اعلام همبستگي جمعي از كارگران پيشرو تبعيدي /سوييس

با دوستان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ / سوئد
دوستان ورفقاي گرامي
خبر اعتصاب غذاي سه روزه شما در حمايت از كارگر مبارز و اگاه،ويكي از پيشروان واقعي جنبش كارگري ايران رفيق گرامي محمود صالحي باعث افتخار يكايك فعالين جنبش كارگري ايران است ،ما افسوس ميخوريم كه نميتوانيم بعلت كمي وقت در كنار شما حضور داشته باشيم ولي با وسواس زياد كار شما را پيگيري ميكنيم.ما را در كنار خود بدانيد و سلام وتشكر ما را بپذيريد.اميدواريم اين واقعه تلخ، زنداني شدن رفيق محمود باعث نزديكي هر چه بيشتر فعالين جنبش كارگري در داخل وخارج از ايران گردد .اميدواريم كه نتايج مثبت اين اعتصاب غذا را شاهد باشيم. در همين رابطه ودفاع از جنبش كارگري ايران در تاريخ 8 ژوئن در شهر ژنو سوييس يك حركت اعتراضي در مقابل سازمان جهاني كار ILOبرگزار ميگردد كه ما در آن فعالانه شركت ميكنيم
واميدواريم بتوانيم شما را در ان محل ملاقات نماييم
زنده باد همبستگي كارگران جهان
زنده باد پيوند كارگران ،دانشجويان ،معلمين،زنان وديگر زحمتكشان جامعه
زنده باد سوسياليسم
نابود باد سرمايه داري جهاني
نابود باد رژيم فاشيستي حاكم بر ايران
جمعي از كارگران پيشرو تبعيدي در سوييس
http://jonbeshetabeedi.blogfa.com

هیچ نظری موجود نیست: