گزارش خبری
از دو آکسیون اعتراضی شهر گوتنبرگ

فعالان سه نیروی اجتماعی وسیاسی د رشهرگوتنبرگ (سوئد) شامل : فعالان کانون پناهجویان ایرانی وکانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) وهواداران چریکهای فدایی خلق ایران – گوتنبرگ ، ظهرامروز28 ژانویه 2011 دریک اقدام ضروری وعاجل درراستای محکوم کردن سکوت دولت ورسانه های سوئد نسبت به موج وسیع اعدام ها درایران وصدوراحکام اعدام ولیست بالا بلند اعدامیان درنوبت وهمچنین به روند سرکوب هزاران فعال زن، فعالین سیاسی، اجتماعی، کارگران زندانی ومعلمان واقلیت های ملی – مذهبی ودگرباشان جنسی ونیز وبلاگ نویسان ،خبرنگاران ،هنرمندان ونویسندگان درایران به دفتربزرگترین وپرتیرازترین روزنامه شهر"یتوبوری پستن" مراجعه کرده تا اعتراض خود را به این سطح ازسکوت مطبوعات بیان دارند . مراجعه کننده گان با پلاکادرهای بزبان سوئدی که درآن آمده بود ؛ آیا می دانید که رزیم ایران نسبت به جمعیت، بالاترین رقم اعدام ها را در جهان دارا می باشد؟ /آیا میدانید درمدت يکماه گذشته بيش از۹۷ نفرتوسط رژيم اسلامی به جوخه های اعدام سپرده شده اند؟/به اعدام ها درایران پایان بخشید !/احكام اعدام هرچه سريعترملغى بايد گردد!/زندانی سیاسی بی قید وشرط آزاد باید گردد .ایران ناامن است ، پناهجویان را به ایران باز نگردانید/ آیا می دانید طبق آخرین آمارها درهرهشت ساعت یک نفردرایران اعدام می شود ؟ ما خواستارانعکاس اخبارجنایات رژیم ایران به افکارعمومی سوئد هستیم .درکناراین پلاکادرها دهها نسخه عکس ازاعدام ها وتصاویر دهشتناک بدارآویختن محکومان به اعدام را دربرابرخبرنگارسوئدی به نمایش گذاشتند. خبرنگاربا تاسف یاد کرد که ما بیشترین نیروی خبری وتحلیلی خود را درخاورمیانه به حوادث تونس ومصراختصاص داده ایم وازایران دورافتادیم . خبرنگارمزبورکه پیشتردرباره ایران مطالبی نوشته بود با دریافت آخرین خبرهای اعدام به نماینده گان اجتماع کننده دربرابردفترروزنامه قول داد، که طی هفته های آینده به ایران نیزخواهند پرداخت و این مسائل را هم انعکاس خواهند داد . دراین میان نمایندگان پناهجویان نیزبه مسئله ناامن بودن ایران ومسئله عدم اخراج متقاضیان پناهندگی اشاره داشت وسیاست دولت سوئد را درراستای ضدیت با منافع حقوق بشری وحق انسانی پناهجویان برای گریزازجهنم جمهوری اسلامی ایران دانست واعتراض خود را نیزبیان داشتند

سپس حاضرین با توجه به برودت هوا، تصمیم گرفتند که درپاساژفمان، مرکزترین وپرجمعیت ترین مرکزتجاری وآمد ورفت جامعه سوئدی بروند وبا پلاکادرها وعکس های اعدامیان، افشاء گری نمایند وازمردم سوئد خواهان فشاربه دولت خود دربرابرمماشات طلبی دولت راست محافظه کارنسبت به شکستن سکوت شان دربرابرموج وسیع کشتارواعدام و زندان درایران گردند .
این حرکت درفاصله کمترازدوساعت با استقبال وهمدردی بسیاری روبروشد ونتایج مثبتی ازخود بجا گذاشت.
ساعاتی بعد فعالان این حرکت اعتراضی دریک جمعبندی ازحرکت امروزخود برآن شندند تا درهمگامی با تحرکات عمومی فعالان نهاد های فرهنگی – اجتماعی وسیاسی درسراسراروپا وآمریکا وکانادا نسبت به موج اعدام ها در ایران ،حرکت اعتراضی خود رابه مدت دوهفته وروزانه درمرکزشهرو در همان محل به شکل ایستاده وبرپایی نمایشگاه عکس ادامه دهند تا عکس العمل مطبوعات ودولت سوئد نسبت به این حد ازاعدام ها درایران را برانگیزانند.
ما ازهمه رسانه های فارسی زبان شهر، رادیوهای محلی – سایت ها - وبلاگ ها وشبکه فعالان فیس بوکی خواستارحمایت وپشیبانی ازحرکت اعتراضی خود درراستای پشتیبانی ازمبارزات مردمان ایران دربرابررژیم آزادی کش جمهوری اسلامی ایران هستیم .
زنده باد مبارزات مردم ایران
نابود باد کلیت نظام تاریک اندیش جمهوری اسلامی ایران
28 ژانویه 201
هیچ نظری موجود نیست: