حمایت ها از مبازات اعتصابی کارگران ماهشهر


کارگران صنايع پتروشيمی به مبارزه برخاسته اند، به ياری شان بشتابيم
کارگران کميته اعتصاب به وجود آورده

و از تمام هم طبقه ايهايشان خواسته اند که

به ياری و کمک شان بشتابند.6500 کارگر صنايع پتروشيمی برای لغو شرکت های پيمانکاری به مبارزه برخاسته اند. اين کارگران اکنون 10 روز است که اعتصاب کرده اند. کارگران اين بار مبارزه را در يکی از کليدی ترين صنايع رو به پيشرفت شروع کرده اند. صنايع پتروشيمی از جمله صنايعی است که بويژه در منطقه خاورميانه، می رود به يکی از صنايع مادر و پرسود تبديل گردد. برای اين است که سرمايه داران و دولت ضد کارگرشان در صددند که بدترين شرايط را بر کارگران اين صنايع تحميل نمايند. آنها مدت ها است که بی رحمانه ترين شيوه استثمار يعنی پيمانکاری را دستور دارند. شرکت های پيمانکاری انگل ترين نحوه بهره کشی را معمول می دارند. اين شرکتها کارگران و يا به اصطلاح نيروی کار را خريده و بعد به صاحبان ابزار توليد می فروشند. اين عين برده داری باستان و اما در شکل مدرن است. کارگران در اين شيوه خريد و فروش نيروی کار از هيچگونه تأمين شغلی برخوردار نيستند.

اين حيله ی جديدی است که سرمايه داران داخلی و بين المللی به اين خوان يغما هجوم آورند. تا کنون در هر کجای جهان که اين شيوه بهره کشی معمول شده است، عملن و در واقعيت توانسته است شرکت های بزرگ چند مليتی را جذب نمايد. کارگران پتروشيمی ها بر عليه چنين شرايطی به مبارزه برخاسته اند. واما، اين کارگران دلير و بی باک و طبقه کارگر ايران می دانند که ثمرات اين مبارزه تنها برای کل کارگران پتروشيمی ها نيست، بلکه برای کل طبقه کارگر ايران و حتا منطقه است. برای همين است که کارفرمايان و دولت ضد کارگر دست بهر حليه و نيرنگی می زنند تا از پيروز شدن کارگران در اين مبارزه و برچيدن بساط شرکت های پيمانکار جلو گيری کنند. کارگران، ولی همچنان مقاوم و يک پارچه ايستاده اند. نيروهای امنيتی و اطلاعاتی چند تن از کارگران فعال را باز داشت کرده اند. کارگران دست به تظاهرات زده وشعار می دهند:

«قرارداد مستقيم حق مسلم ماست - مزايا مزايا حق مسلم ماست و...، شعار ميدادند: تهديد مسئولين ديگر اثر ندارد � تا نتيجه نگيريم اين کار ادامه دارد و...».

کارگران کميته اعتصاب به وجود آورده و از تمام همطبقه ايهايشان

خواسته اند که به ياری و کمک شان بشتابند.

در چنين شرايطی اين يک وظيفه طبقاتی است که طبقه کارگر در ايران، تمام تشکلها و نهادهای کارگری دست به کار شوند. بدانيم که اگر کارگران پتروشيمی های بندر ماهشهر موفق شوند، بساط شرکت های پيمانکاری را جمع کنند، اين پيروزی راه را برای لغو اين نحوه استثمار که وحشيانه ترين شيوه است، در سراسر ايران هموار می کند، طبقه کارگر را، بيش از پيش به نيروی طبقاتی اش واقف ميسازد، کارگران را در راه ايجاد تشکل های طبقاتی و متکی به نيروی کارگر تشويق و يک گام به جلو سوق می دهد. اين است که اعلام بايد کرد، با تمام نيرو و برای لغو شرکت های پيمانکاري، بعنوان اولين پله برای ايجاد تشکل صنفی سياسی کارگري، بدون مجوز از دولت و کارفرما و مبارزه برای رهائی نهائی به پيش!

پيروزباد مبارزه کارگران پتروشيمی ها

زنده باد مبارزه طبقه کارگر

زنده باد آزادی - زنده باد سوسياليسمنهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران � خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا �kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کميته دفاع از کارگران ايران � نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران � فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ايران � فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران � هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ايران � گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ويسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ايران � ايالت نورد راين وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com کميته همبستگی کارگران ايران و ترکيه

اتحاد چپ ايرانيان - واشنگتنleftalliance@yahoo.com

نهاد همبستگی با جنبش کارگری ايران هامبورگ


۶۵۰۰ کارگر پتروشیمی بندرامام در اعتصاب بسر می برند!

کلود ریموند ، دبیر اجرایی «س. ج. آ. اس»:

»جنبش سندیکاهای کارگری ژنو پیام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازایرانیان مقیم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی «کار شایسته» که در تاریخ ۷ اکتبر می باشد به ما بپیوندند.»

در بهار سال جاری ( مارس ۲۰۱۱) کارگران پیمان کار و موقتی کارخانه پتروشیمی در ماهشهر (جنوب) وتبریز (شمال غربی) برای لغوکار موقت و پیمان کاری دست به اعتصاب زدند. یکی از خواستهای اصلی آنها عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی کارگران پیمان کار بود.

کارفرما و دولت با دادن قولهایی باعث شکستن اعتصاب کارگران شدند. اما، نه تنها آنها به قول خود عمل نکردند، بلکه شروع به سرکوب فعالین کارگری کردند.

اینبار ۶۵۰۰ کارگر پتروشیمی بندر امام (جنوب) دوباره با همان خواستهای قبلی دست به اعتصاب زده اند.

قابل ذکر است که کارگران رسمی و موقتی متحدا دست به این اعتصاب زده اند. واینبار مصمم هستند که تا رسیدن به خواستهایشان به اعتصاب ادامه دهند و صرفا به قولهای داده شده بسنده نکنند.

جنبش سندیکاهای کارگری ژنو پیام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازایرانیان مقیم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شایسته" که در تاریخ 7 اکتبر می باشد به ما بپیوندند.

کلود ریموند، دبیر اجرایی "س. ج. آ. اس"

سه شنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۱

http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1911

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

هیچ نظری موجود نیست: