تُف بر شما که سفره کارگر را خالی تر از همیشه می خواهید / امیر جواهری

گفتاری درحاشیه اعلام رقم دستمزد کارگران برای سال۱۳۹۱

تُف برشما

که سفره کارگر را خالی تر ازهمیشه می خواهید!

امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۱۲

سال بد،سال تباهی ، سال سختی معیشت وناامنی شغلی و سال دنبال کردن دستمزدهای معوقه ازیک ماه کاری تا سی ماه بلاتکلیفی،سال محدودیت حقوق کارگران درمقابل رشد تورم وگرانی سبد هزینه های زندگی،سال " همت وکار مضاعف "خامنه ای درمقابل گزینش "ستیزطبقاتی" کارگران،دارد به پایان می رسد .

نوروزی نودرراه است.نوروز۱۳۹۱. چشمان منتظرمیلیون ها کودک دربرابر دستان پُررنج مادران وپدران کارگر شان،چشم براه تامین سفره نوروزی ورخت ولباس نوشان است. اما انگاری دستان پنهان وآشکارابن الوقت هایی درکارند تا نگاه ملتمسانه چشمان منتظرکودکان معصوم را با گریه همراه کنند . آنگاه که دخل و خرج با هم خوانایی ندارد. آنگاه که همه چیزعفن بویناک کلاشان انگل صفت را درهوا رها می سازد وجیب های گشاد شان راپُرمی نماید تاکارگروافراد خانواده اش باشکم های خالی سربربالین بگذارند.آنگاه که همه دست ها درکارندتا نان به نرخ روزبرند وشکم های خالی وسفره های تهی کارگران و زحمتکشان رابی رونق ترازهمیشه گردانند. سفره ها خالی وگویی زمستان سخت جان همچنان پشت درایستاده تا راه را بررسیدن بهاردل انگیزبرگیرد. باری بهارزحمتکشان وهمه مردمان رنج وکار کشورمان در راه است.

نرم نرمک می رسد اینک بهار/.../ ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم ازبهار!

انگاری همین دیروزبود که سایت دولتی ایلنا،ازقول حمزه درواری نماینده کارفرمایان درشورای عالی کارخبرداد : " علت عدم برگزاری چهارمین جلسه تعیین دستمزد را عدم حضوروزیردراین جلسه اعلام کرد وگفت: فردا(چهارشنبه) ساعت ۱۰ صبح چهارمین جلسه شورای عالی کاردررابطه با تعیین مصوبه مزدی برگزارمی‌شود. " (۱)

بعدازیکروز،خبرازدهانی به دهانی وازطریق فیس بوک ها،وبلاگها وسایت ها وایمیل ها همه جا پخش شده است.زنگ تلفن ها نیزبه صدا درآمد که بعدازاین همه نشست وبرخاست درون کریدورهای دربسته سرانجام کوه موش زائیدواعلام گردید:" شورای عالی کاردرآخرین جلسه تعيين دستمزد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با ۱۸درصدافزایش نسبت به سالجاری۳۸۹هزارو۷۵۴ تومان تعیین کرد... درهمین حال، بن نقدی کارگری هم از ۲٨ به ٣۵ هزارتومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه ۲۵۰ تومان تعیین شد."(۲)رقمی که دربرابرنرخ تورم موجوداعلان بیرونی شد.برخیل نگرانی ها افزود.چراکه برپایه محاسبه صورت گرفته تنها برای زنده ماندن وتنها زنده ماندن و تولید کاربرای گردش چرخه سرمایه داری غیرمتعارف ایران اسلامی،بخواهیم پاسخ به نیازمندی های روزمره رابرشمریم .آنهم دروضعیتی که – مطبوعات رژیم- خط فقربالای یک میلیون تومان برآوردشده ونرخ تورم رابین سی تا چهل وپنج درصد اعلام داشته اند.محاسبه دستمزد برای سال۱۳۹۱ تنها برپایه هیجده درصد،یعنی کمترازاعلان نصف خط فقرونادیده گرفتن حق زندگی همه نیروی مزدوحقوق بگیران جامعه ما. بسته بندی این چنینی نرخ دستمزد کارگران همچون سال های پیش نشان میدهد که تعیین حداقل نرخ دستمزد در جمهوری اسلامی بی معنی است . نخستین واساسی ترین پیشرطی که بتواند حداقل تعیین دستمزد را معنی بخشد. موجودیت یافتن تشکل های مستقل کارگری و سازمانیابی بُود ووجود آنها است. تا به امروز جمهوری اسلامی نشان داده که موجودیت وشکل گیری هرسطح ازتشکل مستقل کارگری راتهدیدی آشکارعلیه خودوموجودیتش می داند. کارگران ایران و همه لایه های مزد وحقوق بگیران کشور،راهی جزءسازمانیابی خود ندارند. اساسی ترین وظیفه ما افشاء گردش کاری سالانه " شورای عالی کاروکمیته مزد..." است . ما باید همچون گذشته مراسم های سالانه ونمایشی رژیم را دربرابر چشمان منتظرونگران کارگران برملا سازیم. ویکایک آنان را به اساسی ترین وظیفه خود که همانا نیرومند شدن و یگانه گشتن برای پایان بخشیدن به فلاکت عمومی برپایه ایجاد تشکل های مستقل خوداست، فراخواهیم . همه چیزازهمین جا آغازمی شود. نوروزتان فرخنده ،هرروزتان نوروزباد !

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=250450-۱

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=250734 -۲

هیچ نظری موجود نیست: