کمیته حمایت از شاهرخ زمانی واطلاعیه های آن دردفاع ازکارگران زندانی و زندانیان سیاسی ایرانبیانیه شماره 16

تمامی کارگران و مردم ازادیخواه را فرا می خوانیم!!!

متحدانه علیه محاکمه کارگران و دانشجویان تبریز اقدام کنیمجمهوری اسلامی تحت فشار بحران ساختاری سرمایه، همچنین بحرانهای ویژه ی موجودیت خود ، و تحت فشار تحریم ها و نیاز روز افزونش به پیاد ه کردن طرحهای نئو لیبرالیستی از جمله حذف یارانه ، ضد کارگری کرده هرچه بیشتر "قانون کار"، قراردادهای موقت ، توسعه شرکت های آدم فروشی ، بیکار سازی های گسترده و... جهت افزایش سود سرمایه و بستر سازی برای ورود به جرگه سازمان تجارت جهانی از یک طرف.
و فشار حاصل از مبارزات دائمی جنبش کارگری ، دانشجویی ، زنان و جنبش اعتراضی گسترده و توده ای سالهای اخیر بی وقفه دست و پا می زند و با گسترش هر چه بیشتر اذیت و ازار و سرکوب فعالین جنبش های مختلف می خواهد خود را از فشار و بحرانه نجات بدهد.
در راه سرکوب کارگران و آزادی خواهان از هیچ اقدامی بخصوص پرونده سازی با اتهامات واهی فرو گذار نیست . بدنبال چنین سیاست ضد کارگری و ضد آزادیخواهی است که دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی طی 71 روز گذشته برعلیه شاهرخ زمانی ، محمد جراحی، بیوک سیدلر، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش با اتهامات واهی و نا مشخص پرونده سازی کردند. روز شنبه 22/5/1390 بیوک سیدلر را بطور موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد کردند.و امروز 27/5/1390 چهار نفر دیگر را ساعت 30/9 صبح در شعبه یک دادگاه " انقلاب" محاکمه کردند. نتیجه محاکمه طبق اعلام دفتر دادگاه تا ده روز دیگر مشخص می گردد.
ما ضمن محکوم کردن هرگونه پرونده سازی و محاکمه فعالین از تمامی کارگران ، مردم آزادی خواه ، تشکل ها ، احزاب و سازمانها می خواهیم برای مقابله با محاکمات و نتایج آنها دست به اعتراضات گسترده تر بزنند.
با توجه به تهدید خانواده ها توسط دستگاه قضایی و پلیسی، آنگونه که لازم بود نتوانستیم از پنج زندانی نامبرده حمایت کنیم.و در یک فضای سانسوری، پرونده سازی را تکمیل کرده و با آرامش به دادگاه بردند. و حال اگر تا اعلام نتیجه نهایی دادگاه اعتراضات خود را گسترش ندهیم . آنها باز هم در آرامش حکم های سنگینی صادر خواهد کرد.
ما تمامی تشکل ها ، احزاب ، سازمانها و اشخاص را، چه انهاییکه پیوسته تلاش و کمک کردند و چه آنهاییکه تا کنون فقط قول کمک و حمایت دادند و چه انهاییکه هیچ جوابی ندادند و حتی دریغ از یک بیانیه حمایتی ، مجددا" فرا می خوانیم :
هرچه که می توانیم بر علیه زندانی کردن، پرونده سازی و محاکمه کارگران ، دانشجویان و فعالین، بخصوص شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، بیوک سیدلر، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش اقدام کنیم.


پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

27/5/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com
پنجشنبه, آگوست ۴, ۲۰۱۱

بیانیه شماره 15
محاکمه چندین باره

علی نجاتی به یک اتهام ثابت را محکوم می کنیم


سالهاست که جمهوری اسلامی انسانهای حق طلب بخصوص کارگران را به جرم خواستن حقوق انسانی خود و دیگر انسانها تحت پیگرد ، دستگیری ، ومحاکمه قرار می دهد . سالهاست که برای فعالین کارگری پرونده سازی کرده و برای اتهامات ثابت و واهی بار ها آنها را محاکمه و زندانی می کند . هم اکنون که بساری از کارگران از جمله منصور اسانلو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، سعید ترابیان ، مهدی فراهی شاندیز، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، بیوک سیدلر و... در زندان مبحوس هستند علی نجاتی را بار دیگر به اتهام دروغین و نخ نما شده محاکمه کرده و به یک سال زندان تعزیری محکوم کردند .

ما ضمن محکوم کردن محاکمه و صدور حکم زندان برای علی نجات خواهان لغو حکم صادره هستیم و همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم .

همچنین از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، فعالین و تشکل ها و احزاب می خواهیم همچنان بر رزم خود ادامه داده و هر روز مبارزات خود را برای آزادی زندانیان گسترده تر کنند

حکم محکومیت علی نجاتی لغو باید گردد.

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

9/5/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com


یکشنبه, جولای ۳۱, ۲۰۱۱

بیانیه شماره 14
با انجام وظایف خود،

خانواده زندانیان را ازمحاصره و انزوا نجات دهیم

اقدامات تقابلی پلیس، نشان دهنده درستی عمل ماست!!!دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی برای مقابله با کارگران و نیروهای مدافع طبقه کارگرازهروسیله و نیروئی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کند.

1- خانواده ها را بشدت وهمه جانبه تهدید کرده وآنها بخاطر حفظ جان زندانیان وهمچنین کمترشدن یا حداقل اضافه نشدن به اتهامات ساختگی زندانیان تن به سکوت وانزوا و رضایت به خواسته های قضایی وپلیسی داده اند.

2- نیروهایی که از رشد و مطرح شدن جنبش و فعالین کارگری دل خوشی ندارند خواسته و نا خواسته هم جهت با جمهوری اسلامی در خبر رسانیهای گسترده خود اقدام به حذف فعالین کارگری کرده، نام دیگری بر آنها می نهند یا به نفع خود تصرف می کنند.در تبلیغات خود هم سو وهم جهت با سربازان گمنام امام زمان سعی دارند نشان دهند که در میان مدافعین و پیش قدممان دفاع از کارگران زندانی، خود کارگران و فعالین کارگری حضور ندارند و اصلا" جنبش کارگری وجود ندارد آنها ما را حذف می کنند و متاسفانه بسیاری از گروهها و رسانه های مدافع کارگران نیز ندانسته تن به پخش چنین تبلیغات سوی می دهند.یعنی حذف گرایی آنها را تبلیغ می کنند.

3- همچنین برخی از نیروهای منفعل در جهت پنهان کردن عدم تلاش و کوشش خود ناخواسته و نا آگاهانه به ابزار تبلیغی ماموران تبدیل شده و در مصاحبه های بی نام و نشان اقدام به تطهیر دستگاه پلیسی و قضایی کرده و همچنین در کسوت دوست، خانواده ها را دعوت به سکوت و انزوا و عدم فعالیت می کنند.و آنها را امید وار به الطاف و مرحمت دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی در مقابل سکوت و انزوا می نمایند.

نتایجی که از مجموع عمل کرد همسو میان نیروهای ناراضی از رشد و موجودیت جنبش کارگری که البته آگاهانه با پلیس و دستگاه قضایی هم سو می شوند و کارگران نا اگاه که نا خواسته هم جهت با پلیس و دستگاه قضایی به جنبش کارگری ضربه می زنند و خود پلیس و دستگاه قضایی این است که بتوانند، ارتباط فعالین کارگری را با خانواده های زندانیان قطع کنند تا به وسیله قطع ارتباط از رشد و امکان گسترش فعالیت جنبش کارگری و فعالین آن دردفاع ازکارگران زندانی جلو گیری کنند . دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی در مرکزیت این برنامه قرار دارد و تمامی سود اجرایی سه نیرو نام برده به حساب آن واریز می شود.

اما آنچه مهم است اینکه تمامی طرحهای تقابلی از سوی پلیس جمهوری اسلامی نشان دهنده درستی کار ماست این همه تلاش به ما اثبات می کند که شروع خوبی داشتیم و اگرخوب ادامه بدهیم و هر روز فعالیت و اعتراضات خود را گسترش بدهیم نه تنها می توانیم طرحهای اخیر پلیس را شکست داده، خانواده ها را از محاصره و انزوا خارج کنیم بلکه می توانیم به اهداف اصلی فعالیت خود که همان آزادی و کمترشدن جرم و اتهامات زندانیان است نزدیکتر شویم.

کارگران ، مردم آزادیخواه ، جوانان ، تشکل ها، گروهها و احزاب، ما از همه نیروهای فعال می خواهیم در جهت شکست طرح های پلیس جمهوری اسلامی و نجات خانواده ها از انزوا و همچنین در جهت آزادی زندانیان ، ضمن ادامه فعالیت های قبلی خود فعالیت خود را هرچه بیشتر گسترش بدهند و از نیروهای که هنوز شروع به فعالیت در جهت حمایت از کارگران زندانی نکرده اند، مصرانه دعوت به همکاری می کنیم.

برخی از تشکل ها ی کارگری داخل نیز کاملا"منفعل و پاسیو بر خورد می کنند حتی دریغ از یک بیانیه حمایتی هیچ دلیلی هم بیان نمی کنند. ما از این دوستان می خواهیم مصرف کننده محض حمایت ها نباشند بلکه وظایف اصلی به عهده آنهاست به هر شکلی که خود تشخیص می دهند اما سکوت و انفعال نمی تواند شکلی از حمایت باشد.

از تمامی گروههاو افرادی که تا کنون به صورت رسمی و کتبا" دعوت به همکاری و کمک کردیم، مجددا" به صورت عمومی مصرانه دعوت به انجام وظایف شان در قبال زندانیان می کنیم.همچنین از تمامی افراد و گروههای که تا کنون به صورت رسمی و کتبا" دعوت به عمل نیامده ، اکنون به وسیله این بیانیه به صورت عمومی دعوت به همکاری در جهت انجام وظایف حمایت از کارگران زندانی و خانواده های آنها می کنیم.

به یاد داشته باشیم در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که نقطه صد در صد مشترک تمامی گروهها و تشکل ها کارگری ، احزاب و افراد است هیچ عذر و بهانه نمی تواند توجبه گرعدم انجام وظایف باشد.

تشکل های کارگری و دانشجوی ، کارگران ، دانشجویان و جوانان، برای شکست محاصره و انزوای خانواده های زندانیان با هر فرد یا گروهی که با خارج از ایران تماس دارید از طریق تلفن های همگانی در کوچه ها و خیابانها یا باهروسیله مطمئنی که خود می شناسید هرخبرکوچک وبزرگ را سریعتر برسانید . شما می توانید با گسترش چنین اطلاع رسانی خانواده ها را از زیر ضرب خارج کنید و همچنین ارتباط گسترده ای را بر قرار نمایید که این ضمن مقابله با طرح محاصره و انزوای خانواده ها، عامل همبستگی بیشتر نیروهای خواهد شد.

پیش به سوی گسترش خبر رسانی و بر قراری ارتباط گسترده .

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

9/5/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com


شنبه, جولای ۲۳, ۲۰۱۱

بیانیه شماره 13
گسترده تر باد مبارزه متحدانه در جهت

آزادی کارگران و زندانیان سیاسی

امروز شنبه 1/5/1390 شاهرخ زمانی به دادگاه برده شده است. اما زمان دادگاه انقدر کوتاه و ناگهانی بوده است که خانواده او نتوانستند خود را به دادگاه رسانده با او ملاقاتی داشته باشند .وقتی به دادگاه رسیده اند که شاهرخ را به زندان منتقل کرده بودند بر گزار ناگهانی جلسه دادگاه و کوتاه بودن زمان ان می تواند احتمال تجدید حکم باز داشت موقت او باشد . در همین حال می تواند دلیل نتیجه مبارزات فعالین کارگری و سیاسی همچنین نهاد ها و تشکل ها باشد که باعث دستپاچگی دستگاه قضایی و ظابتین آن شده است .در حال حاضر کسی از کم وکیف دادگاه ، نتیجه و دلایل کوتاهی آن و حتی اتهامات وارده خبر ندارد . فقط منشی دادگاه تلویحا" گفته است پرونده او تکمیل شده است.

اگر جلسه امروز دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات باشد نشان دهنده تاثیرات مثبت فعالیت تمامی تشکل ها و نهاد های کارگری و مردمی است که از طریق فعالیت گسترده دوستان و رفقا طی 40 روز گذشته انجام گرفته و حداقل پایه و اساس وبستر خوبی برای اعتراضات در روز های آتی را بنیان گذاشته است.

در نتیجه ما از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، فعالین ، تشکلها و نهاد های کارگری داخلی و جهانی ضمن قدر دانی می خواهیم همچنان با صلابت فعالیت خود را در جهت آزادی بی قید و شرط و فوری این زندانیان ادامه و گسترش بدهند.تا در آینده نزدیک شاهد آزادی این عزیزان و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری باشیم

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

1/5/1390


www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com
ارسال شده توسط ali در ۱۲:۱۵ 0 نظرات
با ایمیل ارسال کنید
این را در وبلاگ بنویسید!
در Twitter به اشتراک بگذارید
در Facebook به اشتراک بگذارید
در Google Buzz به اشتراک بگذارید

بیانیه شماره 12
با گذشت 45 روز !
دستگیر شدگان تبریز هنوز بلاتکلیف هستند.

با توجه به اینکه شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیدلر ، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش پس از گذشت 45 روز از زندانی شدن انها که 36 روز در انفرادی بودند و در تاریخ 23/4/1390 به بند عمومی انتقال یافتند . و همچنین شاهرخ که 32 روز در اعتصاب غذا به اعتراض عدم تفهیم اتهام خود بوده است . و اکنون دچار ضعف شدید می باشد و همین طور طی مدت بازداشت هر پنج نفر زیر شدید ترین آزار و شکنجه بودند . هرچند در حال حاضر در بند عمومی هستند و ملاقات دارند و می توانند تلفن بزنند اما هنوز به انها تفهیم اتهام نشده و همچنان در بلاتکلیفی زندانی هستند. و خانواده انها از طرف قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به شدت تهدید می شوند که با خبر گزاری ها تماس نگیرند ، مصاحبه نکنید و هیچ گونه خبری از عزیزان خود به کسی ندهید خانواده همه این زندانیان تهدید شده اند که اگر خبری در رابطه با این پنج نفر پخش کنند یا حتی به نزدیکان خود بگویند ضمن انتقال زندانیان به انفرادی، خانواده ها را نیز دستگیر خواهند کرد. برای شکست چنین جو تهدید آمیز ما از تمامی افرادی که به نوعی از اخبار با خبر می شوند می خواهیم با رعایت موارد امنیتی به گستردگی و هر چه سریعتر اقدام به اطلاع رسانی کنند. با تشکیل یک کمیته کوچک در داخل دوستان می توانند از قطع ارتباط جلو گیری کرده و اخبار لازم را از طریق کمیته فوق توزیع نمایند.

ما برای نجات جان زندانیان کارگری و سیاسی و آزادی فوری و بی قید و شرط آنها از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و... می خواهیم از هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند . با برنامه ریزی برای برگزاری راه پیمایی ، تجمع در مقابل نهاد های بین المللی و سفارت خانه ها ی ایران ، بر گزاری آکسیونها در شهر های مختلف جهان ، در خواست از تشکلها و نهاد ها،احزاب و سازمانهای کشور های مختلف ، نوشتن تقاضا و نامه های اعتراضی ، تشکیل کمیته های حمایتی در داخل ، اطلاع رسانی گسترده در داخل ، بر گزاری گردشها و مهمانی های کوچک در داخل و تشکیل گروههای کوچک ارتباطی و عملی در داخل و... فعالیت خود را هرچه بیشتر گسترش بدهند .

از جمله فعالین می توانند اکنون که نامه های اعتراضی و تقاضانامه های کمک زیردر جریان هستند ضمن امضا کردن آنها را بطور گسترده میان کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و جوانان و فعالین هر چه گسترده تر توزیع نمایند. لازم به توضیح است که نامه های فوق را می توانید از طریق لینک ارایه شده در هر بند بدست اورید.

نامه های اعتراضی و تقاضا ها عبارتند از :


1- نامه اعتراضی به نهاد های دولتی و بین المللی

http://chzamani.blogspot.com/p/blog-page_19.html

2- تقاضای کمک و حمایت از احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

http://www.petitiononline.com/worker/petition.html

3- نامه در خواست حمایت از سندیکاهای کارگری ترکیه (لازم به توضیح است که ما از تمامی دوستان و رفقا و نهاد ها در کشور های مختلف می خواهیم این نامه رابه زبان کشوری که در آن مستقر هستند ترجمه کرده با تغییر نام گیرنده برای سندیکا ها و نهاد های کارگری و مردمی ان کشور ارسال نمایند.)

http://chzamani.blogspot.com/p/blog-page_8470.html

4- فراخوان کلی برای جمع آوری امضا در جهت حمایت از شاهرخ زمانی

http://chzamani.blogspot.com/p/blog-page_3531.html

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

1/5/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

ارسال شده توسط ali در ۶:۲۹ 0 نظرات
با ایمیل ارسال کنید
این را در وبلاگ بنویسید!
در Twitter به اشتراک بگذارید
در Facebook به اشتراک بگذارید
در Google Buzz به اشتراک بگذارید

تقاضا نامه ارسالی به سندیکاهای کارگری ترکیه
ترجمه این نامه به زبان ترکی برای سندیکاهای کارگری ترکیه فرستاده شده است از تمامی فعالین میخواهیم آن را برای ارسال به سندیکاها و نهادهای کارگری در کشور های مخطلف به زبان آن کشور ترجمه کرده و ارسال نمایداز: کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
به : دیسک و بقیه سندیکاهای کارگران ترکیه

ما برای کمک به آزادی کارگران زندانی در ایران احتیاج به حمایت های شما داریم در زیر اسامی برخی از کارگران زندانی را برای شما ارسال می کنیم.

1- شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش و تزئینات و همچنین عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است و هم اکنون در زندان تبریز محبوس است

شاهرخ زمانی آخرین بار در تاریخ 18/03/1390 دستگیر شده است و هم اکنون بلاتکلیف در زندان تبریز زندانی است

اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در اعتراضات ،شرکت در جلسات کارگری و عضویت در تشکلات کارگری و... است

دادگاه او هنوز برگزار نشده است و او هنوز زیر فشار بازجوی قرار داد

2- محمد جراحی

محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو انجمن کارگری سلامت از تبریز می باشد

او هم اکنون در زندان تبریز است

آخرین بار در تاریخ 18/03/1390 همراه شاهرخ زمانی دستگیر شده است اکنون تحت بازجوی و بلاتکلیفی قرار دارد

او از کارگران اخراجی پروژه نفت و گاز عسلویه است و آخرین شغل او رانندگی تاکسی بود

اتهامات او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در تجمعات ،نشر اکاذیب ، تحریک کارگران به اعتراض و...است

3- بیوک سیدلر

او کارگر شرکت قطارهای مسافربری صبای تبریز است هم چنین او یکی از بنیان گزاران انجمن کارگری سلامت تبریز می باشد

سید بیوک سید لر در تاریخ 18/03/1390 همراه شاهرخ زمانی و محمد جراحی در تبریز دستگیر شد

هم اکنون بیوک سید لر در زندان تبریز بلاتکلیف بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار دارد

اتهامات او عبارتند از تحریک کارگران به اعتراض، تشکیل تشکل کارگری در محل کار،اقدام علیه امنیت ملی ،تشویش اذهان عمومی و... است

4- رضا شهابی

رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سمت خزانه داری سندیکای را دارد

آخرین بار 22 خرداد 1389 دستگیر شده است در بند 209 اوین زندانی است بیش از 1سال است او در بلاتکلیفی به سر میبرد او بیمار است و تحت شدیدترین فشارزندانی است

اتهامات وارده به او عبارتند از تبلیغ علیه نظام - شرکت در تجمعات کارگری ، اقدام علیه امنیت و تشویش اذهان عمومی است او هم اکنون در زندان اوین محبوس است


5- منصور اصانلو

منصوراصانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بار در سال 1386 دستگیر شکنجه و به 5 سال زندان محکوم شد هم اکنون در زندان گوهردشت کرج زندانی است و در سال 1389 در حالی در زندان بود دوبار محاکمه شده و یک سال دیگر به محکومیت او افزوده شده است

اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی و... است


6- ابراهیم مددی

ابراهیم مددی نائیب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بار در زمستان 1387 دستگیر شده و به 5/3 سال زندان محکوم گردید و هم اکنون در زندان اوین زندانی است

اتهامات وارده به او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی و... است


7- بهنام ابراهیم زاده

او عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین از اعضای کانون حمایت از کودکان است

آخرین بار ابراهیم زاده در 22/03/1389 دستگیر شده است . اول در دادگاه شعبه 15 به 20سال زندان محکوم شد ولی در شعبه 28 به 5 سال تقلیل یافت و هم اکنون در زندان اوین محبوس است

اتهامات وارده به او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی، عضویت در تشکل های کارگری و حمایت ازکودکان و تشویش اذهان عمومی ... است

هم اکنون در زندان اوین ، زندانی است

8- مهدی فراهی شاندیز

ایشان عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر است.

مهدی فراهی شاندیز آخرین بار در تاریخ 11/02/1388 روز کارگر در پارک لاله تهران دستگیر شد و پس از یک سال بلاتکلیفی به 7 سال زندان محکوم شده است

اتهام او برهم زدن نظم عمومی، شرکت در تجمع روز کارگر و اقدام علیه امنیت ملی و... است

او هم اکنون در زندان اوین مبحوس است

9- سعید ترابیان

سعید ترابیان عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بارسعید ترابیان در 19 خرداد 1389 دستگیر شده است و بعد از گذشت یک سال هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد

اتهامات وارده به او عبارتند از تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات کارگری، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و... است هم اکنون در زندان اوین بازداشت است

با توجه به زندانی بودن افراد بالا دها نفر از کارگران در اقصا نقاط ایران بدون اعلام دستگیر و زندانی هستند که تهیه لیست اسامی آنها مستلزم زمان طولانی است
همچنین صدها کارگر نیز دستگیر شده مدتی بازداشت موقت بوده و با وثیقه های سنگین موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده اند در واقعه بلاتکلیف هستند
همین طور صدها کارگر نیز دستگیر و بازداشت موقت شده اند با وثیقه های سنگین آزاد شده اند و دادگاه آنها برگزار شده و حکم های سنگین دریافت کرده اند در انتظار اجرای احکام یعنی زیر حکم هستند
در صورت نیاز به لیست ما مهلت بیشتر لازم داریم تا لیست آنها را تهیه و ارایه نمایم
با تشکر کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

http://www.chzamani.blogspot.com/
email:

هیچ نظری موجود نیست: