صندوق کارگری ایران در مسابقه ماراتون هامبورگ 2011طرفداران صندوق کارگری ایران در ماراتون 22 ماه می 2011خیابان های هامبورگ را به لرزه در میاورند. آنها کفش های دو به پا میکنند تا برای اهداف بزرگ این موسسۀ خیریه پول جمع آوری کنند - آیا شما میتوانید از آنها حمایت کنید؟
صندوق کارگری ایران، با الهام از پیشنهادات کارگرباسابقۀ ایرانی آلبرت سهرابیان (2004-1927) بنیان گذاشته شد. صندوق کارگری ایران بر آنست که فقر را در میان کارگران ایران کاهش و نهایتا از بین ببرد ( شاغل و غیر شاغل )، فقری که نتیجۀ سیاستهای اقتصادی دولت ایران و محاصرۀ اقتصادی توسط دولتهای دیگر است. این موسسۀ خیریه، طبقۀ کارگر ایران را بمثابه مرکزفعالیت و نیروی محرکه برای بازسازی همبستگی طبقۀ کارگرجهان قرار داده است. صندوق کارگری ایران موسسه ای است مستقل. وجوه ارسالی به ایران بدون توجه به وابستگی سیاسی کارگران در میان خانوداه های کارگری که در معرض فقر قرار دارند توزیع میشود. ما امیدواریم که صندوق کارگری بتواند مانع از تکدی کودکان در خیابان ها،اعتیاد آنها به مواد مخدر و یا فروش اعضاء بدن این کودکان شود، چیزی که هم اکنون در جریان است.
شما میتوانید از طریق اینترنت و سایت زیر ما را حمایت کنید


https://www.charitychoice.co.uk/donation.asp?ref=154051

تا بحال دوندگانی از انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئد برای جمع آوری پول آمادۀ همکاری شده اند. شما میتوانید با پوشیدن زیرپوش صندوق کارگری و راهپیمائی با ما در هامبورگ حمایت خودتان را نشان دهید. چنانچه مایلید ماراتون یا نیمه ماراتون

را با ما بدوید و حمایت خود را از اهداف صندوق کارگری نشان دهید لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید. workersfund@gmail.comهمبسته باد اتحاد کارگران ایران
در ماراتون هامبورگ 22 ماه مه 2011 با ما باشید
صندوق کارگری ایران

هیچ نظری موجود نیست: