6آذر :قطع سهميه کاغذ و تحريم آگهی دولتی نشريات مستقل و منتقد بوشهر
نوانديش:قطع سهميه کاغذ و تحريم آگهی های دولتی از سوی مديرکل ارشاد بوشهر، نشريات مستقل و منتقد بوشهر را در آستانه ورشکستگی قرار داده است
رئيس خانه مطبوعات بوشهر ضمن بيان اين مطلب افزود: سهميه کاغذ نشريات مستقل و منتقد در بوشهر قطع شده و به دستور مديرکل ارشاد بوشهر، نشريات مستقل و منتقد بوشهر مورد تحريم آگهی های دولتی که از سوی اين اداره توزيع می شود، گرديده اند و از اين رو وضعيت نابسامانی گريبانگير نشريات مستقل بوشهر شده است
يونس قيصی زاده افزود: تحريم آگهی های دولتی و قطع سهميه کاغذ نشريات مستقل بوشهر باعث گرديده تا نشريات مستقل بوشهر به عنوان قديمی ترين، پرتيراژ ترين و تاثيرگذارترين نشريات استان دچار مشکل مالی شده و نتوانند انتشار منظمی را داشته باشند
وی افزود: متاسفانه به امکانات عمومی کشور که بايد در اختيار همه ی نشريات استان قرار گيرد، به عنوان ابزارهای فشار و همانند اموال شخصی نگريسته می شود و از نشريات مستقل و منتقد دريغ می گردد
قيصی زاده انجام اين گونه کارها را برای فشار بر مطبوعات مستقل و منتقد دانست و اظهار داشت: قطع امکانات عمومی از قبيل سهميه کاغذ و تحريم آگهی های دولتی تنها برای فشار بر مطبوعات مستقل و منتقد و ساکت نمودن آنها صورت می گيرد و نمونه آشکار سانسور و جلوگيری از ارتباط آزاد اطلاعات می باشد
رئيس خانه مطبوعات بوشهر افزود: اعتراضات مديران مسئول نشريات مستقل استان در خصوص قطع سهميه کاغذ و تحريم آگهی های دولتی از سوی مديرکل فرهنگ و ارشاد بوشهر تا کنون به نتيجه ای نرسيده است

6آذر: وزير علوم گفت: بايد بر اساتيد دانشگاهی نظارت شود
به گزارش ايرنا،کامران دانشجو روز پنجشنبه در اختتاميه همايش ملی شکوه هجرت در اردوگاه شهيد باهنر افزود: انان بايد بر اساس جهان بينی اسلامی و منافع نظام سخن گويند
وی با اشاره به اينکه امروز عده ای می خواهند دانشگاه ها را با ديدگاه غربی ها جلو ببرند، گفت: اين عده می خواهند دانشگاه ها بر مبنای آزادي،لاابالی گری و هرج و مرج پيش رود
وزير علوم تحقيقات و فناوری اظهار داشت: آنان بيان کردند دانشجو به دليل آنکه قشر فرهيخته جامعه است هر کاری کرد نبايد برخوردی صورت گيرد.آنان می گويند در مقابل باج خواهی و زورگويی عملی انجام ندهيم. جامعه دانشگاهی ما ارزش مدار است که اخلاق را در کنار علم می خواهد و اين حرکات را بر نمی تابد
وی افزود: دشمنان بدانند که دانشجويان لاابالی گری های ترويجی آنان را قبول نخواهند کرد و دانشگاه ارزش مدار می ماند و اين حق دانشجوی ايرانی است
وی با بيان اينکه اگر به تاريخ نگاهی بياندازيم، تاريخ طور پيش می رود که در انتها به عده ای آفرين می گوييم و عده ای ديگر را نفرين می کنيم.عده ای شبيه يابی و عده ای شبيه سازی می کنند با اشاره به اينکه اين دو مقوله با يکديگر تفاوت عمده ای دارد، گفت: در شبيه يابی نياز به شناخت داريم اتفاقات تاريخ را بايد عميق تر مطالعه کنيم و اين نگاه عبرت آميز خواهد بود يعنی تاريخ را طوری مطالعه کنيم که درسی برای عبرت ما شود
وی با اشاره به اينکه خطر بازی خوردن همگان را تهديد می کند، گفت: اين عبرت آموزی می تواند کمک کند که بازی نخوريم،بخشی از خوارج به اين صورت بودند
وی گفت: خوارج نماز شب می خواندند، اما بازی خوردند کسانی که برای ترور علی (ع)آمدند عهد بستند که اگر امام را کشتند، اختلافات را حل کرده اند و اگر نه نيز شهيد شده اند
وزير علوم در ادامه با اشاره به اينکه بعد از رحلت پيامبر (ص) شاهد فتنه واقعی هستيم، گفت: در زمان پيامبر (ص) جنگ ها ميان کفر مطلق و اسلام مطلق بود ولی امروز ميان اسلام ناب و اسلام آمريکايی است
دانشجو در ادامه گفت: ما در 30 سال انقلاب مرجع تقليدی داشتيم که عليه امام می خواست کودتا کند و کسان ديگری نيز بودند که در آغوش غرب بودند، هيچ کس از اين افراد در امان نيست
دانشجو گفت: افرادی هستند که سابقه جهاد دارند ولی نمی شود به سابقه آنان دلخوش کرد
وزير علوم گفت: کار به جايی رسيد که کسی که شاگرد امام بود از کسی رهنمود می خواهد که امام طلب مرگ از خدا می کند ،شيطان سن نمی شناسد در همه حال به سمت انسان می رود
دانشجو گفت: چه کسی می تواند قبول کند که بی بی سی فارسی و راديو آمريکا دوستار ملت ايران هستند ،شاگرد امام در روز قدس که امام آن را مبارزه با اسرائيل تعيين کرده مرگ بر اسرائيل را خط می زند و مرز خود را هم مشخص نمی کند
وی افزود: درست است با يک فتنه مواجه هستيم ،امروز ببينيم که چه کسانی برای ديگران هورا می کشند و آمريکا برای چه کسانی هورا می کشد، اين افراد بايد از خواب بيدار شوند
دانشجو با اشاره به اينکه عده ای خود را به خواب زده اند، گفت: ملت فرق قرآن سرنيزه را با قرآن ناطق می شناسند و دانشجويان رنگ را نمی خواهند بلکه خلق و خوی او را می خواهند و می خواهند رفتار و کردار او را سرلوحه خود قرار دهند
وی گفت: عده ای چشم ها را روی حق بستند و آن را نديدند. می گويند اول اشتباه کرديم بعدش چه شد
وی گفت: در دنيا همه دانشگاه ها با هر ديدگاه نظام می گويند ما می خواهيم علم را در بالاترين سطح بدست آوريم
وی افزود: فرق ميان ما با دانشگاه های ديگر در نوع جهان بينی است. آنان انسان را موجودی لذت خواه می دانند ولی ما انسان را آرمان خواه می دانيم

هیچ نظری موجود نیست: