یک مزدور دیگر شناسائی شد
نوامبر 8, 2009 با جنبش خرداد
منبع قاصدان آزادی : سردارحق طلب و پسر مزدورش علی حق طلب

هیچ نظری موجود نیست: