21آبان.بيانيه جمعی از دانشجويان و دانش آموختگان کرد در اعتراض به اعدام احسان فتاحيان

خبرگزاری هرانا : اعدام ، اعمال سلطه ی رژيم سلطه بر "تن" است.اعدام عريان ترين اعلان خشونت عريان سلطه بر زيرسلطه گان است.اعدام نفی تن و نفی شان انسان است.اعلان وضعيتی است که در آن هر کسی حتی عاملان سلطه و سرکوب ، در زير تيغ گيوتين اعدام اند.اعدام حد اعلای نفی مفهوم مشترک شان بشری است
سلطه ، امروز در درنده خويانه ترين حالت دولت سرکوبگرکه با تقسيم بندی هستی شناسانه ی متافيزيکی ضد انسانی "خودی / غير خودی" ،کرد بودن را به مثابه غير خودی و دشمن معرفی می کند.که اين خود در تداوم اعمال سياستی است که با ظهور سلطه مدرن در قالب دولت مدرن حيات خود را در انگاره ی فاشيستی "ديگر ستيزی" می يابد
احسان فتاحيان تجلی فرياد انسانی است که مبارزه برای کردستان را با مبارزه در راه ارزش های انسانی يکی می ديد.سياستی که حاکميت مطلق باور،سال هاست در جهت آسيميله کردن هويت ملی کرد در کرمانشاه وايلام اعمال ميکند.وجود تفکروذهنيت خالق احسان واحسان ها، خط بطلانی است برسياست قرون وسطايی انکاروامحاء بر ملتی که نسل های متمادی اش راه مقاومت وايستادگی را در پيش گرفته است
اصرارحاکميت کنونی بر سياست سرکوب واعمال خشونت، ناشی از دستگاه ناقص فکری وفلسفی است که حيات خويش را در انکار مسئله کرد وحاملان آن می داند که حتی همکاران منطقه ای وديرين حاکميت های ايرانی به اين مهم پی بردند که تنها راه حل مسئله کرد،قبول آن است نه اعدام ،انفال وسرکوب
بی گمان اعدام احسان در "واپسين شعاع آفتاب شبانگاهی "نشان دهنده ی وجود اراده ای "دون کيشوت وار "است که در صدد تکراراجرای احکام ناعادلانه ی احسان های ديگری مانند :فرزاد،فرهاد،علي،شيرکو،حبيب الله،فرهاد تالش،زينب،رمضان و...می باشد.

سکوت ما دربرابر عاملان اعدام ،اراده ی آن هارا در تداوم اين روند راسخ تر می کند

لذا ما امضا کننده گان اين بيانيه ضمن محکوم نمودن اعدام وپايمال کردن کرامت هر انسان، اعتراض خودرا اعلام نموده وازکليه آزادی خواهان، نهادهای حقوق بشری داخلی وبين المللي، می خواهيم در برابر اين روند، سکوت اختيار ننموده ووظيفه ی انسانی خود رابجا آورند

ليست اسامی امضاء کنندگان بيانيه به ترتيب حروف الفبا: 1) آديسا کريمی
2) آراس محمدی
3) آرام حسن
4) آرام رنگين کمان
5) آرام صادقی
6) آرام کيانيان
7) آرام ويسی
8) آرش آذرپيك
9) آرش صالح
10) آرش فرج زاده
11) آرش گلابی
12) آرمان اسکندری
13) آرمان اکبری
14) آرمان دادخواه
15) آرمان رحيمی
16) آرمان زمانی
17) آرمان عابدينی
18) آرمان کوپال
19) آرمان ميرزايی
20) آرمين شريفی
21) آريا حسينی
22) آزاد حاج آقايی
23) آزاد سنندج
24) آکو محمدی
25) آيت سعيدزاده
26) ابراهيم کريمی
27) ابراهيم مرادی
28) اجلال قوامی
29) احد علی بيگی
30) احمد دانش
31) احمد غلامی
32) احمد مرادی
33) ادريس عبدی
34) ادريس مولودی
35) اردشير حسين پناهی
36) اردشير محمدی
37) ارسلان هدايتی
38) ارکان نادری
39) ازاد لطف پوری
40) اسامه مرادی
41) اسرين عثمانی
42) اسعد باقری
43) اسماعيل احمدی
44) اشكان مسيبيان
45) افشار غلامی
46) افشين بهمنی
47) افشين تاجران
48) افشين غلامی
49) افشين قادری
50) افشين كرميان نسب
51) اقبال رازدار
52) اقبال محمدی
53) اکو کردنسب
54) الله مراد جباريان
55) الهام زند کريمی
56) الهه محمودی
57) امجد غلامی
58) اميد رجبی
59) اميد محمدی
60) اميد محمديان
61) امير احمدی
62) امير غلامی
63) امير مظفری
64) امين سرخابی
65) امين مبارکی
66) اوات پورعبداللهی
67) اوات باريکيان
68) اوات رضانيا
69) ايوب روانگرد
70) بابك خداياری
71) بابك قياسی
72) بارزان محمديان
73) باسط مرادی
74) بختيار پيراسته
75) بشير حبيبی
76) بلال صالحی
77) بلال مرادويسی
78) بنار شريف زاده
79) بهاره علوی
80) بهزاد بنفشی
81) بهزاد خوشحالی
82) بهزاد ميرزايی
83) بهمن توتونچی
84) بهمن محمدی
85) بهنام دبيريان
86) پارسا كرمانجيان
87) پرويز اميری
88) پريا حيدری
89) پريا کرسباچی
90) پريسا زارعی
91) پويا شريفی
92) پيام آزاد منش
93) پيام دژکام
94) پيام نيلوفر
95) پيمان ابراهيمی
96) پيمان محمدی
97) توفيق پرتوی
98) توفيق سروش
99) تيفور احمدی
100) جبار دست باز
101) جلال باقری
102) جليل آزادی خواه
103) جمال حسينی
104) جمال يارخدا
105) جميل دست باز
106) جواد عباسی
107) جواد نظری
108) جهانگير عبداللهی
109) چنگيز اقبالی
110) چنور رحيمی
111) چيمن خياطی
112) چينی کلجی
113) حاتم کريمی
114) حامد اميدی
115) حامد پزشکيان
116) حامد چاوشين
117) حامد ستايش
118) حامد شيرزادی
119) حامد کهنه پوشی
120) حبيب الله خالديان
121) حبيب الله رنجبر
122) حبيب الله غفوری
123) حبيب الله مفاخری
124) حبيب خسروی
125) حبيب قرانی
126) حبيب کمانگر
127) حجت رحمتی
128) حسن قادرمرزی
129) حسن کريمی
130) حسن ناصری
131) حسين خدامرادی
132) حسين ساعدی
133) حسين شريفی
134) حسين فانی نژاد
135) حشمت خسروی
136) حشمت قادرمرزی
137) حمزه احمدی
138) حميد اردلانی
139) حميد بهنيا
140) حميدرضا صمدی
141) حميدرضا مسيبيان
142) خاتون حبيبی
143) خالد رشيدی
144) خالد ناصرآبادی
145) خسرو الهی
146) خسرو زمانی
147) خليل احمدی
148) خليل سيفی لااله
149) خليل مبارکی
150) داريوش مرادی
151) دانا آذری
152) دانا بهرامی
153) دانا جهانی
154) دانا روخنده
155) داوود قسيمی
156) دلير اسکندری
157) دلير بايت گل
158) دلير رازدار
159) دلير محمدی
160) دلير يوسفی
161) رئوف محمدی
162) راشد صلواتی
163) راميار رستميانی
164) راميار زمانی
165) راميار شريفی
166) رامين احمدی
167) رامين رحمانی
168) رامين محمدی
169) رحمان پيمانکار
170) رحمان سبزی زاده
171) رحمت مرادی
172) رحيم قادری
173) رزگار احمدکرمانج
174) رسول خلفی
175) رضا جمشيدی
176) رضا خالديان
177) رضا زرگر
178) رضا ساعد
179) رضا ساعدی
180) روزابلوريان
181) روشن مرادی
182) ريبوار چوپان
183) ريبوار خالدی
184) ريبوار رحمان پور
185) ريبوار کاووسی
186) ريبوار مردوخی
187) ريحان محمدی
188) زانا دادرس
189) زانا کهنه پوشی
190) زانيار حسين زاده
191) زانيار رحمت خواه
192) زانيار طاهر زاده
193) زانيار لطفی
194) زانيار محمدی
195) زانيار مرادی
196) زانيار هژيری
197) زاهد طاهر مرادی
198) زاهد محمد زاده
199) زبير قادرمرزی
200) زکريا يوسفی
201) زيبا عليزاده
202) ژيلا گل عنبر
203) سارا جليليان
204) سارا كرمانيان
205) ساسان منبری
206) سالار محمدی
207) سامان احمد پور
208) سامان جاری
209) سامان حيدری
210) سامان رحيمی
211) سامان زند ی
212) سجاد جهان فر
213) سجاد شهبازی
214) سجاد عباسی
215) سجاد نظری
216) سجادکاظمی نژاد
217) سحر محمدی
218) سردار محمدی
219) سرکو احمدی
220) سرکوت دادور
221) سعدی اسدی
222) سعدی سهرابی
223) سعيد آملی
224) سعيد بيکلام
225) سعيد ريزوندی
226) سعيد عابدی
227) سعيد کاکی
228) سعيد محمدی
229) سلمان زند
230) سليمان عبدالله زاده
231) سمکو رحيمی
232) سميرا ايوبی
233) سميه برخورداری
234) سميه علی بيگی
235) سودابه فرج اللهی
236) سوران حسينی
237) سوران داردان
238) سوران دانشور
239) سوران صالحی
240) سوران منصور نيا
241) سوسن حسين پناهی
242) سوما آقاصری
243) سوما توحيدی نيا
244) سهراب كريمی
245) سهراب مرادی
246) سيامک فتاحی
247) سيامک ملامحمدی
248) سيران رحيمی
249) سيران زندکريمی
250) سيران کوهی
251) سيروان آذری
252) سيروان حسينی
253) سيروان خوانچه زر
254) سيروس عباسی
255) سينا کرم زندی
256) سيوان اداک
257) سيوان بهمنی
258) سيوان ملايی
259) شاهو محمدی
260) شاهو نادری
261) شروين صلواتی
262) شعيب ابراهيمی
263) شعيب راست خديو
264) شعيب مرادی
265) شنو رحيمی
266) شوبو شلاوی
267) شورش خالد نژاد
268) شورش خاله نژاد
269) شهاب الدين شيخی
270) شهاب عبدالهی
271) شهاب قادرمرزی
272) شهرام صادقی
273) شهريار احمدی
274) شهلا رضايی
275) شيرکو رزاقی
276) شيلان فتحی
277) شيوا معلمی
278) صادق سامره‌ای
279) صبا يخچالی
280) صباح مفيدی
281) صباح نصری
282) صباح يعيقوبی
283) صبور باخيشی
284) صلاح خديو
285) صلاح زارعی
286) طاهر احمدی
287) طاهر خديو
288) طاهره خرمی
289) طيب محمدی
290) ظاهر سارايی
291) ظهير مسعودی
292) عابدين صمدی
293) عادل اميدی
294) عباس جليليان
295) عباس جوهری
296) عباس قادری
297) عبدالله ديوبند
298) عبيد قادرمرزی
299) عبيد لطفی
300) عثمان محمد پناه
301) عدنان صالحی
302) عدنان غفوری
303) عدنان فتحی
304) عدنان فتحی
305) عدنان محمدی
306) عرفان ابراهيمی
307) عرفان ساعدپناه
308) عطا ميرانی
309) علی ادمن
310) علی اميدوار
311) علی تاسه
312) علی خدامرادی
313) علی رضا خانی
314) علی رضا رحيمی
315) علی سوسنی
316) علی قلنع
317) علی محمد اسلام پور
318) علی محمدی
319) عمر کريم زاده
320) عمران رستمی
321) عياد پرنون
322) غلامرضا کريمی
323) فاطمه اردلان
324) فاطمه جوادی
325) فاطمه حيسنی کرجو
326) فردين الماسی
327) فردين امينی
328) فردين عباسی
329) فردين مردوخی
330) فرزاد کلبعلی
331) فرشاد چناری
332) فرشاد دوسی پور
333) فرشاد عزيزی
334) فرشاد فتحی
335) فرشاد محمديان
336) فرشيد رحيمی
337) فرنوش درخشانی
338) فرهاد احمد نژاد
339) فرهاد ايزدی
340) فرهاد جهان بيگی
341) فرهاد حيدری گوران
342) فرهاد رحمانی
343) فرهاد فلاح
344) فرهاد محمدی
345) فرهاد هادی
346) فريد فاتحی کرجو
347) فريدون رازيانی
348) فريدون كرمی
349) فريدون ميرانی
350) فريده ويسی
351) فواد بادفر
352) فواد خرامانی
353) فواد صالحيان
354) فواد فلاتی
355) فواد محمدی
356) فواد مرادی
357) قاسم احمدی
358) کاروان امجديان
359) کارون فيضی
360) کاظم جباری
361) کامبيز فردين
362) کاميار راستين
363) کانی خدامرادی
364) کاوه شيری
365) کاوه کريمی
366) کاوه مراد نژاد
367) کبری قادرمرزی
368) کژال احمدی
369) کژال فتحی
370) کلثوم فردوسی
371) کمال خالق پناه
372) کمال رامش جان
373) کمال محمودزاده
374) کيانوش امينی
375) کيانوش سوری
376) کيوان عزيزی
377) کيوان فتحی
378) کيوان قادری
379) کيومرث بلده
380) کيومرث فتحی
381) كاوه قاسمی كرمانشاهی
382) كبری كريمی
383) كيوان كمانگر
384) گلاله برنا
385) گلاله بهرامی
386) گلاله کهنه پوشی
387) گلاويژ يوسف پور
388) گلستان حسين پناهی
389) گوران عثمان پور
390) لقمان احمدی
391) لقمان دشتی
392) لقمان رحيمی
393) لقمان کريمی
394) لقمان کهنه پوشی
395) ليلا کاملی
396) ليلا مبارکی
397) ليلا محمدی
398) ليلا مرادی
399) مادح حسن زاده
400) مادح رستمی
401) ماردين رحيم نژاد
402) ماندانا طالبی
403) مانی تامی
404) متين کاشفی
405) محسن سعيدی
406) محمد احمدی
407) محمد بهرامی
408) محمد تورانی
409) محمد رحيمی
410) محمد رفيعی
411) محمد زندی
412) محمد شهبازی
413) محمد صالح ايومن
414) محمد صالحی
415) محمد عبداللهی
416) محمد فتحی
417) محمد معروفی
418) محمد يوسفی
419) محمدرضا اسكندری
420) محمدرضا عطايی
421) محمدصديق جوانمردی
422) محمود سعيدزاده
423) محمود شريفی
424) محمود عبداللهی
425) مختار زارعی
426) مختار محمدی
427) مدد جباری
428) مدرک رضايی
429) مراد آقايی
430) مرتضی رضا علی پور
431) مريم قره خانی
432) مسعود خسروی
433) مسعود روشنی
434) مسعود فتاحی
435) مسعود کريمی
436) مسعود کهنه پوشی
437) مسعود كرمی
438) مسعود محمدی
439) مسعود نعيمی
440) مصطفی احمد زاده
441) مصعب ابراهيمی
442) مظفر فيضی
443) منصور جعفر رمشتی
444) منيجه پيروتی
445) مهدی ابراهيم پور
446) مهدی خان‌بيگی
447) مهدی زارعی
448) مهدی شريفی
449) مهدی طبرزد
450) مهدی کرمی
451) مهدی محمدی
452) مهرداد صيفوری
453) ميثم رازيانی
454) ميکايل منصوری
455) ميلاد رادمنش
456) نادر قادرمرزی
457) ناديا ذوالفقاری
458) ناديا محمدی
459) نازر مطلق
460) ناصح روبوسه
461) ناصح روخنده
462) ناصر احمدی
463) ناصر کارثی
464) ناهيد محمدی
465) ناهيد معيزی
466) نبی الله حسين آبادی
467) نجات بهرامی
468) نجمه دادور
469) ندا نجمه الدينی
470) نريمان خون دل
471) نسرين محمدی گوران
472) نظام رحمانی
473) نوروش حيدری
474) نوشين محمدی
475) نويد چمنی
476) نيما احمدی
477) واحد ايزدی
478) واحد عزيزی
479) واحده محمدی
480) وحيد بهرامی
481) وريا دوستی
482) وريا عبداللهی
483) وريا کرداری
484) وريا کهنه پوشی
485) وريا مويد
486) وفا رحيمی
487) وهاب دوستی
488) وهاب غلامی
489) هاجر قادری
490) هادی رحيمی
491) هادی روخنده
492) هادی طبرزد
493) هانا زارع
494) هانا نقش بندی
495) هژارشادی
496) هژير باخيشی
497) هژير کاشفی
498) هنسک ويسی
499) هوشنگ رشيدی
500) هوشيار فرزين
501) هوشيار کشوری
502) هيبت مويد
503) هيرش بشيری
504) هيرش عثمانپور
505) هيرو دانش
506) هيمن امنيان
507) هيمن امينی
508) هيمن باخيشی
509) هيمن راست خديو
510) هيوا پزشکيان
511) هيوا تاسه
512) هيوا رمانی
513) هيوا محمدی
514) هيوا نيلوفر
515) يادگار ارجمندی
516) يادگار ايرانی
517) ياور غلامی
518) يزدان چغاميرزايی
519) يزدان معمر
520) يعقوب روا
521) يوسف جلالی
522) يوسف شکر بيگی
523) يوسف مددی
524) يونس اقبالی
525) يونس قربانی فر
526) يونس ياريان

هیچ نظری موجود نیست: