17آبان.افشای محل جديد نگهداری زنان بازداشت شده در 13 آبان

*برای مشاهده نقشه محل به لينک مراجعه کنيد
http://che-mishavad.blogspot.com/2009/11/13_07.html
به نقل از بالاترين
افشای محل جديد نگهداری زنان بازداشت شده در 13 آبان در اتوبان خاوران کنار بازار گل امام رضا(کمپ نگهداری افغانيهای اخراجی)
علاوه بر زندان خورين در منطقه ورامين - پيشاهنگی سابق
محل جديد ديگر: نگهداری زنان بازداشت شده در 13 آبان
آدرس : سه راه افسريه - اتوبان خاوران - کنار بازار گل امام رضا - کمپ نگهداری افغانيهای اخراجی- اين محل کمترين امکانات را دارد - افغانيهای دستگير شده در سطح تهران در آنجا به صورت دسته ای برای مدت زندگی می نمودند س‍پس با اتوبوس به افغان فرستاده شوند
" تصوير هوايی از محل "
[به لينک بالای مطلب مراجعه کنيد]
خط زرد در تصوير اتوبان خاوران است
در سمت مقابل در آن سمت اتوبان . مقر سپاه
است

هیچ نظری موجود نیست: