تظاهرات ایستاده به مناسبت 16 آذر روز دانشجو
دسامبر 4, 2009 با جنبش خرداد
16 آذر روز دانشجو ، روز مبارزه نسل جوان وآگاه ایران برای آزادی وبرابری ،عدالت اجتماعی وآرمانهای انسانی است . روز ایستادگی وشهامت انسانها یی است که دیکتاتورها و سیستم سرکوبگر وارتجاعی آنها از پلیس وپاسدار تا ساواکی وبسیجی و نیروهای سرکوبگر رژیم را به مصاف می طلبند. ما نیز همگام با دانشجویان ومردم آزاده داخل و خارج از ایران این روز بزرگ آزادی را گرامی میداریم و در حمایت وهمبستگی با دانشجویان تنفر و اعتراض مان را علیه سرکوب و کشتار دانشجویان واخراج وتصفیه اساتید مبارز و معترض دانشگاهها و همچنین اسلامیزه کردن محیط آموزشی ابراز میداریم
رژيم ارتجاعی اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش با لشکرکشی به دانشگاهها و کشتار دانشجویان وتحمیل انقلاب فرهنگی بر محیط تربیتی وعلمی تلاش زیای نمود تا دانشگاهها را به حوزه فیضیه ، و دانشجو را به طلبه های مکتبی ، واساتید دانشگاه هها را به رمال وجن گیر بدل کند. اما زهی خیال باطل! بعد از آن همه کشتار و اخراج ، و چپاندن طلبه و بسیجی به دانشگاهها باز علم ، دانش و آزادگی ، شهامت وایستادگی بر محیط جن زده دانشگاه غلبه کرد ، تا جایی که مهره های اصلی انقلاب فرهنگی رژیم امروز خود میگویند: کوس رسوایی این رژیم به صدا در امد
جنایتکاران وخرافه پرستانی که خواب انقلاب فرهنگی دوم را در سر می پرورانند خود بهتر از هرکسی میدانند که افکار ارتجاعی آنها در محیط علم و دانش جایی ندارد و باید به گور سپرده شوند
برای بگور سپردن این رژیم ارتجاعی ما نیز در کنار مبارزات دلیرانه دانشجویان ، کارگران ومردم مبارز ایران هستیم ، وهمه مردم آزادیخواه را به تظاهرات ایستاده مقابل سفارت رژیم اسلامی ایران دعوت میکنیم
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک
Engskiftevej 6, 2100København Ø
زمان: یکشنبه 6دسامبر 2009
از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر
زنده باد آزادی
زنده باد برابری
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران (دانمارک

هیچ نظری موجود نیست: