دعوت به چهارمین نشست عمومی در گوتنبرگ-سوئد

انسانهای آزاده، مدافعین کارگران و زحمتکشان

فعالین احزاب- سازمانها- تشکلهای فرهنگی و اجتماعی

و رسانه های گروهی فارسی زبان – گوتنبرگ-سوئد

یاران نازنین
به دنبال سومین نشست 15 آوریل و سازماندهی تحرکات شهری در رابطه با گرامی داشت اول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران و اعتصاب غذای سه روزه برای آزادی محمود صالحی ، نشست جمعی 2 مه برای استمرار همکاریها ، که با مشارکت جمعی شما فراهم گردید .
ما منتحبین آن نشست برآن شدیم تا برای ادامه بحث و گفتگو ها ، پیرامون سند پیشنهادی ، همه شما مدافعین جنبش کارگری و برابر خواهی را به نشست چهارم یکشنبه 27 مه 2007جهت دست یابی به ایجاد تشکلی پایدار در دفاع از مبارزات کارگران سراسرایران و محکومیت جنایات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، برای ادامه بحث ها دعوت نماییم .
بدون تردید حضور یکایک شما ، بر پایه آنچه تا به امروز برای پیشبرد مباحث و امر دفاع از مبارزات زنان- دانشجویان – معلمان – پرستاران – مبارزات اقلیت های ملی – کارگران و اخراج ضد انسانی زحمتکشان افغانی از ایران ، یاری رسانی مالی به کمپین نجیبه صالح زاده (همسر محمود صالحی ) به ثبوت رسیده ، گرد هم آیی یکشنبه 28 مه نیز می تواند به پیشبرد استمرار تحرکات در شهر گوتنبرگ یاری رساند .
ما به سهم خویش ، از حضور شما و بهره گیبری ازتجربه و مشاورت و رایزنی یکا یک شما ، برای ادامه کار، استفاده خواهیم برد

زمان : یکشنبه 27 مه 2007 ساعت 3 بعد از ظهر
مکان : طبقه سوم فواکت هوس یرن توریت

سخنگویان منتخب نشست 2 مه 2007
فرخ قهرمانی – محسن بختیاری – امیر جواهری

ممم15مه 2007

هیچ نظری موجود نیست: