پیام کانون فرهنگی ایرانیان لوس آنجلس

به شرکت کنندگان در اعتصاب غذای سوئد
!رفقای عزیز
ما هم مثل شما نگران حال و سلامتی محمود صالحی مبارز و فعال کارگری ایران هستیم که علیرغم بیماری کلیوی و ضعف جسمانی تنها به جرم شرکت و سازماندهی جشن اول ماه مه دوباره دستگیر شده است .یورش به تجمع ها و کانون های مترقی سنت دیرباز جمهوری اسلامی بوده است . این رژیم از همان بدو تاسیس با ایجاد گروه ها و باند های سیاه و ضرب و شتم انجمن ها و گروه های سیاسی مترقی و برپا کردن چوبه های تیرباران و داربست های اعدام ماهیت و سرشت ارتجاعی خود را نشان داده است . همین سرشت ارتجاعی و ضد انقلابی ، جمهوری اسلامی را علیرغم غیر متعارف بودنش مورد علافه امپریالیست ها قرار داده است . دستگیری مجدد محمود صالحی آنهم در فاصله ای بسیار کوتاه به برگزاری مراسم اول ما مه در ایران پیام مجددی از طرف زمامداران جمهوری اسلامی است تا ماهیت ضد کارگری این رژیم و اهمیت آن در کنترل جنبش های کارگری و دمکراتیک برای تصمیم گیرندگان سیاسی امپریالیستی یادآوری شود
رفقای عزیز اعتصابی ! ما از راه دور دستتان را به گرمی می فشاریم و اعلام میکنیم خواهان آزادی سریع و بی قید وشرط محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری و دانشجویی هستیم . ما بی مناسبت نمی دانیم آنچه را آگوست اسپایز از رهبران جنبش کارگری در دادگاه شیکاگو در 1887 پس از صدور حکم اعدام خطاب به طبقه حاکم بر زبان راند حالا خطاب به حاکمین تهران تکرار کنیم . اگر فکر می کنید با دستگیری ما و شنکنجه و آزار ما واعدام ما میتوانید جنبش کارگری را نابود کنید خویب بیایید و ما را اعدام کنید .اما این کارتان جرقه ای خواهد بود که شعله های مبارزه را همه جا مشتعل خواهد ساخت.همه جا ، روبروی تان و پشت تان و دور و برتان را فرا خواهد گرفت . این آتشی است که از اعماق زمین می آید و شما قادر به خاموش ساختن آن نخواهید بود
کانون فرهنگی-اجتماعی ایرانیان لوس آنجلس
آ29آپریل 2007
E MAIL :
KANONFALA@HOTMAIL.COM

هیچ نظری موجود نیست: