منطقي مديرعامل شركت ایران خودرو از کاز بر کنار شدسرانجام با اعتراض شديد كارگران ايرانخودرو منطقي مديرعامل اين شركت از كار بركنار شد
درپي اعتراض شديد كارگران ايرانخودرو در شروع كاركه در سالن سخنراني بر عليه سياستهاي ضدكارگري منطقي انجام گرفت منطقي روز شنبه 15فروردين از كاربركنار و جواد نجمالدين يكي از اعضاي هئيت مديره سايپا به جاي وي انتخاب شد
بذرپاش همچون دربركناري علي دائي نقش اصلي را بازي كرده بود دربركناري منطقي نيز نقش اصلي رابازي كرد.وبه دستور مستقيم بذرپاش منطقي از كاربركنارشد
روزشنبه دهها مامور انتظامي با تمام تدابير امنيتي بيسج شده بودند تا از سخنراني منطقي مديرعامل شركت ايرانخودرو حراست كنند واجازه ندهند كوچكترين خللي در سخنراني بوجود بيآيد منطقي بخوبي مي دانست كه كارگران مثل سالهاي قبل اجازه نخواهند داد كه او با عوام فريبي خود به راحتي باز هم كارگران رامجاب كند تا يك سال ديگر به كار خود ادامه دهد به علت عدم پرداخت حقوق كارگران قبل از عيد و اعتراضات وسيع كارگري در بخشهاي مختلف ايرانخودرو به علت تعطيلات عيد نيمه كار مانده بود .سرباز خواهد كرد و ممكن است اين طوفان همچون سال 85 كه خيلي از مديران ايرانخودرو از كار بر كنار شدند اورا نيز با خود ببرد و براي همين با تدارك گسترده قبل از عيد دهها مامور براي حفاظت از اين مراسم آماده بودند تا مراسم به خوبي برگزارشده و منطقي به كارخود ادامه بدهد.
وقتي كه منطقي پشت سن سخنراني قرار گرفت با بي اعتناي كارگران مواجهه شد و از مديران سرسپرده خود خواست با پيمان اتحاد ببند ومديراني كه قبل از عيد ميليون تومان پاداش دريافت كرده بودند دستها را بالا بردند ولي صداي
منطقي حيا كن ايرانخودرو را رها كن
با حضور دهها مقامات دولتي كه منطقي براي تائيد عملكردخود در شركا دعوت كرده بود همه را شوكه كرد
آري منطقي حيا كن ايرانخودرو را رها كن
منطقي هرگز فكر نمي كرد كه همان روز سنخراني از كاربركنار خواهد شد.ولي كارگران ايرانخودرو حالا به بلوغ سياسي رسيده اند ديگر فريب شعارهاي توخالي امثال منطقي را نخوردند
سرانجام مبارزات كارگران ايرانخودرو عمرطومار يكي از مديران كه 7سال با سياستهاي ضد كارگري خود با ايجاد دهها شركت پيمانكاري با ايجاد يك پادگان نظامي در ايران خودرو وبا سركوب و اختناق توانسته بود به كار خود ادامه بدهد پيچيده شد ما اين پيروزي بزرگ را به همكاران كه با اعتراضات و مبارزات خود توانستند سرانجام به پيروزي بزرگي برسند را تبريك گفته و مبارزات خودمان را همچنان براي رسيدن به يك زندگي بهتر ادامه خواهيم داد.

هیچ نظری موجود نیست: