گزارش مالی چهارمین گردهمآیی سراسری در باره زندانیان سیاسی درگوتنبرگ سوئد

گزارش مالی چهارمین گردهمائی سراسری برای کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هزینه ها

1-هزینه ی سالن: هزینه ی سالن مستقیماً توسط آ- ب – اف ( انجمن های آموزشی کارگران ) پرداخت گردید

2- هتل: 27342 کرون

3- غذا:( صبحانه- نهار- شام) 28421 کرون

4- هنری وسینما: 18319 کرون

5- سایر مخارج: 6095 کرون

جمع کل 80177 کرون

درآمد ها

جمع کل درآمدهای حاصله

از ثبت نام و ورودیه ها 64122 کرون

کمکهای مالی مردمی : 3385 کرون

جمع کل 67507 کرون

کسری: 12670 کرون

کمیته ی شهری برگزاری چهارمین گردهمائی برای کشتارزندانیان سیاسی درایران

گوتنبرگ سوئد

هیچ نظری موجود نیست: