کانون سینماگران زیرزمینی ایران- بخش گوتنبرگ
به سعید سلطانپور تقدیم می کند!

فیلم کلام آخر
آخرین روزهای زندگی احمد شاملو شاعر آزادی

ساخته ای از : مسلم منصوری
به زبان فارسی با زیر نویس انگلیسی
ورودی 40 کرون

زمان : یکشنبه 13 یونی 2010 ساعت 4 تا 6
مکان : سینما ها گابیون ، یک ایستگاه بعد از میان یرن توریت اسپور های 1.6

تلفن اطلاعات ورزرو بلیط تماس با آقای داوود رحیمی 0736918908

هیچ نظری موجود نیست: