آغاز کار کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پیروشیمی ها

بيانيه آغاز به كار كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر

سلام ما بر كارگران و جنبش مطالباتى آنها

اين بيانيه آغاز به كار كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر است. كارگرانى كه براى احقاق حقشان و براى لغو قرارداد موقت و ايجاد قرارداد مستقيم و اجراى مصوبات دولت در اين زمينه دست به اعتصاب بزرگ زده اند. ما به اين نتيجه رسيده ايم كه بدون ايجاد هماهنگى و تشكل يابى راه به جايى نخواهيم برد حتى اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردى هم داشته با شد بدون ايجاد تشكل و سازمان يابى آن دستاورد هم پايدار نيست و نميتوان آن را حفظ كرد .لذا در قدم اولين كميته اعتصاب را برپا نموده ايم و از همه چه در داخل و چه نهادهاى كارگرى در خارج انتظار كمك و يارى داريم. لازم به ذكر است كه اين كميته در اولين اقدام خود و همزمان صندوق كمك به اعتصاب كارگران ماهشهر را راه اندازى كرده است .دست همه را براى همكارى ميفشاريم وانتظار داريم كه همه به جاى اعلام حمايت فقط روى كاغذ بطور عملى مارا براى تشكيل سنديكاى كارگران ماهشهر يارى كنند زيرا هدف نهايى ما تشكيل سنديكاى مستقل كارگران ماهشهر است.

به اميد موفقيت

كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر

بيانيه

بيانيه مشترك اتحاديه مستقل كارگران شمال خوزستان واتحاديه ي مستقل كارگران دزفول و هييت موسس كارگران كيف و كفش مهرانه هييت موسس كارگران شركت مخابرات انديمشك هييت موسس رانندگان مسافربر شخصي انديمشك وحومه در اعلام حمايت از كارگران اعتصابي مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر و بندر امام

كارگران عزيز و متحد مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر و بندر امام درود برشما كه براي تحقق خواسته هاي بر حقتان متحدانه و جانانه به ميدان آمده ايد.ما اعضاي اتحاديه ها و هييت هاي موسس يادشده مراتب حمايت قاطع خود را از شماعزيزان اعلام ميداريم و از همه ي كارگران ديگر مجتمع هاي كشور ميخواهيم كه از اين اعتصاب حمايت كنند. درد ما طبقه ي كارگر درد مشتركي است كه بايد با اتحاد همه جانبه وفراگير خود آن را درمان كنيم ما نبايد فراموش كنيم كه عمل هر فرد و گروهي چه در داخل و چه در خارج در قبال اين كارگران معيار قضاوت نهايي آنها در مورد آن فرد وگروه در آينده خواهد بود.پس همه به ياري اعتصاب كنندگان بشتابيم تا در پيروزي آنها كه پيروزي كل جنبش كارگري ايران است نقش تاريخي خود را ايفا كرده باشيم.

با تشكر

اتحاديه مستقل كارگران شمال خوزستان

اتحاديه مستقل كارگران دزفول

هييت موسس شركت توليدي كيف و كفش زنانه مهرانه شوشتر

هييت موسس كارگران شركت مخابرات انديمشك و

هييتموسس رانندگان مسافربرشخصي انديمشك وحومه

هیچ نظری موجود نیست: