نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج از کشور ، اول ماه را با همبستگی گسترده طبقاتی هر چه باشکوه تر برگزار نماییم .

اول ماه مه را با همبستگی گسترده طبقاتی
هر چه با شکوهتر برگزار نمائیم!
اول ماه مه در سرتاسر جهان، یادآور سنت مبارزه علیه سرمایه داری جهانی، یادآوری مقاومت و ایستادگی کارگران برای کسب حداقل ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی شان می باشد.
روز جهانی كارگر و همه ی روزهای دیگر که طبقه کارگر برای بقایش چاره ای جز جدال طبقاتی ندارد، نشانه ی ازخون و جان و عمر و هستی این طبقه است؛ كارگران توليد كنندگان تمامی ثروت ها و نعمت ها و رفاه در جامعه ی بشری هستند و با کار خود حيات جامعه ی انسانی را تضمين ميكنند، اما خود هيچ بهره ای از اين نعمات و ثروت ها نميبرند.

طبقه کارگر ایران برای به دست آوردن مطالبات خود و براندازی نظام انگل وار سرمايه داری نيك ميداند كه نه تنها در روز جهانی كارگر بلكه هر روز بايد بيش از پيش با اعتراض گسترده و با سازماندهی مبارزاتی به سوی ايجاد تشكل های طبقاتی خود قدم بردارد.
در شرایط بحرانی جامعه ایران ، بدون طبقه کارگر و بسیج کارگران، سخن از آزادی و رهایی از زیر سلطه یک رژیم مستبد و سرکوبگر، از سنخ جمهوری اسلامی نمی تواند در میان باشد. مسایل و منافع طبقه کارگر ایران در واقع بیان خواست های نان و آزادی برای آحاد مردم ایران است و هر تحول و دگرگونی در این زمینه، ناگزیر و تاریخاً منوط به مبارزه این طبقه است.مبارزات جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان، دانشجویی و جوانان در پیوند با جنبش کارگری است که می تواند به حقانیت خود دست یافته و به خواسته های بر حق خود نائل شوند. درست به این دلیل است که جناح های مختلف بورژوازی در داخل و خارج می کوشند کارگران را از ایفای وظایف تاریخی خود منحرف ساخته، آن ها را به عنوان وسیله ای برای تحقق اهداف خویش که چیزی جز حفظ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نیست، مورد استفاده قرار دهند.
در اين شرايط رژیم سرمایه ایران بار سنگین بحران و تورم را بر گرده کارگران و زحمتکشان انداخته، و انها را  به "كار مضاعف" نيز دعوت ميكنند! كارگرانی كه ديگر نای  كار كردن در ساعات متمادی و كارهای اضافه بر شغل خود را ندارند و با اينهمه كار و زحمت از پس خرج بخور و نمير خانواده شان بر نمی آيند.
سرمایه داری اسلامی، با تعرض مستقیم به هستی اکثریت عظیم جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان، با ایجاد فشارهای اقتصادی، تورم و گرانی سرسام آور، و با تعیین بی شرمانه حداقل دستمزدها به میزان زیر خط فقر که بگفته خود حامیان این حکومت ضد کارگری بیش از شصت درصد از طبقه کارگر را شامل میشود، زندگی و هستی بخش وسیعی از کارگران را در معرض خطر و نابودی قرار داده است. هر چند اعتراض بخشی از کارگران به ویژه کارگران سندیکای شرکت واحد در جلو سازمان کار و امور اجتماعی در اعتراض به افزایش دستمزدها که هنوز زیر خط فقر و یا در واقع می توان گفت نزدیک خط مرگ می باشد نه تنها هشدار به دولت و حامیان سرمایه بود، در ضمن این پیام را بهمراه داشت که کارگران برای احقاق حقوق خود باید به نیروی طبقاتی خود اتکاء داشته باشند.
از طرف دیگر بحرانهای اقتصادی-سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی که با تحریم های اقتصادی کشورهای امپریالیستی به اوج خود رسیده است، مشخصا کارگران و طبقات فرودست را آماج عارضه های ناشی از این بحرانها قرار داده و هزینه جدال های رژیم های سرمایه داری و رقابت های ضد بشریشان را آنان باید پرداخت نمایند، همه این موارد در کنار شرایط وخیم عمومی طبقه کارگر طی سال های اخیر یعنی دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيكار سازی گسترده كارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت های پيمانكاری بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانی كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگری و همه و همه عملا خیل عظیم کارگران را در موقعیتی قرار می دهد که بیش از هر زمان دیگری باید ضرورت متشکل شدن در تشکل های توده ای و طبقاتی اشان را دریابند.
نزدیک شدن اول ماه مه و مسئله انتخابات دولتی وحشتی در دل حامیان سرمایه انداخته است، و تنها راه چاره را مثل همیشه در موج جدیدی از بگیر و ببندهای فعالین کارگری جستجو نموده  و بهمین دلیل بسیاری از کارگران تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و یا در زندان به سر می‌برند. همزمان با آزادی رییس دانا، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد که جهت معالجه در مرخصی بود، با تمدید نشدن مرخصی اش به زندان بازگشت. در ادامه همبستگی طبقاتی با رضا شهابی تعداد زیادی از فعالین کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه خانواده هایشان، سرود خوانان با آرزوی آزادی اش، او را بدرقه کردند.

با ادامه مرخصی بهنام ابراهیم زاده نیز موافقت نشده است و هنگامی که وی برای تمدید مرخصی مراجعه کرده به وی ابلاغ شده که غیبت هم دارد و باید هر چه زودتر خود را به زندان معرفی کند. در همین حال با مرخصی محمد جراحی که تحت پرتو درمانی قرار دارد هم موافقت نشده است. و هنوز هم شاهرخ زمانی و دهها کارگر دیگر در شرایط بشدت غیر انسانی در زندانها بسر می برند. تعدادی از کارگران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که به جرم شرکت در مراسم هشت مارس دستگیر شده بودند هنوز در زندان بسر میبرند. هر چند مبارزه و همبستگی مردم سنندج همراه با خانواده این کارگران دستگیر شده در جلو دادگاه انقلاب اسلامی و زندان چشمگیر و قابل تحسین است و لرزه بر تن جانیان و مزدوران جمهوری اسلامی انداخته است، اما هنوز از آزاد شدن سه نفر از این کارگران مبارز خبری نیست. 

این فشار به کارگران و پیشروان زندانی این طبقه در زندان ها نه تنها در رزم راسخ آنها بر علیه نظام سرمایه خللی ایجاد نخواهد نمود، بلکه این استقامت و ایستادگی را درعقاید شان محکم و استوار نموده که  برای حقوق از دست رفته خود و همطبقه ایهایشان باید وارد کارزار جدی تری شوند.
امروز باز هم کارگران هستند که می توانند در مقابل تهدید ها و سرکوبهای خونین سدی نیرومند ایجاد کنند. مقتدر ترین نیروهای سرکوبگر نظامی نیز در مقابل اراده متحد طبقه ای که چرخ تولید را با اعتصابات سراسری خود می خواباند ناتوان خواهند ماند.
رهایی طبقه کارگر امر خود طبقه کارگر و فقط بدست خود طبقه ممکن است. اگر کارگران منفعتی در جدال طبقات حاکم دارند، این نه در حمایت از این یا آن جنبش غیر کارگری، بلکه در این است که طبقه کارگر نیرومند تر، متشکل تر و آماده تر برای به دست گرفتن امور جامعه از دل این تحولات بیرون بیایند. این باید هدف طبقه کارگر در اوضاع سیاسی ایران باشد. و این مهم را جلوی پای طبقه کارگر ایران می گذارد، که در اول ماه مه امسال همراه با همبستگی طبقاتی در متحقق شدن این اهداف نهایت تلاش و مبارزه را بنماید.
 
زنده باد اول ماه مه!
زنده باد هبستگی طبقاتی کارگران جهان
مرگ بر نظام سرمایه جمهوری اسلامی
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور
اردیبهشت 1392 / مه 2013
boltanxaberi@gmail.com

اول ماه مه
روز جهانی کارگران گرامی باد!

اول ماه مه روز تعطیلی رسمی است و
برگزاری مراسم اول ماه مه بدون دخالت دولت و نیروهای نظامی حق مسلم ما!
پیش بسوی ایجاد سازمانها، تشکلها و نهادهای کارگری!
شنبه 4 مه 2013
 ساعت 19.00 بوقت اروپای مرکزی
پیام، خبر، گزارش، شعر، موزیک و...
پالتالک،ایران،اول ماه مه 2013
Paltalk / Asia and Pacific - Iran
Avale Mahe May 2013

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

هیچ نظری موجود نیست: