دومین گرد هم آیی به نام علی نجاتی توسط فعالان مدافع حقوق کارگران در هانوفر آلمان

بیانیه پایانی دومین گردهمائی

نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور

گردهمائی "علی نجاتی"


دومین گردهمائی نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور در ماه مارس 2009 درشهر هانوفر – آلمان برگزار شد.

از آنجایی که علی نجاتی رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دستگیر و کماکان در زندان بسر میبرد، دومین گردهمائی به نام علی نجاتی نامگذاری شد.

اولین گردهمائی نهادهای همبستگی در ماه مه 2008 برگزار شد، نهادهای همبستگی موفق شدند که در بین دو گردهمائی در دفاع از جنبش کارگری ایران فعالیتهای مفید و موثری را سازماندهی کنند، از جمله میتوان برگزاری شبهای همبستگی، آکسیونهای حمایتی ، تماس و جلب پشتیبانی سازمانها و تشکلات کارگری در سطح بین المللی، برگزاری جلسات و سمینارها و نیز شرکت و پشتیبانی ازمبارزات کارگری در کشورهای مختلف را نام برد، و نیز به برگزاری "سمینارمعرفی کارگران هفت تپه و تجارب تشکیل سندیکا" و "سمینار افشاگری مرکزهمبستگی آمریکا- سولیدارتی سنتر"که از پرشرکت کنند ه ترین جلسات خارج کشور بودند، اشاره کرد.

گردهمائی دوم با شرکت نمایندگان و تعدادی از اعضای نهادهای همبستگی با کارگران ایران از استرالیا، کانادا، سوئد، آلمان، انگلستان، فرانسه و همچنین مهمانانی از "شبکه همبستگی با کارگران ایران"و نهاد در حال تأسیس هلند، در روز شنبه 28 مارس آغازشد و در روز یکشنبه 29 مارس به کار خود پایان داد. بخشی از اعضای نهادها نیز که امکان حضور نداشتند، از طریق سیستم گفتگو پالتالک در این نشست حضور همزمان و فعال داشتند.

گردهمائی دوم نهادهای همبستگی در شرایطی برگزار شد که بار بحران کنونی سرمایه داری جهانی این دور نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده و سنگینی میکند. شکست سیاستهای دوباره نظام سرمایه داری در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی شدت دادن به بی حقوقی اکثریت جامعه، بیکاری، زدن امکانات اجتماعی، کم کردن حقوقها و افزایش ساعت کار را به همراه داشته است.
تشکلات کارگری، چپ و سوسیالیست با سازماندهی اعتراضات علیه دولتها و سرمایه داران هر چه بیشتر به مقابله پرداخته و هر روزه این اعتراضات در سراسر دنیا موج وسیعتر و رادیکالتری را در برمیگیرند. نهادهای همبستگی وظیفه خود میدانند که فعالانه در این اعتراضات شرکت نمایند.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درهراس از پیشرفت مبارزات کارگران و متشکل شدن آنان، پیگرد و دستگیری فعالین جنبش کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی را افزایش داده است. گردهمایی در عین حال که بر دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق حقوق خویش از جمله حق تشکلهای مستقل ومتکی بر نیروی خود بدون دخالت دولت و کارفرمایان تاکید دوباره گذاشت، مبارزه وسیعتربرای آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه دستگیرشدگان جزو فعالیت مستمرنهادها و همه طرفداران و دوستداران جنبش کارگری دانست.

گردهمائی بر وظیفه نهادهای همبستگی در حمایت و همبستگی وسیعتر با جنبش کارگری و دفاع از اهداف و مطالبات و خواسته های این جنبش در تقابل با نهادها و ارگانهای ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، تاکید دوباره نمود.

افشا و طرد نهادهای ساخته امپریالیستی همچون مرکز همبستگی آمریکا ( سولیدارتی سنتر) با توجه به تلاشهای جاری اش در جهت نفوذ در جنبش کارگری ایران و به انحراف کشاندن آن به نفع سیاستهای دولت امپریالیستی آمریکا توسط نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشورمجددا تاکید گردید. نهادهای همبستگی در دور گذشته فعالیتهای خود موفق گردیدند با برگزاری جلسات و سمینارها پرده از دسایس و سیاستهای ضد کارگری این نهاد امپریالیستی در درون جنبش کارگری ایران و تشکلهای نوپایش بردارند. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج کشور در راستای فعالیت و مبارزه افشاگرانه فعالین کارگری در ایران برعلیه سیاستهای سولیدارتی سنتر، کمک و یاری رسانده و کماکان فعالیتهای افشاگرانه خود را با برگزاری جلسات و سمینارها، ترجمه اطلاعات و تهیه منابع و اسناد هر چه بیشتر پیش خواهند برد.

گردهمائی بعد از بحث، تبادل نظر و تصویب مبانی و ضوابط همکاری نهادها برای پیشبرد فعالیتهای آتی از میان خود یک هیئت هماهنگی چرخشی را برای یک دوره 4 ماه انتخاب نمود.

گردهمائی به تظاهرات ضد سرمایه داری در آلمان و انگلیس که ازطرف نهادهای کارگری و سوسیالیستی بطورهمزمان با برگزاری گردهمائی ما سازمان یافته بود پیام همبستگی صادرکرد. همچنین نهادها را به پشتیبانی و همبستگی با مبارزات کارگران جنرال موتور، اپل فراخوانده و تدوین پیام همبستگی و شرکت در ششمین کنفرانس آنان، انتشار روزشمار کارگری و برگزاری جشن همبستگی به مناسبت روز جهانی کارگر و صادر نمودن اطلاعیه اول ماه مه را در دستور گذاشت.

گردهمائی که کارخود را با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان جنبش کارگری آغاز کرد، با سرود انترناسیونال به پایان رساند.


کارگران جهان علیه سرمایه متحد شویم!

زنده باد سوسیالیسم!

مارس 2009

نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور

- کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا labour.kargar@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk
- شورای همبستگی کارگری - فرانکفورت kaumares@web.de
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

هیچ نظری موجود نیست: