23آبان.دستگيری علی نجاتی!
امروز و در ظهر ِ 23 ابان 88 علی نجاتی در دادگاه شوش دستگير و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار ديگر ياران خود دوره ی حبس شش ماهه ی خود را اغاز نمايد
کميته ی دفاع از کارگران هفت تپه ، بنا بر دليل ايجاد ِ خود هم اکنون که پنج تن از اعضای هيات مديره ی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه آقايان فريدون نيکوفرد ، علی نجاتی ، جليل احمدی ، قربان عليپور و محمد حيدری مهر ،در زندان به سر ميبرند بر خود وظيفه ميداند که از اين پس با پشتوانه ی افراد و تشکل های حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از اين کارگران زندانی و مطالبات کارگران هفت تپه تلاش نمايد
ما ضمن محکوم کردن اين اقدام دولت ايران خواستار ازادی بی قيد و شرط و فوری اين کارگران و ديگر کارگران دربند هستيم و از تمامی کارگران و تشکل های کارگری در ايران و سراسر جهان ميخواهيم از هر اقدام ممکن برای محکوم کردن اين اقدام ضد کارگری دولت ايران و برای حمايت از اين کارگران و خانواده هايشان دريغ نکنند
همچنين کارگرانی که مايل به حمايت مالی از خانواده های اين 5 کارگر زندانی هستند � مطابق اعلام علی نجاتی که با توافق ديگر همکاران ايشان انجام گرفته � ميتوانند کمک های مالی خود را به حساب بانکی ، به شماره 0302895180008سيبا- بانک ملی ايران شعبه هفت تپه کد6579 به نام علی نجاتی ، واريز نمايند
کميته دفاع از کارگران هفت تپه ، به هر گونه اقدام لازم برای حمايت از اين کارگران زندانی دست خواهد زد و در اين راه از همه ی کارگران و تشکل های کارگری ،دعوت به پشتيبانی و اتحاد مينمايد

زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران
23 آبانماه 1388
کميته ی دفاع از کارگران هفت تپه

هیچ نظری موجود نیست: