روز جهانی کارگران خجسته و پیروز باد

خواستهای اصلی کارگران ایران خودرو

در روز جهانی کارگر

دوستان وهمکاران گرامی

آزدی بیان آزادی تشکل حق مسلم ما کارگران است

سرکوب و هرگونه اختناق را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به شرایط پلیسی حاکم بر کشور هستیم

ما کارگران

آزادی اجتماعات وبرگزاری مراسم روز کارگر بدون مجوز و بدون نیروهای

انتظامی و بدون دخالت دولت حق مسلم خود می دانیم

ما کارگران خواهان

۱-حق ایجاد تشکل بدون دخالت دولت و نیروهای ضد کارگری

۲-حق اعتصاب واجتماع و حق آزادی بیان

۳-آزادی بدون قید وشرط فوری تمامی فعالین کارگری وزندانیان سیاسی

۴-تامین امنیت شقلی و بیمه بیکاری برای همه

۵-تامین مسکن و بیمه های اجتماعی برای همه

۶-تعین حداق دسمزد متناسب با تورم

۷-انحلال شرکتهای پیمانکاری وکارهای پکیجی

۸-لقو قرار دادهای موقت واستخدام رسمی همه کارگرا
ن

هستیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

زنده باد اول ماه می روز همبستگی کارگران

جمعی از کارگران ایران خودرو

هیچ نظری موجود نیست: