به دوستان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - سوئد

درآستانه اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی کارگری و در شرایطی که فعالین کارگری ایران بشدت تحت کنترل قرارگرفته و خطردستگیری آنان جدی است و همچنین برای آزادی محمود صالحی و کلیه فعالین جنبش کارگری ، زنان ، معلمان ، دانشجویان و تمامی زندانیان سیاسی ایران، اقدام به اعتصاب غذای سه روزه فعالین " کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ " بعنوان یک کمیته ی محلی یک شکل از دخالت موثر محسوب می گردد و درانعکاس وضعیت کارگران ایران در افکار عمومی مثبت ارزیابی می گردد . لذا ما امضاء کنندگان بعنوان فعالین کمیته های همبستگی با جنبش کارگری ایران در آلمان ، بدینوسیله مراتب همبستگی مان با شما را برای دفاع از مطالبات جنبش کارگری و خواست آزادی فوری محمود صالحی اعلام می داریم .

آ28آوریل 2007

زنده باد اول ماه مه زنده باد همبستگی کارگری

:کانونها
کانون همبستگی با کارگران ایران ـ کلن
گروه همبستگی با جنبش کارگری ـ برلن

کمیته همبستگی با کارگران ایران ـ هامبورگ
کانون همبستگی باجنبش کارگري ایران ـ هانوفر
کانون همبستگی با کارگري ایران ـ فرانکفورت
:افراد
محمد شمش - آخن – آلمان

هیچ نظری موجود نیست: