده و پیوندند،
تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان
سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد.

به کمپینهای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید!
کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!
همبستگی جهانی کارگران مرزی ندارد!
همبستگی و پشتیبانی کارگران،
سندیکا ها، اتحادیه های کارگری،
نهادهای مترقی و سوسیالیستی
برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی ضروری است!
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم موجود اجتماعی است. برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم بکوشیم. این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری است.
آزادی کارگران زندانی
و تمامی زندانیان سیاسی
درگرو
گسترش مبارزه متحدانه ماست!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور بپیوندید!
. کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به این کمپینهای پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده و میکنند. این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی ادامه خواهد داشت. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج کشور یاری رسانند.
 برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و نامی که میتوانیم، بکوشیم.
به کمپینها، آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.
اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست

هیچ نظری موجود نیست: