پنجشنبه، 10 دی ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 31 December
فیلم؛ به زانو درآمدن نیروهای رژیم در برابر مردم به جان آمده

زیر کردن تظاهرکنندگان توسط مزدوران نیروی انتظامی

هیچ نظری موجود نیست: