30آبان. بيماريهای مرموزی که زنان زندانی سياسی دچار آن می شوند

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دانشجوی زندانی شبنم مددزاده ازناراحتی حاد تپش قلب رنج می برد. عليرغم گذشت 20 روز از ناراحتی قلبی او و شدت يافتن آن از درمان وی بدلايل واهی خوداری می کنند.عدم درمان باعث شده که جان او را درمعرض خطر جدی قرار دهد
دانشجوی زندانی شبنم مددزاده از 20 روز پيش دچار تپش قلبی شده است و ناراحتی او بسيار نگران کننده است.او بسيار جوان است و همچنين خود و خانواده اش سابقۀ قبلی اين نوع بيماری را نداشته اند. زندانی سياسی شبنم مددزاده تا به حال چندين بار بخاطر شدت يافتن ناراحتی قلبيش به بهداری زندان اوين مراجعه کرده است ولی به او گفته شده است دستگاه نوار قلب آنها خراب است و نمی توانند برايش کاری انجام دهند. يکی از پاسداران زن شاغل در بهداری زندان بنام غفاری خطاب به خانم مددزاده می گويد: ما شما را اينجا نياورديم که نجات بدهيم ،شماها را اينجا آورديم که زجر کشتان کنيم
اين جواب کسی است که بايد امدادهای پزشکی به بيمارانی که نياز مبرم به آن را دارند را بدون توجه به اعتقادات و ديدگاههای آنها برساند. گفتۀ اين فرد حاکی از نيات پليدی است که بازجويان وزارت اطلاعات در لوای کارکنان بهداری زندان در پی آنها هستند. آنها حتی در مراکزی که تحت عنوان درمانی در زندانها ايجاد کرده اند زندانيان سياسی را تحت فشار و مورد تهديد قرار ميدهندو سعی در حذف فيزيکی آنها دارند و ابائی هم از گفتن نيات پليد خود به قربانيانشان ندارند
خانواده مددزاده پس از اطلاع از جواب غفاری از کارکنان بهداری زندان اوين به فرزندشان شوک شدند. برای درمان و نجات فرزندشان به مقيسه ای از اعضای کمسيون مرگ، قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367 و رئيس فعلی شعبۀ 28 دادگاه انقلاب که مسئوليت پرونده هر دو فرزندشان را در دست داردمراجعه کردند. مقيسه ای با رفتاری توهين آميز و خشن قبل از اينکه اجازۀ صحبت به آقای مددزاده بده خطاب به اين پدر دردمند که 72 سال سن دارد گفته است : تومنافقي، و بعد از آن بطور توهين آميزی خطاب به اين پدر گفت: برو ،برو بيرون و اجازه مطرح کردن مشکل فرزندانش را به او نداد
از زمان انتقال زندانيان سياسی زن به بند عمومی بطور مرموزی هر کدام از آنها دچار ناراحتی شده اند که سابقۀ قبلی اين نوع بيماری را نداشته اند علاوه بر شبنم مددزاده خانم مهسا نادری دچار سردردهای شديد و مستمر است
از طرفی ديگر تا به حال چندين بار است که دادگاه اين دانشجوی در بند و برادرش فرزاد مددزاده به دلايل واهی به تعويق افتاده است و قرار است که روز 14 آذر ماه دادگاه آنها تشکيل گردد
خانم مددزاده و ساير زندانيان سياسی زن مدتی است که از ملاقات حضوری با خانواده هايشان محروم هستند اين در حالی است که زندانيان عادی و خطرناک بصورت هفتگی از ملاقات حضوری بهره مندند
دانشجوی زندانی شبنم مددزاده اول اسفند 1387 توسط مامورين وزارت اطلاعات ربوده شد و با طرح فريبکارانه ای بردار او رابه اداره اطلاعات فراخواندند و وی را دستگير کردند . آنها بيش از 7 ماه در بند مخوف 209 زندان اوين زندانی بودند . ونزديک به 8 ماه است که در بلاتکليفی بسر می برند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ، نسبت به بيماريهای مرموزی که زندانيان سياسی زن به آن مبتلا می شوند ، عدم درمان آنها، تهديد غير مسقيم به حذف فيزيکی و توهين به خانواده ها توسط فردی که خود را قاضی می نامد را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای نجات جان وآزادی زنان زندانيان سياسی در ايران است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
29 آبان 1388 برابر با 20 نوامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: