جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

گزارش مالی چهارمین گردهمآیی سراسری در باره زندانیان سیاسی درگوتنبرگ سوئد

گزارش مالی چهارمین گردهمائی سراسری برای کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هزینه ها

1-هزینه ی سالن: هزینه ی سالن مستقیماً توسط آ- ب – اف ( انجمن های آموزشی کارگران ) پرداخت گردید

2- هتل: 27342 کرون

3- غذا:( صبحانه- نهار- شام) 28421 کرون

4- هنری وسینما: 18319 کرون

5- سایر مخارج: 6095 کرون

جمع کل 80177 کرون

درآمد ها

جمع کل درآمدهای حاصله

از ثبت نام و ورودیه ها 64122 کرون

کمکهای مالی مردمی : 3385 کرون

جمع کل 67507 کرون

کسری: 12670 کرون

کمیته ی شهری برگزاری چهارمین گردهمائی برای کشتارزندانیان سیاسی درایران

گوتنبرگ سوئد

هیچ نظری موجود نیست: