بیانیه های شماره 17و18 کمیته حمایت از شاهرخ زمانیبیانیه شماره 17
اتهامات دروغین علیه

شاهرخ و دوستانش را بشدت محکوم می کنیم

جمهوری اسلامی از ترس رشد و اوج گیری جنبش کارگری و رشد آگاهی تشکل یابی انها در اقصا نقاط ایران بخصوص در آذربایجان و هدایت جنبش های مختلف اجتماعی به قبول الگوی مبارزاتی کارگری بدست و پا افتاده است.و تلاش می کند طبق سنت 32 ساله خود برای فعالین کارگری پرونده سازی کرده و انها را با اتهامات واهی و دروغین به محاکمه بکشاند. تا باعث ترس دیگر نیروها و فعالین شود.
بدنبال چنین سیاست ضد کارگری است که شاهرخ زمانی و دوستانش را دستگیر کرده و پس از 71 روز بازجویی ، اذیت و شکنجه به دستور شعبه چهار " دادگاه انقلاب"تبریز در 27/5/1390 به شعبه یک "دادگاه انقلاب" برده وبا اتهامات کاملا" دروغین آنها را محاکمه می کنند.
ما ضمن اینکه تمامی اتهامات وارده را دروغ دانسته و محاکمه کارگران را بخصوص شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیدلر، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش را به شدت محکوم می کنیم، خواستار آزادی فوری، بی قید و شرط آنها و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.
همچنین از تمامی کارگران ، مردم آزادی خواه ، تشکل های کارگری ، احزاب و سازمانها می خواهیم بی وقفه و بدون معطلی به چنین اتهامات و محاکمه ها به شدت و متحدانه اعتراض کنند ، با حمایت از این زندانیان و عقب راندن دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی سرمایه داری راه را برای دستگیری و محاکمه دیگر فعالین ببندیم.
جمهوری اسلامی تلاش می کند با چنین اتهامات دروغین و محاکمه کارگران مسیر رشد جنبش کارگری و امکان تشکل یابی و همچنین امکان متحد شدن نیروهای آگاه را از طبقه کارگر سلب کند. اگر دیر به جنبیم یک بار دیگر اعتقاد به تشکل یابی در میان کارگران به یاس و ناامیدی تبدیل خواهد شد .
برای بدست اوردن یک مطالبه ویژه زمان ویژه وجود دارد و امروز زمان ویژه برای حمایت از تشکل یابی کارگران است هر مدعی باید انچه دارد بکار برد، که اگر زمانش سپری شود داشته اش بی ارزش خواهد شد. امروز، روز زور ازمایی با نهاد های سرکوب دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی است . اگر امروز متحدانه دست به کار نشویم فردا همگی تک به تک افسوس خواهیم خورد همانگونه که 32 سال است مکررا" تجربه می کنیم.
امروز هر کسی (تشکلی) به طریقی و با بهانه ای می تواند از رسالت تاریخی خود شانه خالی کند اما در نهایت باید جوابگو باشد.

عمل کرد ما درتاریخ ثبت خواهد شد. باید پاسخگو باشیم!

عدم اعتراض و حمایت متحدانه از کارگران زندانی، به جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای پرونده سازی و محاکمه هر فعالی را خواهد داد.
ما بار دیگر از همه ای کارگران ، تشکلها ، احزاب و سازمانها و اشخاص می خواهیم هرچه متحدانه و گسترده تر به محاکمه نامبردگان اعتراض کنند به یاد داشته باشیم که با سکوت ما جمهوری اسلامی برای دستگیری و محاکمه فعالین با شدت بیشتری عمل خواهد کرد.

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

29/5/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com


بیانیه شماره 18

ساسان واهبی وش آزاد شد

بدین وسیله ضمن سپاس و قدر دانی از تمامی تشکل ها و فعالین که برای حمایت از شاهرخ زمانی و دوستانش تلاش کردند . اعلام می داریم ساسان واهبی وش یکی از زندانیان دستگیر شده در تبریز شنبه 29/5/1390 پس از 73 روز زندانی بودن به قید وثیقه آزاد شد.
ما ضمن ابراز خوشحالی از آزادی او خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.
همچنین از تمامی کارگران تشکل ها ، احزاب ،سازمانها و مردم آزادیخواه که با حمایت از پاکترین فرزندان خود هیچ گاه آنها را فراموش نکردند می خواهیم با گسترش اعتراضات و حمایت ها، ازادی آنها را ممکن نمایند، تا خانواده ها بتوانند عزیزان خود را در آغوش بگیرند.
تجمع در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی می تواند یکی از راه های مهم اعتراض وفشار بر جمهوری اسلامی باشد.

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

30/5/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: