چهارشنبه، 20 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 11 November
هيچ درجه جنایت و وحشيگری نميتواند اين بنای ويران شده را نجات دهد
طبق خبري كه به كميته بين المللي عليه اعدام رسيده٬ صبح امروز در زندان سنندج ٬ احسان فتاحیان را اعدام كردند
اين جنايت در حالي انجام شد كه رژیم اسلامی در شهر سنندج و چندين شهر كردستان حكومت نظامي به راه انداخته و نيروهاي سركوبگر و جنايتكارش را روانه خيابانها كرده بود. شهر سنندج را قرق كرده و راههاي ورود و خروج به شهر را كنترل ميكردند. اين جنايت وقيحانه و بيشرمانه٬ در حالي صورت گرفت كه در زندانهاي زيادي در اعتراض به اين حكم٬ زندانيان اسير حكومت فاشيست اسلامي به اعتصاب غذا دست زده و در ايران و در دنيا موجي از نفرت و انزجار ٬ بسوي حكومت جانيان به راه افتاده بود
قتل احسان فتاحيان و دهن كجي به اين موج ميليوني نفرت و اعتراض٬ فقط و فقط بيانگر٬ وجود حكومتي است كه با جنايت ميتواند بماند. اين حكومت در ايران و در دنيا هيچ مشروعيتي ندارد و فقط با ريختن خون و اعلام حكومت نظامي و جنايت پيشگي و وقاحت سر پا مانده است
مردم كردستان و مردم در سراسر ايران٬ با اعتراضات ميليوني و با نشان دادن گوشه اي از خشم فرو خفته ساليان٬ به اين جنايتكاران نشان دادند كه براي سرنگون كردن اين بساط خون و جنايت٬ به پا خاسته و هيچ راه فراري براي حاكمين ٬ باقي نخواهند گذاشت. هيچ درجه جنايت و سبعيت و وحشيگري نميتواند اين بناي ويران شده را نجات دهد
قتل احسان و بيرحمي و جنايت پيشگي حكومت اسلامي و دستگاه قضايي آن٬ نميتواند خللي در عزم جزم مردم براي به زير كشيدن جانيان اسلامي ايجاد كند. اين جنايت سبعانه و بيشرمانه خشم و نفرت ميليوني ما را بيشتر كرده و به آتش خشم همه ما عليه مشتي آخوند مفتخور و دستگاه فاسد و جنايت پيشه اسلامي خواهد دميد
كميته بين المللي عليه اعدام ٬ ضمن ابراز همدردي عميق و تسليت به خانواده احسان٬ به مردم كردستان و به همه كسانيكه براي نجات جان احسان تلاش كردند٬ اعلام ميكند كه روز سرنگوني اين حكومت نزديك است و بايد همه ما براي به زير كشيدن اين جنايتكاران بيشرم٬ به پا خيزيم

هیچ نظری موجود نیست: