اطلاعیه سه جریان مدافع حقوق کارگران در آلمان

جشن اول ماه مه در ايران وسرکوب جنبش کارگری:
بنابه دعوت ۱۰ نهاد کارگری درايران از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيأت مؤسس بازگشايی کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگري، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگري، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری ، بيش از دوهزارنفر جهت برگزاری روزاول ماه مه درپارک لاله به دورهم گرد آمدند. رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی پس از انتشار بيانيه متحدانه ۱۰ تشکل ونهاد کارگری جهت برگزاری روز اول ماه مه کوشش کرد درشهرهای مختلف ايران ازطريق جو ارعاب وفشار به فعالين کارگری ازبرگزاری اين روز جلوگيری بعمل آورد. درادامه اين سياست، رژيم ازساعت ها قبل صدها نفر ازنيروهای انتظامی وامنيتی خودرا درمحوطه واطراف پارک لاله بسيج ودرهمان ساعات اوليه به صفوف کارگران يورش نظامی خودرا با باتون وگاز اشک آور آغازکرد. دراين يورش وحشيانه ده ها نفر ازکارگران از جمله : جعفر عظيم زاده (رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران)، منصور حيات غيبی (از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)، شاپور احسانی راد (نماينده اخراجی کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه)، بهزاد خباز، غلامرضا خاني، خانم ثقفي، مريم حاج محسن، پروانه قاسميان، فاطمه شاه نظري، شريفه، محمد فرجي، فرج الله سعدي، محمد اشرفي، علی رضا تقفی ، محسن تقفي، سعيد مقدم، سعيد يوزي، بهروز خباز، مريم محسني، فايق کيخسروی و زانيار احمدي، نجما رنجبران، علی معدب، سعيد سجودي، جمال سيد علي، سيروس رهياد، حميد قرباني، سيد جواد موسوی (از فعالان دانشجويی) و يکزاد زنگنه، اميريعقوبعلي، کاوه مظفری ، پوريا پوشتاره، طاها ولی زاده، جلوه جواهری (از اعضای کمپين تغيير برای برابری) وکاوه مظفری دستگيرشدند. همچنين درسنندج لباس شخصی ها و نيروهای انتظامی به صف کارگران هجوم برده پس از ضرب و شتم آنان ۱۲نفر از فعالين کارگری ازجمله منصور کريمي، شيوا سبحاني، ليلا خليلی ، کوروش بخشنده را دستگير کردند. برغم تهديدات، رعب ووحشت و دستگيريهای روزهای قبل کارگران توانستنددربرخی ازشهرهای ايران ازجمله در کرمانشاه، سقز وبانه مراسم اول ماه مه را با موفقيت و مستقل ازدولت ونهادهای آن برگزار کنند. کارگران ، تشکل ها و احزاب مدافع طبقه کارگر ! سرکوب جنبش اول ماه مه در تهران و سنندج در شرايطی صورت می گيرد که بحران سرمايه داری جهانی ، ابعاد بی سابقه ای گرفته است و سازمانها ونهادهای سرمايه ، همچون "سازمان جهانی کار" درهمسويی با سياست های حمايتی دولت ها در انداختن بار بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان از يک طرف و امتياز دهی به رژيم هايی مانند جمهوری اسلامی از طرف ديگر، شرايط سياسی سرکوب را برای رژيم های ديکتاتوری هرچه بيشتر فراهم می کنند. تشکل ها ونهادهای کارگری درايران، پس از سالها تلاش پيگير در مقابل سياست های تفرقه افکنانه در جنبش کارگري، اين بار با عزمی راسخ متحدانه جنبش اول ماه مه را درايران سازمان دادند. اين اتحاد خاری درچشمان دشمنان طبقه کارگر وسرمايه داران بود. اين اتحاد را می بايست با تمام قدرت درمقابل سياست های تفرقه افکنانه درون جنبش کارگری وسياست های سرکوب گرايانه رژيم حراست کرد. و با تمامی امکانات در جهت آزادی فعاليين جنبش کارگری اقدامات خود را سازمان داد . ما ضمن تبريک به کارگران ايران به خاطر برگزاری متحدانه اول مه ازهمه نهادها، احزاب وسازمان ها ميخواهيم درپشتيبانی وهمبستگی بادستگيرشدگان جنبش اول ماه مه و آزادی انها و نيزبرای آزادی منصور اسانلو وابرهيم مددی و همه زندانيان سياسی اعتراضات گسترده ای را سازمان دهند.
کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ
کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن
گروه همبستگی با جنبش کارگری - برلن
3 /ماه مه /2009

هیچ نظری موجود نیست: