شنبه، 30 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Saturday 21 November
16 آذر، بازگشت رژیم ولایت فقیه به 13 آبان
منصور امان
بُن بست رژیم ولایت فقیه در برابر اعتراضهای پیوسته مردُم را دادستان کُل آن جار زده است. حُجت الاسلام محسنی اژ ه ای با تهدید شرکت کُنندگان در تظاهُرات 16 آذر و رجزخوانی برای آنها ناخواسته اعتراف کرده است که دستگاه امنیتی – نظامی هیچ راه حلی برای پایان دادن به اعتراضها در چنته ندارد و تنها به دور خود می چرخد
سُخنان وزیر اطلاعات پیشین را می توان نخُستین اظهار نظر یک مقام رسمی پیرامون تظاهُراتی دانست که مُخالفان و مُنتقدان رژیم جمهوری اسلامی قصد دارند در 16 آذر، روز دانشجو برگُزار کُنند. گُفته های وی بیانگر نگرانی عمیق رهبران و پایوران حُکومت از تداوم یافتن اعتراضها و ورود به میدانهای گوناگون چالشی است که جنبش اعتراضی زمان و مکان آن را تعیین می کُند
تلاش رهبران و پایوران حُکومت برای جلوگیری از شکل گرفتن این صحنه جدید رویارویی در حالی آغاز گردیده که بیش از 6 هفته به فرا رسیدن این هنگام باقی مانده است. شتابزدگی هراس آلود باند ولی فقیه در تدارُک چینی علیه همایش مُخالفان و مُنتقدان، در نُقطه مُقابل تبلیغات رسمی آن قرار دارد که بر "ریزش" شرکت کُنندگان در تظاهُرات ضد حکومتی و ارایه آمار گوناگونی برای ناچیز جلوه دادن جمعیت حاضر در 13 آبان کوک شُده است
حُجت الاسلام محسنی اژه ای با سُخنان پرخاشگرانه خود یقه کُهنه ای را درانده است که تقرییا همه ی اُرگانهای نظامی، قضایی، امنیتی و سیاسی حُکومت و همچنین خود وی پیش از برگُزاری همایش 13 آبان با همین کلمات و همین عبارات برای تحت تاثیر قراردادن مُخاطبان شان پاره پاره کرده بودند. نگون بختی رجز خوانها و سینه چاکها در این بود که شنوندگان آنها آمادگی زیادی برای یکه خوردن از این بد مستی امنیتی – نظامی نشان ندادند و چنین نیز نمی نماید که تکرار صوت ناهنجار پیشین بتواند تغییری در رفتار مدنی شهروندان بدهد
بازگشت به خانه ی اول، جایی که یادآور یک راهکار و تجربه شکست خورده است، خالی شُدن توبره باند ولی فقیه را از چاره و تدبیر علامت گُذاری می کُند

هیچ نظری موجود نیست: